Урбоекологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Гілета Л. А.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
518Гілета Л. А.
Гілета Л. А.
Гілета Л. А.
ПКТ-31Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з основними екологічними проблемами урбанізованих територій, навчити майбутніх фахівців-екологів визначати ступінь антропогенного навантаження на довкілля.

         Завдання:

 • ознайомитися з основними термінами та поняттями курсу;
 • проаналізувати структуру сучасного міста;
 • ознайомитися з впливом урбанізації на геологічне середовище та педосферу;
 • вивчити вплив промислової та транспортної структури на урбоекосистему;
 • ознайомитися з питаннями водопостачання та водовідведення міста, а також проблемою відходів;
 • проаналізувати трансформацію рослинного покриву, тваринного світу міста.
 • вивчити фізичне забруднення довкілля урбоекосистемами.

    В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: коротку історію розвитку процесу урбанізації, особливості міського клімату, вплив промислової та транспортної структури на урбоекосистему, екологічні проблеми водопостачання, водовідведення та забруднення поверхневих вод міста, норми та проблему накопичення відходів у містах Львівської області, особливості ерозійних процесів у місті, екологічні проблеми міст України, хвороби урбанізації.

вміти: аналізувати головні підсистеми міста, складати картосхеми рівня урбанізованості областей України за площею території, занятою під містами, визначати кислотність атмосферних опадів, оцінювати рівень забруднення атмосферного повітря чадним газом розрахунковим методом, вимірювати рівень автотранспортного шуму та рівень радіації, аналізувати стан поверхневих вод, оцінювати стан листків деревних рослин.

Рекомендована література

 1. Запольский А. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод. – Київ, 2000.
 2. Конспект лeкцiй з дисципліни ”Екологія міських систем” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона нaвкoлишньoгo середовища та збалансоване природокористування”/ Укл. Авраменко С. – Дніпродзержинськ, 2011.
 3. Кучерявий В. Урбоекологія. – Львів, 2001.
 4. Нікітченко О. Конспект лекцій з дисципліни ”Промислова екологія” (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 170202 ”Охорона праці”). – Харків, 2013.
 5. Солуха Б., Фукс Г. Міська екологія. – Київ, 2003.
 6. Франчук Г. Урбоекологія і техноекологія. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2007.
 1. Інформаційні ресурси

1.  Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2012 році. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус