Заповідна справа

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Луцишин О. З.ПКБ-11, ПКБ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Метою курсу заповідна справа є вивчення норм щодо збереження біологічного різноманіття та природних ландшафтів в цілому. Для досягнення цієї мети виникає необхідність у: реалізації певних завдань природоохоронного, економічного, соціального і політичного плану; формалізації підходів до організації об’єктів природно–заповідного фонду (ПЗФ); розробці критеріїв оцінки порушень цілісності природних екосистем. Метою вивчення даного предмету є ознайомлення студентів із сучасним станом заповідання в Україні та світі.  Вивчення класифікації об’єктів  ПЗФ та заповідних територій, а також питання перспектив розвитку заповідної справи в Україні.

Завдання: протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Сучасний стан заповідання в Україні.
 • Основні положення заповідання.
 • Українське природоохоронне законодавство.
 • Класифікація об’єктів ПЗФ України.
 • Шляхи створення об’єктів природно-заповідного фонду. Форми їхньої територіальної організації та екомережі. Принципи формування сітки об’єктів ПЗФ.
 • Підходи до сучасної заповідної справи.
 • Формування екологічної мережі.
 • Стан природно-заповідного фонду світу.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: роль заповідних територій в житті біосфери; класифікацію ПЗФ; стан заповідної справи в Україні; закони, що стосуються заповідання; природоохоронне значення «Червоної книги» і «Зеленої книги».

вміти:  використовувати екологічний матеріал заповідників різного рангу для порівняльного аналізу екологічних умов регіонів і для прогнозних екологічних розрахунків. Аналізувати склад, будову екосистем. Розуміти необхідність створення заповідних територій для збереження ландшафтного різноманіття і для психоемоційного збереження і зміцнення здоров’я, духовної еволюції людини. Здійснювати дослідницьку перевірку об’єктів навколишнього середовища і розробляти заходи спрямовані на охорону навколишнього середовища. Працювати з основною документацією, яка ведеться на територіях ПЗ, БЗ, НПП (тема – Літопис природи).

Загальні компетентності:

ЗК8. Прагнення до охорони та збереження навколишнього природного середовища.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК6. Здатність до участі в розробці заходів, спрямованих на збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі.

СК 11. Здатність до участі в реалізації природоохоронних заходів або екологічних проектів.

СК 12. Здатність до вивчення міжнародного та вітчизняного досвіду регіональних та транскордонних екологічних проблем з метою впровадження ресурсозберігаючих, природоохоронних технологій та альтернативних джерел енергії.

СК 13. Здатність проводити процедуру стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля запланованих господарських об’єктів відповідно до законодавства України та застосовувати знання з екологічного законодавства; працювати з екологічною документацією, робити звіти з стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.

Програмні результати навчання:

РН9. Аналізувати склад, будову, розвиток екосистем у різних просторово-часових масштабах.

РН13. Застосовувати знання з екології людини, соціоекології, екологічної безпеки для цілісного підходу до людини як до біоенергоінформаційної системи, яка може бути основою спрямованого управління процесами життєдіяльності, новими підходами до боротьби із хворобами, збереження та зміцнення здоров’я, духовної еволюції людини як безальтернативної стратегії виживання цивілізації в умовах загострення глобальної екологічної кризи.

РН16. Здійснювати дослідницьку перевірку об’єктів навколишнього середовища при реалізації завдань екологічного контролю; розробляти, реалізувати заходи спрямовані на охорону навколишнього середовища. 

РН17.  Застосовувати знання з екологічного законодавства у практичній діяльності.

РН18. Застосовувати правила оформлення екологічної документації.

Рекомендована література

Основна

 1. Андронов В. А., Варивода Є. О., Тітенко Г. В. Заповідна справа: Навч. Посіб. Х.: НЦУЗУ, 2013. 204 с.
 2. Бургаз О.А., Грудев П.Х., Кур’янова С.О. Заповідна справа: конспект лекцій. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 150 с.
 3. Гринчишин Н. М. Природно-заповідна справа: навч. посіб. Львів: ЛДУБЖД, 2008. 224 с.
 4. Гродзинський М. П. Заповідна справа в Україні : Навчальний посібник /
  М. П. Гродзинський, М. П. Стеценко. К. : 2003. 306 с.
 5. Екологія землекористування : навчальний посібник . К.: 2017. 178 с.
 6. Еколого-туристичні шляхи Львівщини / Державне управляння охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, 2010. 115 с.
 7. Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець та ін. : Гриф Фонд, 2010. 92 с.
 8. Іщук Л.П. Природно-заповідна справа. Навчальний посібник. Біла Церква, 2021. 259 с.
 9. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року № 2
 10. Закон України «Про Червону книгу України» // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Спеціальний випуск. Т. 10. Чернівці : Зелена Буковина, 2004.
 11. Максимчук Г. А. Екологічна мережа Центрального Придніпров’я : Монографія. К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2009. 386 с.
 12. Попович С. Ю. Природно-заповідна справа : Навчальний посібник. Арістей, 2007.  408 с.
 13. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків. / за ред. Т. Л. Андрієнко. К.: Академперіодика, 2002. 103 с.
 14. Товажнянський Л. Л. Заповідна справа : Навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2002. 240 с.

Допоміжна

 1. Заповідні території Львівщини / С. М. Стойко, Б. М. Матолич, Шемелинець та інші. – Львів : ЗУКЦ, 2008. 128 с.
 2. Природні ресурси Львівщини / Б. М. Матолич, І. П. Ковальчук, Є. А. Іванов, І. Л. Шемелинець, І. З. Федик, О. Я. Шпак, О. З. Ковальчук, Т. І. Кобак. Львів : ПП Лукащук В. С., 2009. 120 с.
 3. Юглічек Л. С. Екологічна мережа Хмельниччини : Монографія. Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2012. 96 с.

Матеріали

Самостійна-робота

Силабус: Заповідна справа

Завантажити силабус