Технічні засоби навчання в дошкільній освіті

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326Бача О. В.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328ДШВ-21Бача О. В.
Бача О. В.

Опис курсу

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • призначення, будову та принципи функціонування основних ТЗН;
 • розробляти методику виготовлення носіїв інформації для основних ТЗН;
 • розробляти методику використання основних ТЗН в навчально-виховному процесі;
 • основні критерії відбору технічних і програмних засобів для підтримки навчально-виховного процесу в ЗДО;
 • техніку безпеки при використанні технічних засобів навчання;
 • особливості роботи з програмними засобами навчального призначення з ігровою компонентою;

 Вміти:

 • свідомо і кваліфіковано використовувати технічні засоби навчання в професійній діяльності;
 • формулювати мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;
 • аналізувати та підбирати програмне забезпечення для підтримки навчально- виховного процесу в ЗДО і оцінювати його якість;
 • використовувати ТЗН для організації та проведення занять різних видів;
 • організовувати роботу, співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань, які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці;
 • використовувати ТЗН для створення засобів навчання, оцінювати якість та ефективність їх використання у навчально-виховному процесі.

Студент набуде компетентностей:

Загальні:

ВД3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ВД4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ВД6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ВД7 Здійснення безпечної діяльності.

ВД8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Спеціальні:

ВД7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

ВД8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

ВД10 Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

ВД11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

ВД12 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

Рекомендована література

Основна

1. Аман І.С., Литвиненко О.В.  Інтернет-сервіси в освітньому просторі : методичний посібник. Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. 88 с.

2. Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. ред. І.К. Гіджеліцького. Хмельницький, 2021. 288 с.

3. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 583 с.

Допоміжна

1. Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р., Мукачево / Ред.кол. : В.І.Кобаль (гол.ред.) та ін. Мукачево : МДУ, 2017. 213 с.

2. Колісніченко С., Ккравченко О., Бикова О. Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського», 2021. 32 с.

3. Мардарова І. Інформатизація дошкільної освіти : проблеми та перспективи розвитку : науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5(112). 2016. С. 78 – 82.

4. Михайлова Л.М., Пагава О.В., Проніна О.В.. Словник термінів і понять сучасної освіти.  / за заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.

5. Обладнання закладів освіти. Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти / Укл.: Низковська О. В., Чуприна О. Б. Київ., 2019. 237 с.

Інформаційні ресурси

1.  Гуревич Р. Веб-квест як інноваційна технологія навчання у вищій і середній школі. [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія. — Режим доступу: bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8963&chapte^1

2.  Дитина за комп’ютером! Добре чи нi? URL: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113

3.  Дитячі презентації. URL: http://www.nosiki.cv.ua/load/ditjachi_prezentacii/29

4.  Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. URL: http://osvita.ua/school/technol/6804/

5.  Каталог освітніх ресурсів. URL: http://osvita.org.ua.

6.   Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід. URL: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm

7.  Костікова 1.1. Формування культури інформаційно-комунікаційних технологій студентами [Електронний ресурс] / 1.1. Костікова — Режим доступу: eprints.zu.edu. ua/4569/

8.  Про безпеку роботи на комп’ютері URL: http://samouchka.com.ua/ukr/safety/.

9.  Про вплив комп’ютера на дитину. URL: http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2

10. Спільнота користувачів безпечного Інтернету «NetPolice» URL: http://www.netpolice.ru