Загальна психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Немає
21Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Колобич О. П.ДШВ-11, ДШВ-12
218Колобич О. П.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Колобич О. П.
ДШВ-12Колобич О. П.
216ДШВ-11Колобич О. П.
ДШВ-12Колобич О. П.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Загальна психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності  012 «Дошкільна освіта».

Предметом вивчення загальної психології є механізми формування та функціонування психіки людини.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, педагогіка, біологія, фізіологія, екологія, естетика.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.Вступ до психології.

Змістовий модуль 2. Особистість у діяльності та спілкуванні.

Змістовий модуль 3. Психічні процеси.

Змістовий модуль 4. Емоційно – вольова та індивідуально-типологічна сфера особистості.

     Мета і завдання навчальної дисципліни:

           1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна психологія» є:

– закласти фундамент психологічних  знань;

– ознайомити студентів з загальними поняттями, проблемами та закономірностями  психічної діяльності людини;

– формувати знання щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок педагога-вихователя у колективі.

1.2. Основними завданнями вивченні дисципліни «Загальна психологія» є:

– опанування студентами системою психологічних знань про загальні закономірності, механізми виникнення та функціонування психічних явищ як теоретичної основи для підготовки педагога в дошкільних навчальних закладах;

–  набуття умінь використовувати набуті знання при вивченні інших навчальних дисциплін, у процесі дослідницької та практичної роботи, самопізнанні та самовихованні;

–  засвоєння знання та набуття умінь організації конкретного психологічного дослідження, використання методик  вивчення психічних явищ.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної  програми студенти повинні:

знати:

 • стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку;
 • етапи розвитку психологічної науки;
 • методи психологічного дослідження психіки людини;
 • природу та сутність психіки людини;
 • прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості;
 • психологію пізнавальних психічних процесів;
 • закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв’язок.

вміти:

 • працювати з науковою літературою;
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію;
 • складати програму конкретного психологічного дослідження;
 • визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки;
 • активізувати знання загальної психології при вивченні інших психологічних дисциплін.

Рекомендована література

 

 1. Дрозденко К.С.Загальна психологія в таблицях і схемах. Навчальний посібник. -Київ: ВД «Професіонал», 2014,-304с.
 2. Загальна психологія: Підручник/ О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.2-ге вид., випр.. і доп.,- К.: Каравела, 2012.
 3. Максименко С.Д.Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник .- К. :Центр учбової літератури,2010.-288с.
 4. Партико Т.Б. Загальна психологія: підручник для студ.вищ.навч. закладів.-К.:Видавничий Дім «Ін Юре»,2008.- 416с.
 5. Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник. –К.: Каравела, 2012.- 328с.

 

Матеріали

Екзаменаційні питання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму