Загальна психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Колобич О. П.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Колобич О. П.
ДШВ-12Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з предметом, структурою і завданнями загальної психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку особистості.

Предмет: процес розвитку психічних явищ особистості.

Завдання: сформувати в студентів систему психологічних знань і вміння застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Курс загальної психології спрямований на пізнання студентами закономірностей психічних явищ, оволодіння основними психологічними поняттями та певними методиками з метою формування в них потреби і вміння пізнавати свої можливості, адекватно їх оцінювати і реалізовувати в професійній підготовці та самовихованні себе як майбутнього педагога.

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • основи загальної психології;
 • зміст пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери;
 • загальні закономірності і принципи навчання та виховання;
 • методи формування творчої активності особистості.

Вміти:

 • застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості;
 • вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей кожної особистості;
 • використовувати засоби і прийоми психологічного впливу;
 • реалізовувати функції керівника колективу, способи стимулювання його діяльності;
 • проектувати формування людських якостей і характеру на основі методів психологічного дослідження і форм його розвитку;
 • забезпечити професійне спрямування вивчення психології особистості;
 • прогнозувати соціально-психологічний аспект розвитку особистості.

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:
  • Загально-культурна ерудиція, широке коло інтересів;
  • розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії;
  • здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури мовлення;
  • здатність до міжособистісного спілкування;
  • здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності;
  • здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
 1. Фахові:
 • Здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів;
 • володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати;
 • застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і уміння для формування ключових і предметних компетентностей;
 • здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного та психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку;
 • здатність і готовність організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти;
 • забезпечувати гармонійні умови для емоційних видів дитячої діяльності;
 • здатність створювати розвивальне середовище виховання, навчання і розвитку дитини.

Програмні результати навчання:

 • Розуміння значущості обраної професії;
 • сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності;
 • завдань освіти у період дошкільного дитинства для формування особистості;
 • здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес закладів дошкільної освіти;
 • володіння системою знань, фахових вмінь та навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності;
 • володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя;
 • володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та сім’ї;
 • готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань;
 • уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань;
 • здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

Основна

 1. Загальна психологія: Підручник /О.Скрипченко, Л.Долинська, З.Огороднійчук та ін. – К.: 2012 . – 464 с.
 2. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник . – Львів: Растр-7, – 2019. -172 с.
 3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К., 2008. – 272 с.
 4. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія – К., 2000. – 262 с.
 5. Сучасний тлумачний психологічний словник./За ред. В.Б.Шапара/ – Х. 2005.
 6. Сергеєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В., Загальна психологія. Навч.посібник – Київ 2012. – 296 с.

Допоміжна

 1. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В.Загальна психологія: Практикум: Навчальний посібник – К., 2005.
 2. Дубравська Д.М. Основи психології: Навчальний посібник – Л., 2001.
 3. Казарновська Г.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова і педагогічна психологія: Збірник завдань. – К., 1990.
 4. Карнегі Д. Як знаходити друзів і впливати на людей. – К., 1992.
 5. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник – К., 2003.
 6. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – К., 1998.
 7. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К., 2000.
 8. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навчальний посібник. К.: Вища школа.
 9. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник. –К., 2009.
 10. Практикум із загальної психології / за ред.Т.У.Пашукової/ -К., 2000.
 11. Психологія. Підручник. /За ред. Ю.Л.Трофімова / – К., 1999.
 12. Савчин М. В. Загальна психологія: навчальний посібник. – К.: 2011. – 464 с.
 13. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників: Навчальний посібник. – К., 2004.
 14. Цимбалюк І.М. Психологія. – К., 2004.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Повнотекстові підручники з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.kiev.ua
 2. Психологічна газета [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://glavnyk.com.ua/PG.htm.
 3. Журнал практической психологии и психоанализа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psyjournal.ru/index.php
 4. Психодіагностичні методики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vch.narod.ru/full_test.htm
 5. Психологічний словник, психологічний практикум та тестування знань з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psi.webzone.ru/

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет психології. Основні галузі психологічних знань.
 2. Завдання психології та її зв’язок з іншими науками.
 3. Психологічні методи дослідження, їх особливості, характеристика.
 4. Психологічна структура особистості.
 5. Поняття про діяльність. Структура діяльності.
 6. Знання, вміння, навички і звички та їх характеристика.
 7. Основні види діяльності. Характеристика видів діяльності.
 8. Поняття про групи. Види груп. Взаємовідносини між особистостями в групі.
 9. Поняття про спілкування. Види та засоби спілкування.
 10. Поняття про мову і мовлення. Види мовлення. Культура мовлення педагога.
 11. Види відчуттів та їх взаємодія.
 12. Сприймання людини, їх основні особливості.
 13. Види сприймань. Розвиток процесу сприймання в особистості.
 14. Пам’ять людини. Різновиди пам’яті. Значення пам’яті в житті людини.
 15. Основні процеси пам’яті, їх характеристика.
 16. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності Види мислення.
 17. Розумові дії та мислительні операції.
 18. Форми мислення, їх характеристика.
 19. Увага людини. Властивості уваги та їх характеристика.
 20. Види уваги. Розвиток і виховання уваги у особистості.
 21. Уява людини. Шляхи створення образів уяви.
 22. Види уяви. Значення уяви для професійної майстерності педагога.
 23. Види почуттів і їх характеристика.
 24. Емоційні стани та їх характеристика.
 25. Поняття про волю. Аналіз складної вольової дії. Самовиховання волі.
 26. Вольові якості людини та їх формування.
 27. Психологічна характеристика типів темпераменту.
 28. Характер людини. Головні риси типового характеру.
 29. Види здібностей. Педагогічні здібності.
 30. Рівні розвитку здібностей.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму