МЕТОДИКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРЕНІНГІВ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Соболевська О. Б.ДШС-21
420Соболевська О. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШС-21Соболевська О. Б.
420ДШС-21Соболевська О. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є формування тренерської компетентності у майбутніх соціальних педагогів.

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– вивчення концептуально-методологічних засад тренінгової діяльності;

– розвиток мотиваційного, знаннєвого та практико-технологічного компонентів тренінгової діяльності;

– формування знань, умінь і навичок для успішної реалізації тренінгової діяльності;

– створення екопсихологічних умов для самопізнання та саморозвитку;

– визначення власної спеціалізації в тренінговій діяльності;

– оволодіння професійною етикою тренера;

– опанування професійної лексики тренера.

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • історію розвитку групових форм психологічного впливу;
 • сучасні групові методи практичної психології;
 • методологію та технологію тренінгу;
 • існуючі класифікації та види тренінгових груп;
 • особливості психодинаміки тренінгової групи;
 • особливості особистісної динаміки учасника тренінгу;
 • сфери застосування групових форм роботи;
 • екопсихологічні та етичні принципи діяльності тренера;
 • основи самоактуалізації та саморегуляції тренера;

вміти:

 • розробляти тренінгові програми різного спрямування;
 • реалізовувати тренінгові програми в різних сферах діяльності людини;
 • розробити методичні та роздаткові матеріали до тренінгу;
 • вивчати потреби та реагувати на актуальні запити учасників групи;
 • оцінювати ефективність тренінгу;
 • здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності у ролі ведучого тренінгової групи;
 • дотримуватися професійних етичних принципів у роботі тренера;
 • моделювати власну траєкторію розвитку тренерської компетентності шляхом участі в тренінгових групах, супервізії та інтервізії власної роботи тощо.

Рекомендована література

Основна:

 1. Бобченко Т.Р. Психологічні тренінги: основи тренінгової роботи: навч.посібн. для вузів. Київ: Юрайт, 2020. 132 с.
 2. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Теорія та практика психологічних тренінгів. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019, 209 с.
 3. Лефтеров В.О., Форманюк Ю.В., Третьякова Т.М. Теорія і практика психологічного тренінгу: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів. Одеса: Фенікс, 2021. 44 с.

 

Допоміжна:

 1. Адамська З. М. Cоціально-психологічний тренінг як фасилітативне середовище для розвитку фасилітативних здібностей майбутнього психолога. Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2019 р. Львів: СПОЛОМ, 2019. С. 17–21.
 2. Афанасьєва Н.Є., Перелигіна Л.А. Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного тренінгу: навчальний посібник. Харків: НУЦЗУ, 2015.
 3. Івашньова С.В. Як підготувати та провести ефективний тренінг: практичний порадник. Харків: Ранок, 2019. 80 с.
 4. Перепелюк Т. Д. Організація і методика соціально-психологічних тренінгів: навчальний підручник . Умань : видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015.  255 с.
 5. Савченко Г.В. Навчально-методичний посібник з організації та проведення тренінгу:»Професійно-практична підготовка студентів». Київ: ТОВ «Горизонт», 2016. 104 с.
 6. Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання: навч.посібн. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 250 с.
 7. Федорчук В.М., Федорчук В.В.Комарницька Л.М. Тренінг комунікативної компетентності: практикум. Камянець-Подільський, 2020, 236 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://biblio.lib.kherson.ua/communicative-compet.htm
 2. http://festival.1september.ru/articles/214521/
 3. http://psylist.net/pedagogika/16.htm
 4. http://psylist.net/pedagogika/kulpedob.htm
 5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Gichk_SocPsih.php
 6. http://www.gurutestov.ru/test/311/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Методика психологічних тренінгів у системі соціальної роботи

Завантажити силабус