Вступ до фаху (спеціальність Екологія)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Гілета Л. А.ПКБ-11, ПКБ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ПКБ-11Гілета Л. А.
ПКБ-12Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: формування уявлень про свою професію та майбутню діяльність з урахуванням глобальних екологічних проблем та їх локальних проявів й впливів. 

Головними завданнями курсу є:

 • ознайомити студентів з поняттями “екологія”, “навколишнє середовище”, “географічна оболонка”, “біосфера”,“ноосфера”, “екосистема”, “популяція” та ін., структурою сучасної екології, основними екологічними законами.
 • сформувати уявлення щодо причин та наслідків прояву глобальних екологічних проблем, можливих шляхів їх подолання;
 • вказати особливості підготовки фахівців екологів в Україні, що базуються на вивченні міжнародного та вітчизняного екологічного законодавства, ознайомлення з системою органів екологічного контролю та складовими екологічного управління;
 • навчити будувати логічні схеми, в тому числі картосхеми стану довкілля, вивчаючи та аналізуючи дані про стан довкілля;
 • ознайомити з усіма можливими варіантами реалізації свого потенціалу у сфері охорони навколишнього природного середовища.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • мету та суть екологічної освіти;
 • будову та особливості навколишнього середовища;
 • глобальні екологічні проблеми людства  та шляхи їх подолання;
 • міжнародні організації в галузі екології;
 • становлення “екології”як науки, її основні поняття, терміни та закони;
 • структуру сучасної “екології”;
 • основи міжнародного та вітчизняного екологічного законодавства;
 • систему органів екологічного контролю;
 • складові екологічного управління.

 вміти:

 • знаходити причинного-наслідкові зв’язки між антропогенної діяльністю та станом довкілля;
 • аналізувати міжнародні договори у сфері охорони довкілля;
 • будувати логічні схеми при аналізі вивченого матеріалу;
 • знаходити можливості для реалізації своїх професійних можливостей.

Рекомендована література

 1. Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери. – Львів: Поллі, 1997. – 256 с.
 2. Екологічне законодавство України: Зб. нормат.-прав. актів. – К.: Істина, 2008. – 384 с.
 3. Курняк Л. М. Екологічна освіта в контексті формування особистості. – Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», №12/2016
 4. Екологіядовкілля. Охорона природи: навчальний посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2009. – 292 с.
 5. Про концепцію сталого розвитку. – Постанова ВРУ від 24.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14#Text
 6. Резнікова Н.В. Глобальні екологічні проблеми в сучасному світі: екологічна детермінанта міжнародних економічних відносин / Н.В. Резнікова. – К.: Вістка, 2016. – 216 с.
 7. Цілі сталого розвитку та Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina
 8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 9. https://mepr.gov.ua/
 10. https://deplv.gov.ua/
 11. https://www.dei.gov.ua/
 12. https://forest.gov.ua/
 13. https://www.davr.gov.ua/
 14. https://dazv.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус