Загальна психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Колобич О. П.ДШВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШВ-11Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з предметом, структурою і завданнями загальної психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку особистості.

Предмет: процес розвитку психічних явищ особистості.

Завдання: сформувати в студентів систему психологічних знань і вміння застосовувати їх у своїй професійній діяльності.

Курс загальної психології спрямований на пізнання студентами закономірностей психічних явищ, оволодіння основними психологічними поняттями та певними методиками з метою формування в них потреби і вміння пізнавати свої можливості, адекватно їх оцінювати і реалізовувати в професійній підготовці та самовихованні себе як майбутнього педагога.

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • основи загальної психології;
 • зміст пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери;
 • загальні закономірності і принципи навчання та виховання;
 • методи формування творчої активності особистості.

Вміти:

 • застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості;
 • вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей кожної особистості;
 • використовувати засоби і прийоми психологічного впливу;
 • реалізовувати функції керівника колективу, способи стимулювання його діяльності;
 • проектувати формування людських якостей і характеру на основі методів психологічного дослідження і форм його розвитку;
 • забезпечити професійне спрямування вивчення психології особистості;
 • прогнозувати соціально-психологічний аспект розвитку особистості.

Студенти набудуть компетентності: 

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здійснення безпечної діяльності.

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 5. Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК 6. Здатність до розвитку психічно-емоційної сфери особистості дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 13. Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК 15. Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 3. Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей;

РН 9. Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності (предметно-практичної, ігрової, пізнавальної) та організовувати їх відповідно до освітніх програм;

РН 11. Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку;

РН 15. Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти;

РН 20. Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Основна

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 2. Максименко С.Д. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 272 с.
 3. Москалець В. П. Загальна психологія. Київ: Ліра, 2020. 564 с.
 4. Савчин М. В. Загальна психологія : навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.
 5. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ : Каравела, 2019. 464 с.

Допоміжна

 1. Буняк Н.А. Загальна психологія: лекції (частина І). Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 100 с.
 2. Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: практикум: навч. посібник. Київ : Каравела, 2019. 280 с.
 3. Дуткевич Т. В. Загальна психологія.  Київ: Центр навч. літератури, 2019. 388 с.
 4.  Ільїна Н. Загальна психологія: в екзаменаційних питаннях і відповідях. Київ: Університетська книга, 2018. 239 с.
 5. Ільїна Н., Мисник С. Загальна психологія: теорія та практикум. Київ: Університетська книга, 2017. 352 с.
 6. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посібник. Вінниця: Нова книга, 2017. 688 с.
 7. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 296 с.
 8. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 464 с.
 9. Столяренко О.В. Психологія особистості: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 280 с.
 10. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с. URL: http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/підручник-2018-колобич-Р7.pdf.
 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія Київ:, 2000. – 262 с. URL: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-_Zagal’na_psihologiya.pdf.
 3. Буняк Н.А. Загальна психологія: лекції (частина І). Тернопіль: вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. 100 с. URL: https://cutt.ly/bTsk3pg
 4. Загальна психологія в основних категоріях і поняттях: програмн. довідн. / уклад. Л.К.Велитченко / за заг. ред. О.Я.Чебикіна. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. 535 с. URL: https://cutt.ly/eTskCx5

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет психології. Основні галузі психологічних знань.
 2. Завдання психології та її зв’язок з іншими науками.
 3. Психологічні методи дослідження, їх особливості, характеристика.
 4. Психологічна структура особистості.
 5. Поняття про діяльність. Структура діяльності.
 6. Знання, вміння, навички і звички та їх характеристика.
 7. Основні види діяльності. Характеристика видів діяльності.
 8. Поняття про групи. Види груп. Взаємовідносини між особистостями в групі.
 9. Поняття про спілкування. Види та засоби спілкування.
 10. Поняття про мову і мовлення. Види мовлення. Культура мовлення педагога.
 11. Види відчуттів та їх взаємодія.
 12. Сприймання людини, їх основні особливості.
 13. Види сприймань. Розвиток процесу сприймання в особистості.
 14. Пам’ять людини. Різновиди пам’яті. Значення пам’яті в житті людини.
 15. Основні процеси пам’яті, їх характеристика.
 16. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності Види мислення.
 17. Розумові дії та мислительні операції.
 18. Форми мислення, їх характеристика.
 19. Увага людини. Властивості уваги та їх характеристика.
 20. Види уваги. Розвиток і виховання уваги у особистості.
 21. Уява людини. Шляхи створення образів уяви.
 22. Види уяви. Значення уяви для професійної майстерності педагога.
 23. Види почуттів і їх характеристика.
 24. Емоційні стани та їх характеристика.
 25. Поняття про волю. Аналіз складної вольової дії. Самовиховання волі.
 26. Вольові якості людини та їх формування.
 27. Психологічна характеристика типів темпераменту.
 28. Характер людини. Головні риси типового характеру.
 29. Види здібностей. Педагогічні здібності.
 30. Рівні розвитку здібностей.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус загальна психологія 1 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус