Теорія та історія соціального виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
120Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами соціального виховання, з працями видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у створення системи виховання в Україні, виокремлення закономірностей соціального виховання в загальному процесі розвитку суспільства сучасної України і зарубіжних країн, розвиток у майбутніх соціальних педагогів вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на соціально-виховний процес.

Завдання:

 1. Підготувати майбутніх фахівців до соціально-виховної діяльності, визначити її сферу – школа, сім”я, соціальні служби, мікросоціуми та ін.
 2. Дати знання з теорії та історії соціального виховання, виробити конкретні уміння і навички соціально-виховної роботи на базі історичного досвіду,
 3. Сприяти засвоєнню студентами професійної термінології з метою використання її у практичній діяльності; формувати готовність творчо й оптимально використовувати знання і вміння у майбутній практичній діяльності
 4. Формувати у майбутніх фахівців якості соціального педагога: життєвий оптимізм, добропорядність, віру в дитину, гордість за обрану спеціальність, професійну гідність і честь,
 5. Залучати студентів до самостійної роботи.

У резуьтаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • професійну термінологію і її використання у практичній діяльності; 
 • історію соціального виховання в Україні та зарубіжних країнах;
 • праці видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у створення системи виховання.

вміти:

 • порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність окремих особистостей, спираючись на здобуті знання;
 • виявляти можливості творчого застосування досвіду в сучасних умовах;
 • моделювати ситуації виходу з кризових явищ, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів;
 • оцінювати події та діяльність людей з позиції загальнолюдських цінностей; використовувати сучасні моделі соціального виховання різних груп підлітків та молоді в Україні, а також зарубіжний досвід.

Рекомендована література

Базова

 1. Державна національна програма “ Освіта”( Україна ХХІ століття).— К.:1994. — 41с.
 2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навчальний посібник./ За ред. О.О. Любара.— К.: Т-во “Знання”, — К.ОО, 2003.—450с.—( Вища школа XXI століття).
 3. Янкович О.І., Поліщук В.А. Історія соціальної педагогіки ( соціальної роботи): Навчально-методичний посібник. — Тернопіль.:ТНПУ,2004. 394с.

Допоміжна

 1. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; за ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2003. – 766с.
 2. Концепція національного виховання //Освіта.—1996.- 7 серпня.
 3. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994
 4. Макаренко А.С. Книга для батьків : Твори: В 7 т.—К.,1954.—Т.4.-С.11-332.
 5. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверіка /– К.:Вища школа,1992. – 246с.
 6. Сухомлинський В.О. Народження громадянина ( Про виховання підлітків).—К.,1970.- 288с.
 7. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям // Вибрані твори в 5 т.—Т.3.- К.,1977.
 8. Ушинський К.К. Про народність у громадянському виховання // Вибр.пед.твори: У 2 т.—К.,1983.- Т1.

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища.
 2. Розкриття сутності соціального виховання.
 3. Напрямки та види соціального виховання.
 4. Соціальне виховання та суспільна опіка у Давній Греції та Римі (Спарта, Афіни).
 5. Давньогрецькі філософи про шляхи формування людської особистості (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит).
 6. Система лицарського виховання і виникнення освіти для дівчат епохи Середньовіччя.
 7. Т.Мор і Т.Кампанелла про справедливий суспільний устрій та виховання.
 8. Педагогічні ідеї гуманістичного виховання (Ф.Рабле, Е.Роттердамський). «Будинок радості» Вітторіно да Фельтре.
 9. Створення Дж.Локком першої світської системи виховання та концепції усунення бідності.
 10. Пропозиція англійського реформатора і економіста Дж.Беллерса щодо усунення бідності в трудових коледжах.
 11. Я.А.Коменський про «покращення справ людських» та державну систему підтримки.
 12. Ідея вільного та природовідповідного виховання в творчості Ж.-Ж.Руссо.
 13. Характеристика соціально-педагогічних експериментів Й.Г.Песталоцці.
 14. Р.Оуен про формування особистості, філантропіни Базедова.
 15. Реалізація Ф.Фребелем ідей соціалізації дитини в умовах дитячого садка.
 16. П.Наторп як засновник соціальної педагогіки. Історичні аспекти виникнення терміну.
 17. Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян та форми соціальної допомоги.
 18. Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах.
 19. Особливості благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист.
 20. Виховання гуманізму і милосердя як одне з основних завдань козацької педагогіки. Соціальна допомога в Запорізькій Січі.
 21. Козацькі об’єднання та їх роль у соціальному захисті. Наступність і традиційність виховання в козаків.
 22. Приватна благодійність в Україні. Створення перших вищих навчальних закладів України – Острозької і Києво-Могилянської академій як результат філантропічної діяльності видатних українських меценатів.
 23. Проблема щастя людини та гармонійного розвитку у творчості Г.С.Сковороди. висвітлення шляхів запобігання бідності.
 24. Соціально-педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.
 25. Філантропічна діяльність О.Духновича, Х.Алчевської, М.Корфа.
 26. Соціально-педагогічні ідеї А.С.Макаренка.
 27. Соціально-педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського.
 28. Законодавчі акти з соціальних питань в сучасній Україні

29.Нормативні документи про соціальний захист дітей в Україні.

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль І

Виникнення і розвиток виховання у період Стародавнього світу,

Середньовіччя та Відродження

Тема 1. Виховання як головна умова формування особистості. Сутність та зміст соціального виховання.

Розкриття сутності процесу виховання. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. Напрямки та види соціального виховання.

Сутність поняття «соціальне виховання», мета і завдання соціального виховання.

 

Тема 2.  Історія виховання в період Стародавнього Світу, античності та Середньовіччя

Особливості соціального виховання на різних етапах первіснообщинного ладу. Соціальне виховання та суспільна опіка у Давній Греції та Давньому Римі. Існування двох протилежних систем у вихованні молоді. Стародавні мислителі про громадянське виховання: Сократ, Демокрит, Платон, Арістотель, Квінтіліан. Система лицарського виховання в середньовічному суспільстві. Виникнення освіти для дівчат.

 

Тема 3. Етико-педагогічні вчення про гармонійне виховання підростаючого покоління і суспільний характер педагогічної професії в епоху Відродження

Педагогічна думка епохи Відродження. Головна мета виховання в добу Відродження. Перші гуманісти, їх погляд на виховання: Франсуа Рабле, Е.Роттердамський, Вітторіно да Фельтре, Томас Мор, Томазо Кампанелла. Зразки нового гуманістичного підходу до  виховання в період епохи Відродження.

 

Змістовний модуль ІІ

Виховання в епоху Нового часу, Просвітництва

 

Тема 4. Питання історії виховання у Новий час. Світогляд  Я.А. Коменського та його вклад в історію соціального виховання.

Діяльність Д.Локка, Д.Беллерса, К.Гельвеція, Д.Дідро, їх внесок в історію соціального виховання.

Створення Д.Локком першої світської системи виховання та концепції усунення бідності. Педагогічна праця «Думки про виховання» (1693), Записка про «Робітничі школи» Д.Локка. «Пропозиція про заснування трудового коледжу всіх корисних ремесел і сільського господарства з прибутком для багатіїв, заможним життям для бідних і добрим вихованням для юнацтва» (1696) Д.Беллерса.

Педагогічна діяльність Я.А.Коменського, його вклад в педагогіку. Я.А.Коменський про “покращення справ людських та державну систему підтримки” Принцип природовідповідності.

 

Тема 5. Ідея вільного та природовідповідного  виховання в творчості Ж.-Ж. Руссо Ідея гармонійного виховання Й.Г.Песталоцці. Р.Оуен про формування особистості.

          Ідея вільного виховання, вікова періодизація та система виховання  Ж.-Ж.Руссо „Еміль, або про виховання” (1762) – слідування принципу природовідповідності виховання.

        „Вільне виховання” Ж.-Ж.Руссо як засіб утвердження відповідальності дітей.

Соціально-педагогічна діяльність із створення філантропічних навчально-виховних закладів. Ідея гармонійного виховання та принципи виховання Й.Песталоцці.

          Р.Оуен про формування особистості. Трудові комуни Р.Оуена. Твір „Про заходи з дошкільного виховання і про школи в Нью-Ленарку”.

 

Тема 6. Місце суспільного виховання в діяльності Ф.Фребеля

Реалізація Ф.Фребелем ідей соціалізації дитини в умовах дитячого садка.

Експериментальна робота в Тюрінгії – відкриття першого виховного закладу в селі Грісгейм (1816) – „Універсальний німецький виховний інститут”. Керівництво сирітським притулком у Бургдорфі (1833).

 

Змістовний модуль ІІІ

Історія соціального виховання в Україні. Історія становлення соціального виховання в Україні.

 

Тема 7. Соціальна допомога у найдавніших слов’янських общинах та Київській Русі.

  Формування гуманістичних традицій у давніх слов’ян  і форми соціальної допомоги. Особливості благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист. Церковно-монастирські форми опіки.

 

Тема 8. Піднесення українського соціального виховання у козацьку добу епохи Відродження (друга половина XVXVII ст.). Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах.

          Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Філантропічні функції братств України та їх продовження у братських школах. Соціальна допомога у Запорізькій Січі. Приватна благодійність в Україні.

Тема 9. Ідеї виховання в педагогіці України XVIII– на початку XX ст.

Основні напрями соціально-педагогічних досліджень.

Проблема щастя людини та гармонійного розвитку в творчості Г.С.Сковороди. Висвітлення шляхів подолання бідності.

Соціально-педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.

Соціально-педагогічні ідеї С.Русової.

Тема 10. Історичний досвід виховання в Україні  ХХ ст.

Соціально-педагогічні ідеї А.С.Макаренка. Теорія і практика колективу А.С.Макаренка.

Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.Макаренка. „Педагогічна поема”, „Прапори на баштах”.

Соціально-педагогічні ідеї Сухомлинського В.О.