Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Іспит
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
224Кос Л. В.ДШВ-12, ДШВ-11
328Кос Л. В.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
210ДШВ-11Кос Л. В.
ДШВ-12Кос Л. В.
38ДШВ-21Кос Л. В.
ДШВ-22Кос Л. В.
Кос Л. В.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності “5. 01010101 Дошкільна освіта”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес розвитку мовлення дітей та навчання їх рідної мови на різних вікових етапах дошкільного дитинства.

Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна психологія, загальна педагогіка, література для дітей дошкільного віку, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Наукові основи методики розвитку мовлення дітей дошкільного віку.
 2. Формування лексичної та діамонологічної компетенції дітей.
 3. Формування фонетичної, граматичної, художньо-мовленнєвої компетенції.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

 

 • Метою викладання навчальної дисципліни “Методика розвитку

мовлення і навчання елементів грамоти ” є психолого-педагогічна та методична підготовка майбутніх фахівців до професійно – мовленнєвої діяльності в системі національної дошкільної освіти.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика розвитку мовлення і навчання елементів грамоти”  є:

– творче оволодіння досягненнями вітчизняної та зарубіжної лінгводидактики;

– ознайомлення з надбаннями педагогічних традицій українського народу;

– формування здатності до аналізу особливостей мовленнєвого розвитку дітей на кожному віковому етапі;

– засвоєння закономірностей, принципів та методики розвитку мовлення, мовленнєвого  спілкування та навчання грамоти дітей дошкільного віку;

– підготовка до практичного здійснення формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей в сучасних умовах дошкільного виховання;

– сформувати уміння і навички планування різних видів роботи з розвитку мовлення: в різних вікових групах, з дітьми різних категорій і за різних соціальних умов;

– ознайомити з кращим педагогічним досвідом роботи з розвитку мови й навчання дітей елементів грамоти.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– філософські, природничі, психологічні, лінгвістичні засади побудови методики навчання дітей рідної мови;

– сучасні наукові дослідження в галузі дошкільної лінгводидактики, дитячої психології та педагогіки;

– сучасні методичні технології розвитку мовлення й навчання дітей рідної мови.

 

вміти:

– діагностувати рівні засвоєння дітьми рідної мови, сформованості мовленнєвого спілкування;

– прогнозувати навчально-виховні процеси і планувати різні види роботи з розвитку мовлення і навчання дітей мови;

– створювати сприятливу комунікативну атмосферу, оптимальний рівень мовленнєвого середовища для дітей різних вікових груп;

– виховувати у дітей шанобливе ставлення до рідної мови, культуру мовленнєвого спілкування;

– здійснювати професійне мовленнєве спілкування з дітьми на засадах гуманізації і демократизації виховної взаємодії, а також здійснювати особистісно орієнтований підхід.

Рекомендована література

 

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 2012.
 2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник \ А.М.Богуш, Н.В.Гавриш; За ред.. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542с.: іл..
 3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник \ А.М.Богуш, Н.В.Гавриш; За ред.. А.М.Богуш. – К.: Вища школа, 2011. – 702с.: іл..
 4. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах \А.Богуш, Н.Гавриш, Т.Котик. –К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.
 5. Богуш А. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник \А.М.Богуш, Н.В.Луцан. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256с.
 6. Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма. \ А.М.Богуш. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 108с.
 7. Богуш А., Гаврик Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2008. – 408 с.
 8. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки
 9. 010101 «Дошкільна освіта». – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. –

376 с.

 1. Бенера В.Є., Маліновська Н.В. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей. Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів напряму підготовки
 2. 010101 «Дошкільна освіта». – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. –

384 с.

 1. Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят.

\ Н.Гавриш. –К., 2006.

 1. Дошкільна лінгводидактика. – Хрестоматія у 2-х част. \ Укл. Богуш А.М.
 • К., 1999.
 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку. Українське дошкілля: –

Тернопіль, 2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму