Теорія та історія соціального виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами соціального виховання, з працями видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у створення системи виховання в Україні, виокремлення закономірностей соціального виховання в загальному процесі розвитку суспільства сучасної України і зарубіжних країн, розвиток у майбутніх соціальних педагогів вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на соціально-виховний процес.

Предмет: основні етапи виникнення, становлення і розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи в Україні та закордоном. Процес професіоналізації соціальної і соціально-педагогічної діяльності, історія формування соціально-педагогічної думки, взаємозв’язок соціальної роботи і соціально педагогіки та їх сучасний розвиток.

Завдання:

 1. Підготувати майбутніх фахівців до соціально-виховної діяльності, визначити її сферу – школа, сім”я, соціальні служби, мікросоціуми та ін.
 2. Дати знання з теорії та історії соціального виховання, виробити конкретні уміння і навички соціально-виховної роботи на базі історичного досвіду,
 3. Сприяти засвоєнню студентами професійної термінології з метою використання її у практичній діяльності; формувати готовність творчо й оптимально використовувати знання і вміння у майбутній практичній діяльності
 4. Формувати у майбутніх фахівців якості соціального педагога: життєвий оптимізм, добропорядність, віру в дитину, гордість за обрану спеціальність, професійну гідність і честь,
 5. Залучати студентів до самостійної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • професійну термінологію і її використання у практичній діяльності;
 • історію соціального виховання в Україні та зарубіжних країнах;
 • праці видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у створення системи виховання.

вміти:

 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність окремих особистостей, спираючись на здобуті знання;
 • виявляти можливості творчого застосування досвіду в сучасних умовах;
 • моделювати ситуації виходу з кризових явищ, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів;
 • оцінювати події та діяльність людей з позиції загальнолюдських цінностей; використовувати сучасні моделі соціального виховання різних груп підлітків та молоді в Україні, а також зарубіжний досвід.

 Студент набуде компетентності:

 Загальні:

 1.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 6. Здатність бути критичним і самокритичним.
 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 8. Здатністьмотивувати людей та рухатися до спільної мети.

Фахові:

 1. Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів.
 2. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 3. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 4. Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

Програмні результати навчання:

1 .Розуміння значущості обраної професії.

2. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій із галузі соціальної роботи.

 1. Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні проекти, курсові роботи.
 2. Критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 3. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.
 4. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.
 5. Самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Рекомендована література

Базова

 1. Державна національна програма “Освіта”( Україна ХХІ століття)- К.:1994. -41с.
 2. Галузинський В. М. Педагогіка : теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К.: 1995.
 3. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. О. Любара. – К.: Знання КОО, 2003. – 456 с.
 4. Шинкарук В. Д. Теорія та ісорія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») : навч. посіб. / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 236 с.
 5. Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки ( соціальної роботи): навч.-метод. посіб. / О. І. Янкович, В. А. Поліщук.-Тернопіль.:ТНПУ,2004. – 394с.

 Допоміжна

 1. Бабишин С. Д. Школи Запорізької Січі / С. Д. Бабишин  // Рад. шк. – – № 6 – С. 13-16.
 2. Васянович Г. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів / Г. Васянович, П. Черніков, -Чернігів: Прилуки, 1995. – 24 с.
 3. Вишневський Омелян. Український виховий ідеал і національний характер: (витоки, деформації, сучасні виклики) / Омелян Вишневський . – Дрогобич : вид. Святослав Сурма, 2010. – 160 с.
 4. Духнович О. В. Народна педагогія // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / О. В. Духнович; уклад. О. О. Любар. – К.: Знання, 2003. -400 с.
 1. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія  / уклад. О.О.Любар; за ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2003. – 766с.
 2. Концепція національного виховання //Освіта.- – 7 серпня.
 3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки / В. П. Кравець. -Тернопіль, 1994. – 250 с.
 4. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди / За ред.О.Г.Дзеверіка/  – К.:Вища школа,1992. – 246с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. 91.219.144.9/cgi-bin/…14/cgiirbis_64.exe?…Теорія_історія…

 1. il.kubg.edu.ua/images/…/Попова_ОВ_Теорія_та_історія_соціального_виховання.p…
 2. fspo.udpu.org.ua/wp-content/…/10/Теор¦я-та-¦стор¦я-соц¦ального-виховання.doc

Матеріали

Перелік питань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму