Збалансоване природокористування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Батюк Н. М.ПКБ-11, ПКБ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
251ПКБ-11Батюк Н. М.
ПКБ-12Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета: Сформувати у студентів знання про природні ресурси та їхню класифікацію, розглянути поняття природокористування, визначити принципи раціонального та нераціонального природокористування, висвітлити основні проблеми використання, відтворення та охорони водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів.

            Завдання:

 • вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають правову базу раціонального природокористування;
 • виділення основних напрямків державної політики України в галузі використання, відтворення та охорони природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
 • комплексне дослідження природно-ресурсного потенціалу України та областей;
 • визначення кількісних параметрів та якісне оцінювання біотичних та абіотичних ресурсів України;
 • розробка заходів, щодо раціонального використання, збереження та відтворення водних, мінеральних, земельних, лісових, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

            знати:

 • визначення понять ”природокористування”, ”природні ресурси”, ”природні умови”, ”природно-ресурсний потенціал”, ”охорона природи” та інші;
 • нормативно-законодавчу базу збалансованого використання природних ресурсів в Україні;
 • класифікації природних ресурсів та їхню роль в суспільному виробництві;
 • основні види та умови природокористування;
 • сучасний стан, джерела забруднення, призначення, використання повітряних, земельних, лісових, водних, мінеральних, кліматичних, рекреаційних, біологічних ресурсів;
 • основні принципи та методи раціонального використання та охорони природних ресурсів.

          вміти:

 • володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу ”Збалансоване природокористування”;
 • обґрунтовувати доцільність використання природних ресурсів залежно від їхніх властивостей;
 • проводити оцінку природно-ресурсного потенціалу держави та її регіонів;
 • за комплексом показників оцінювати екологічний стан водних, мінерально-сировинних, земельних, лісових, рекреаційних, біологічних ресурсів певної території;
 • визначати рівень забезпеченості території і населення природними ресурсами;
 • розробляти ефективні природоохоронні заходи;
 • застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Термена Б. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: Навч. посібник. – Чернівці, 2005.
 2. Волкова Л. Природокористування: Навч. посібник. – Рівне, 2010.
 3. Шувар І. Екологічні основи збалансованого природокористування: Навч. посібник. – Львів – Чернівці, 2011.
 4. Бойчук Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – Суми, 2007.
 5. Гавриленко О. Екогеографія України: Навч. посібник. – Київ, 2008.
 6. Гнатів П. Природні ресурси України: Навч. посібник. – Львів, 2012.
 7. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібник. – Київ, 2007.
 8. Мусієнко М. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – Київ, 2002.
 9. Руденко В. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – у 3-х частинах. – Чернівці, 2010.
 10. Дубас Р. Економіка природокористування: Навч. посібник. – Київ, 2007.
 11. Реймерс Н. Природопользование: Словарь-справочник. – Москва, 1990.
 12. Бойчук Ю. Основи екології та екологічного права: Навч. посібник. – Суми, 2005.
 13. Генсірук С. Регіональне природокористування: Навч. посібник. – Львів, 1992.
 14. Сафранов Т. Екологічні основи природокористування: Навч. посібник. – Львів, 2003.
 15. Надточій П. Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель: Навч. посібник. – Житомир, 2007.
 1. Кіптач Ф. Землі України: право власності, стан використання, охорона: Навч. посібник. – Львів, 2010.
 2. Кукурудза С. Використання та охорона водних ресурсів: Навч. посібник. – Львів, 2009.
 3. Барановський В. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія. – Київ, 2006.
 4. Мельник Л. Основи стійкого розвитку. Навч. посібник. – Суми, 2005.
 1. Довкілля України за 2014 рік. Статистичний збірник / [За ред. О.М. Прокопенко].– Київ, 2015.

Законодавча база

 1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №9-рп/2012.
 2. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012 р. №4713-VІ.
 3. Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530- VІ.
 4. Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 p. № 2707-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 5. Закон України ”Про екологічну експертизу” від 9.02.1995p. № 46/95-ВР зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 6. Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995 р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012 р. №4717-VІ.
 7. Закон України ”Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 p. № 255/95-ВР зі змінами від 23.12.2010 р. №2856-VІ.
 8. Закон України ”Про відходи” від 5.03.1998 р. № 187/98-ВР зі змінами від 6.07.2012 р. №5179-VІ.
 9. Закон України ”Про захист рослин” від 14.10.1998 р. № 180-XIV зі змінами від 17.02.2011 р. №3042-ХІV.
 10. Закон України ”Про рослинний світ” від 9.04.1999 р. № 591-XIV зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-ІV.
 11. Закон України ”Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10.02.2000 р. № 1436-ІІІ;
 12. Закон України ”Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13.07.2000 p. № 1908-ІІІ зі змінами від 9.02.2006 р. №3421-IV.
 13. Закон України ”Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21.09.2000p. № 1989-ІІІ зі змінами від 17.05.2012 р. №4731-VІ.
 14. Закон України ”Про мисливське господарство та полювання” від 22.02.2000 p. № 1478-ІІІ зі змінами від 21.01.2010 р. №1827-VІ.
 15. Закон України ”Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14.09.2000 р. № 1947-ІІІ.
 16. Закон України ”Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 17. Закон України ”Про Червону книгу України” від 7.02.2002 р. №3055-ІІІ зі змінами від 25.12.2008 р. №805-VІ.
 18. Закон України ”Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012 р. №4434-VІ.
 19. Закон України ”Про рибу, інші водні живі ресурси і харчову продукцію з них” від 6.03.2003 р. № 486-IV зі змінами від 6.07.2010 р. №2436-VІ.
 20. Закон України ”Про охорону земель” від 19.07.2003 р. № 962-IV зі змінами від 23.02.2012 р. №4444-VІ.
 21. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012 р. №4539-VІ.
 22. Водний кодекс України від 6.06.1995 p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011 р. №4220-VІ.
 23. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012 р. №5077-VІ.
 24. Кодекс України ”Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №4650-VІ.

 

Додаткова

 1. Мельник Л. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник. – Суми, 2005.–759 с.
 2. Федоренко О. Основи екології: Підручник. – Київ, 2006.
 3. Микула О. Кадастр природних ресурсів: Навч. посібник. – Львів, 2006.
 4. Клименко М. Моніторинг довкілля: Підручник. – Київ, 2006.
 5. Грищенко Ю. Основи заповідної справи: Навч. посібник. – Рівне, 2000.
 6. Романова Э. Природные ресурсы мира: Учеб. пособие. – Москва, 1993.

Інформаційні ресурси:

http://www.menr.gom.ua

http://www.ekology.lviv.ua

http://www.necu.org.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус