Історія України Початкова освіта

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Шукалович А. М.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Шукалович А. М.
доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Мета: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки сформувати розуміння об’єктивних закономірностей та особливостей історичного розвитку українських земель й етногенезу українців, сприяти усвідомленню суті сучасних поглядів на історичні події та явища, специфіки російсько-українських відносин, сформувати знання про діячів, які суттєво вплинули на український історичний процес, набуття студентами навичок науково-історичного аналізу, виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є історія українського народу та української державності впродовж усього періоду їх існування.

Завдання: розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси, що відбувалися на українських землях від найдавніших часів до наших днів, отримання студентами цілісного уявлення про російсько-українську війну 2014-2022 рр. у контексті  російської політики щодо України.

В результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен

знати основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах, перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, релігійних представників, діячів культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: неолітична революція, грецька колонізація, норманська теорія, літопис, удільні князівства, феодальна роздробленість, суспільні стани, козацтво, Гетьманщина, Руїна, інкорпорація, удільне князівство, унія, соціальна структура, шляхта, магнати, бояри, магдебурзьке право, цех, панщина, фільварок, кріпосне право, аграрна реформа, братський рух, протестантизм; національна революція, козацькі літописи, козацьке бароко, українське національне відродження, мануфактура, промисловий переворот, модернізація, політична партія, індустріалізація, колективізація, універсал, націоналізм, Центральна Рада, Українська Держава, ЗУНР, УСРР, СРСР, УРСР, «пацифікація», УПА, ОУН, січові стрільці, дисидентство, «хрущовська відлига», «застій», перебудова, помаранчева революція, Революція гідності, російсько-українська війна, російське вторгнення в Україну у 2022 р., тимчасово окуповані території.

 студенти повинні вміти оперувати термінологією історичною науки; порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми; зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; аналізувати політику офіційної Москви щодо України; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії; аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації; застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації міжлюдських та міжнаціональних відносин.

 Програмні компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

 

Спеціальні компетентності:

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК 14. Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних компетентностей.

СК 15. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички учнів.

СК 18. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів, формувати ціннісне ставлення та розвивати в них критичне мислення.

 Результати навчання:

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

РН 16. Вільно володіти державною мовою, організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Поточний контроль знань здобувачів відбувається  під час проведення семінарських (практичних) занять. Модульний контроль проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується здачею іспиту з нормативної навчальної дисципліни. Оцінювання знань студента відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Результат роботи студента впродовж семестру – 50 балів – складається з таких видів робіт:

– семінарські заняття. За виконання завдань семінарських заняттях студент впродовж семестру може отримати 30 балів. Підсумкова кількість балів за роботу на семінарських заняттях визначається як сума балів, отриманих за усні чи письмові відповіді студента (2,5+2,5+5+2,5+2,5+5+5+2,5+2,5 = 30 балів);

– самостійна робота. Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється під час проведення семінарських занять і внесено в суму балів;

– модульні контрольні роботи. Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну модульну контрольну роботу може максимально отримати 10 балів (10 балів х 2 = 20 балів).

Екзамен підсумовує знання основних фактів і теоретичних положень курсу, студент складає під час екзаменаційної сесії в усній формі. Під час складання екзамену студент може максимально отримати 50 балів.

Екзаменаційний білет складається з двох завдань, які вимагають розгорнутої теоретичної відповіді (20 балів х 2 = 40 балів), і третього комбінованого завдання, яке включає в себе: назвати дату історичної події (2 бали), прізвище та ім’я історичної особи (2 бали) та пояснення поняття (6 балів).

Бали набрані впродовж семестру додаються до балів, які студент отримає за відповідь на іспиті, і в сумі може отримати 100 балів.

Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх  оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням робити власні висновки. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для незарахування викладачем, незалежно від масштабу плагіату, обману.

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам.  Студент заохочується до використання також й іншої літератури, якої немає серед рекомендованих.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

Поточне тестування та самостійна робота  

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т

1

Т 2 Т

3

Т

4

Т

5

 

 

МКР 1

Т

6

Т

7

Т

8

 

 

Т

9

 

 

МКР 2

Підсумковий тест

(іспит)

2,5 2,5 5 2,5 2,5 10 5 5 2,5 2,5 10 50 100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

Оцінка

ЄКТС

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,

диференційований залік

Залік
А 90-100 5 відмінно зараховано
В 81-89 4 дуже добре
C 71-80 добре
D 61-70 3 задовільно
Е 51-60 достатньо
FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано
F 0-20 2 незадовільно не зараховано

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. 8-е вид, перероб., доповн. Київ : Академвидав, 2021. 640 с.
 2. Власов В. С., Кульчицький С.В. Історія України: комплексне видання. Київ : Літера ЛТД, 2018. 368 с.
 3. Дорошко М. Історія України: курс лекцій. Київ : Самміт-Книга, 2021. 472 с.
 4. Історія цивілізації. Україна. Том 1: Від кіммерійців до Русі (X ст. до н.е. ‒ IX ст.) / упоряд. М. Ю. Відейко. Харків : Фоліо, 2020.  586 с.; Том 2. Від Русі до Галицького князівства (900 – 1256) / упоряд. О. Черненко. Харків : Фоліо, 2021. 590 с.

Допоміжна:

 1. В’ятрович В. М. Історія з грифом «Секретно» : архіви КГБ розповідають. / Центр дослідж. визвол. руху. Львів : Часопис, 2012. 236 c.
 2. Грушевський М. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу історії східного слов᾽янства. Вивід прав України. Львів : МП «Слово», 1991. С. 7‒13.
 3. Грицак Я. Подолати минуле. Глобальна історія України. Київ : Портал, 2021. 432 с.
 4. Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор. досліджень ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге, доопрац. і доп. Київ : Ґенеза, 2001. 903 с.
 5. Залізняк Л. Стародавня історія України: монографія. 2-е вид., доп. Київ : Темпора, 2019. 640 с.
 6. Кіпіані В. Країна жіночого роду. Київ : Vivat, 2021. 340 с.
 7. Кіпіані В. Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР. Київ : Vivat, 2019. 688 с.
 8.  Лазарович М. В. Історія України : навч. посіб. 3-тє, стереотип. Київ : Знання, 2013. 685 с.
 9. Лановик Б.Д. Історія України: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Знання-прес, 2008. 733 с
 10. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / перекл.. Р. Клочко. Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. 496 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Акт проголошення незалежності України. URL: zakon.rada.gov.ua/go/1427-12
 2. Бойко О. Д. Історія України: посіб. 2-ге вид., доп. Київ : Академвидав, 2003. Історія України : Електронна бібліотека з історії України та всесвітньої історії. URL : https://history.vn.ua/book/boyko.html
 3. Земерова Т. Ю., Скирда І. М. Історія України. Харків : Весна, 2013. URL : https://history.vn.ua/book/practice/index.html
 4. Історія України: комплексне видання для підготовки. URL : https://history.vn.ua/zno/vlasov-zno-2012/56.html
 5. Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : навч. посіб. Харків : Одиссей, 2001. URL : https://histua.com/knigi/istoriya-ukraini-vid-najdavnishih-chasiv
 6. Світлична В. В. Історія України. URL : https://westudents.com.ua/glavy/30227–storichniy–rozvitok–kivsko–rus.html
 7. Книги. Історія України . URL : https://histua.com/knigi
 8. Спадщина предків: Культурно-історичний портал. URL : http://spadok.org.ua/praistoriya/bloghistory.franko.lviv.ua/
 9. Танцюра В.І. Навчальний посібник з історії України. URL : https://uahistory.co/book/teachbook/
 10. URL : litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm
 11. URL : pidruchniki.ws/історія україни лазарович
 12. URL : pidruchniki.ws/istoriya/
 13. URL : sicheslavschina.blogspot.com/2012/05/blog-post_9997.html

14. URL : http://history.org.ua (сайт «Українського історичного журналу»).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ШКВ-11

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус