Теорія та історія соціального виховання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами соціального виховання, з працями видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у створення системи виховання в Україні, виокремлення закономірностей соціального виховання в загальному процесі розвитку суспільства сучасної України і зарубіжних країн, розвиток у майбутніх соціальних педагогів вміння аналізувати суспільні явища та їх вплив на
соціально-виховний процес.
Предмет: основні етапи виникнення, становлення і розвитку соціальної педагогіки і соціальної роботи в Україні та закордоном. Процес професіоналізації соціальної і соціально-педагогічної діяльності, історія формування соціально-педагогічної думки, взаємозв’язок соціальної роботи і соціально педагогіки та їх сучасний розвиток.
Завдання:
1. Підготувати майбутніх фахівців до соціально-виховної діяльності, визначити її сферу – школа, сім”я, соціальні служби, мікросоціуми та ін.
2. Дати знання з теорії та історії соціального виховання, виробити конкретні уміння і навички соціально-виховної роботи на базі історичного досвіду,
3. Сприяти засвоєнню студентами професійної термінології з метою
використання її у практичній діяльності; формувати готовність творчо й оптимально використовувати знання і вміння у майбутній практичній діяльності
4. Формувати у майбутніх фахівців якості соціального педагога: життєвий оптимізм, добропорядність, віру в дитину, гордість за обрану спеціальність, професійну гідність і честь,
5. Залучати студентів до самостійної роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– професійну термінологію і її використання у практичній
діяльності;
– історію соціального виховання в Україні та зарубіжних країнах;
– праці видатних гуманістів, педагогів, які зробили помітний внесок у
створення системи виховання.
вміти:
– порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність окремих особистостей, спираючись на здобуті знання;
– виявляти можливості творчого застосування досвіду в сучасних умовах;
– моделювати ситуації виходу з кризових явищ, прогнозувати можливі наслідки виховних впливів;
– оцінювати події та діяльність людей з позиції загальнолюдських
цінностей; використовувати сучасні моделі соціального виховання різних груп підлітків та молоді в Україні, а також зарубіжний досвід.
Студент набуде компетентності:
1. Інтегральна компетентність:
– здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов;
– нести відповідальність за результати своєї діяльності;
– здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
2. Загальні компетентності:
– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності відпочинку та ведення здорового способу життя;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
– Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
3. Спеціальні компетентності:
– Здатність використовувати на практиці знання нормативно-правових актів соціальної роботи і соціального забезпечення.
– Здатність розуміти соціально-психологічні явища, процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості.
– Здатність організовувати та контролювати надання соціальних послуг.
– Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності.
– Здатність дотримуватися етики професійного спілкування і стандартів соціальної роботи.
4. Програмні результати навчання:
– Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.
– Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності.
– Застосовувати етичні принцип і стандарти соціальної роботи у
професійній діяльності.
– Аргументувати шляхи подолання проблем та обирати методи їх
розв’язання.
– Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна
1. Державна національна програма “Освіта”( Україна ХХІ століття). Київ :1994. 41с.
2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка : теорія та історія. Київ : 1995.
3. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / ред. О. О. Любар. Київ : Знання КОО, 2003. 456 с.
4. Шинкарук В. Д., Сопівник Р. В., Сопівник І. В. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 236 с.
5. Янкович О.І., Поліщук О. І. Історія соціальної педагогіки (соціальної роботи): навч.-метод. посіб. Тернопіль : ТНПУ, 2004. 394с.
Допоміжна
1. Бабишин С. Д. Школи Запорізької Січі. Рад. шк. № 6. 1991. С. 13-16.
2. Васянович Г., Черніков П. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів. Чернігів : Прилуки, 1995. 24 с.
3. Вишневський О. Український виховний ідеал і національний характер: (витоки, деформації, сучасні виклики). Дрогобич : Святослав Сурма, 2010. 160 с.
4. Духнович О. В. Народна педагогія. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад. О. О. Любар. Київ : Знання, 2003. 400 с.
5. Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад. О.О.Любар / ред. В. Г. Кременя. Київ : Знання, 2003. 766с.
6. Концепція національного виховання. Освіта. 1996.
7. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. Тернопіль, 1994. 250 с.
8. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди / ред. О.Г.Дзеверіка. Київ : Вища школа, 1992. 246 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Поліщук В.А., Янкович О.І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи. Курс лекцій. Тернопіль : ТДПУ, 2009. 256 c.
URL: https://studfile.net/preview/2425557/ (дата звернення: 23.09.2021).
2. Шинкарук В. Д. Теорія та історія соціального виховання в зарубіжних країнах (для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка») / В. Д. Шинкарук, Р. В. Сопівник, І. В. Сопівник – Київ : ЦП «Компринт», 2015. 236 с.
URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/02/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D
1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-
%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD
%D1%8F.pdf (дата звернення: 23.09.2021).

Матеріали

Перелік питань на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус_«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ»

Завантажити силабус

Силабус: Теорія та історія соціального виховання 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Теорія та історія соціального виховання за новою ОПП 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус