Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Кос Л. В.ДШВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШВ-11Кос Л. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ РОЗВ.МОВЛЕННЯ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти» є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до професійно-мовленнєвої діяльності в системі національної дошкільної освіти.

Предметом навчальної дисципліни є процес комплексної підготовки майбутніх вихователів до розвитку усного мовлення та навчання рідної мови, формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики;
 • формування здатності до аналізу особливостей мовленнєвого розвитку дітей на кожному віковому етапі;
 • засвоєння закономірностей, принципів та методики розвитку мовлення, мовленнєвого спілкування та навчання грамоти дітей дошкільного віку;
 • підготовка до практичного здійснення формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей в сучасних умовах дошкільного виховання;
 • сформувати уміння і навички планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов;
 • ознайомити з кращим педагогічним досвідом роботи з розвитку мови і навчання дітей елементів грамоти.

Заплановані результати навчання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • психологічні, лінгвістичні засади побудови методики навчання дітей рідної мови;
 • сучасні наукові дослідження в галузі дошкільної лінгводидактики;
 • сучасні методичні технології розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови;

вміти:

 • діагностувати рівні засвоєння дітьми рідної мови, сформованості мовленнєвого спілкування;
 • прогнозувати начально-виховні процеси і планувати різні види роботи з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови;
 • створювати сприятливу комунікативну атмосферу, оптимальний рівень мовленнєвого середовища для дітей різних вікових груп;
 • виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, культуру мовленнєвого спілкування;
 • здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на засадах гуманізації і демократизації виховної взаємодії, а також здійснювати особистісно орієнтований підхід.

Загальні компетентності:

 • Загально – культурна ерудиція, широке коло інтересів.
 • Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.
 • Збереження національних духовних традицій.
 • Здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури мовлення.
 • Здатність до міжособистісного спілкування.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності.
 • Володіння науково-дослідними методами відповідно до фахового спрямування.
 • Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
 • Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізації.
 • Прагнення до особистісного професійного успіху.

Фахові компетентності:

 • Здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів.
 • Володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати.
 • Застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей.
 • Здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку.
 • Здатність і готовність організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти.
 • Забезпечувати гармонійні умови для самоцінних видів дитячої діяльності;
 • Здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, фахові уміння і навички у професійній діяльності.
 • Здатність створювати розвивальне середовище виховання,навчання і розвитку дитини.
 • Впроваджувати інноваційні технології, що відповідають запитам суспільства, потребам та інтересам дітей з метою формування дошкільної зрілості.

Програмні результати навчання:

 • Володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності.
 • Готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань.

Здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Бенера В., Н.Маліновська. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2014. – 384 с.
 2. Богуш А., Н.Гавриш. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник / за ред. А.Богуш. Друге видання, доповнене. – К.: Видавничий Дім: Слово , 2011. – 704 с.
 3. Богуш А., Н.Гавриш, О.Саприкіна. Теорія та методика розвитку мовлення дітей раннього віку. Підручник. – К.: Видавничий дім: Слово, 2009. – 408 с.
 4. Богуш А., Н.Гавриш, Т.Котик. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник. – Київ.: Видавничий дім: Слово, 2006. – 304 с.
 5. Богуш А., Маліновська Н. Перші кроки грамоти: переддошкільний вік: навч. посіб. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 424 с.

Допоміжна:

 1. Білан О. та ін. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.Білан та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
 2. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. Навчальний посібник. Упорядник А.Богуш. Частина І та ІІ. – К.: Видавничий дім: Слово, 2005. – 720 с.

3.Богуш А. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. – Х.: Ранок, 2011. – 176 с.

 1. Богуш А., Н.Орланова… Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі: Навчальний посібник / за ред.. А.Богуш. – К.: Вища школа, 1992. – 414 с.
 2. Богуш А. Рідномовна концепція К.Ушинського. //Дошкільне виховання, 2014. – №3. – С. 2-6.
 3. Богуш А., Гавриш Н. Оптимізація мовленнєвої роботи з дітьми . //Дошкільне виховання, 2012. – №10. – С. 8-14.
 4. Гавриш Н. Література в освітньому процесі: сучасні технології. //Дошкільне виховання, 2011. – №2. – С. 4-9.
 5. Придумай слово: мовні ігри для дошкільнят /В.Сухар. Х.: Ранок, 2011. -160 с.
 6. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». / О.Андрієтті та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 104 с.
 7. Семенюк Р. Сучасні вимоги до підготовки та проведення занять із мовленнєвого спілкування з дітьми раннього та дошкільного віку. //Палітра педагога, 2009, №5, с. 15-16.
 8. Сухар В. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Молодша група. – Х.: Ранок, 2010. – 208 с.
 9. Сухар В. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Середня група. – Х.: Ранок, 2010. – 208 с.
 10. Сухар В. Розвиток мовлення. Конспекти комплексних занять. Старша група. – Х.: Ранок, 2010. – 208 с.
 11. Шевцова О. Цікава граматика. Пізнавально-ігрові комплекси з навчання грамоти. – Х.: Основа, 2011. – 192 с

Інформаційні ресурси

 1. Дошкільна лінгводидактика : udnz15.org/doshkilna-lingvodidaktika

2. Типи, види, структура і вимоги до проведення занять: www.virtual.ks.ua

 

Матеріали

Питання на іспит

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Мета та завдання закладу дошкільної освіти з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови.
 2. Закономірності навчання дітей рідної мови. Методичні принципи навчання рідної мови (за Л.Федоренко).
 3. Засоби розвитку мовлення дошкільників.
 4. Заняття як форма навчання дітей рідної мови. Види та типи занять.
 5. Форми роботи з розвитку мовлення у повсякденному житті.
 6. Наочні методи навчання, їх характеристика. Взаємозв’язок слова і наочності.
 7. Словесні методи навчання, їх характеристика.
 8. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей першого та другого років життя.
 9. Характеристика мовлення та комунікативних умінь дітей третього року життя.
 10. Характеристика компонентів звукової культури мовлення.
 11. Основні методи виховання звукової культури мовлення дошкільників.
 12. Завдання і зміст словникової роботи.
 13. Безпосередні методи словникової роботи та ознайомлення дітей з довкіллям.
 14. Опосередковані методи словникової роботи та ознайомлення дітей з довкіллям.
 15. Види дидактичних ігор з предметами, іграшками, лялькою, картинками, настільно-друковані, методика їх проведення у різних вікових групах.
 16. Поняття граматичної правильності мовлення дошкільників. Типові граматичні помилки.
 17. Шляхи формування граматичної правильності мови в дітей-дошкільників.
 18. Дидактичні ігри – найефективніший метод формування граматичної правильності мовлення дошкільників. Класифікація дидактичних ігор.
 19. Розвиток зв’язного мовлення – головне завдання загальної системи роботи з розвитку мовлення у закладі дошкільної освіти. Види зв’язного мовлення.
 20. Загальна характеристика методів та прийомів навчання дітей діалогічного мовлення.
 21. Зміст і завдання навчання дітей монологічного мовлення. Монологічна компетенція.
 22. Види розповідей за іграшками. Добір іграшок, вимоги до них. Прийоми навчання розповідання за іграшками в різних вікових групах.
 23. Сюжетні розповіді за однією іграшкою та набором іграшок (за ігровою сюжетною ситуацією).
 24. Методика навчання дітей розповідання за картинами в різних вікових групах.
 25. Організація процесу сприймання дітьми картин та керування розповідями дітей. Типові помилки та шляхи їх уникнення.
 26. Методика навчання дітей розповіді за серією картин.
 27. Методичні прийоми навчання розповідання з власного досвіду: зразок розповіді, план, вказівки. Їх використання в різних вікових групах.
 28. Суть переказу, його значення для розвитку зв’язного мовлення, пам’яті, мислення. Добір літературних творів для переказу, вимоги до них. Способи організації переказу.
 29. Особливості навчання переказу в різних вікових групах. Методичні прийоми навчання дітей переказу.
 30. Роль творчого розповідання у розвитку дошкільника. Творчі розповіді на наочній основі.
 31. Творчі розповіді на словесній основі, методичні прийоми навчання.
 32. Методика читання і розповідання дітям на літературних заняттях.
 33. Види бесід після художнього читання. Прийоми активізації дітей на заняттях з художньої літератури.
 34. Види етичних бесід. Їх тематика. Підготовка вихователя і дітей до етичної бесіди. Структура етичної бесіди.
 35. Методика організації гри-драматизації, інсценування художнього твору в різних вікових групах.
 36. Традиційні та сучасні підходи щодо роботи з поетичним твором на заняттях у закладі дошкільної освіти.
 37. Поняття навчання елементів грамоти. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти
 38. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади навчання елементів грамоти дітей дошкільного віку.
 39. Методи та прийоми ознайомлення зі звуком дітей 4 року життя.
 40. Навчання дітей часткового звукового аналізу слів. Послідовність навчання повного звукового аналізу слів.
 41. Практичне ознайомлення дітей з голосними та приголосними звуками.
 42. Принцип співставлення опозиційних за твердістю і м’якістю пар при ознайомленні дітей з твердими та м’якими приголосними звуками.
 43. Ознайомлення дітей зі складом, наголосом.
 44. Основні прийоми ознайомлення дітей зі словом як звучним явищем.
 45. Основні прийоми ознайомлення дітей з поняття «речення», його графічним позначенням.
 46. Ознайомлення дошкільників з літерою.
 47. Види роботи з підготовки руки дитини до письма (пальчикова гімнастика, зорові й слухові диктанти, ігри для розвитку дрібних м’язів пальців).
 48. Специфіка занять з підготовки руки дитини до письма й методика їх проведення.
 49. Планування різних форм роботи з розвитку мовлення, художньої літератури, ознайомлення з довкіллям, навчання елементів грамоти у різних вікових групах.
 50. Сутність мовленнєвої підготовленості дітей старшого дошкільного віку до школи.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус