Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки (231 Соціальна робота)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Соболевська О. Б.ДШС-21
420Соболевська О. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШС-21Соболевська О. Б.
420ДШС-21Соболевська О. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є ознайомити майбутніх соціальних педагогів із соціально-педагогічними проблемами виховання дітей та підлітків; забезпечити знаннями наукової характеристики форм девіантної поведінки; причинами відхилення від її норм, основами соціально-педагогічної профілактики дітей та підлітків

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– дати студентам теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи з дітьми та підлітками на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах соціально-економічних перетворень;

– проаналізувати причини девіантної поведінки неповнолітніх у сучасних умовах;

– розкрити форми і методи попередження та подолання протиправної поведінки учнів у різних видах навчально-виховної роботи;

–  висвітлити шляхи подолання вживання  наркогенних речовин, позбавлення підлітків від нікотинової та алкогольної залежності;

– показати взаємодію  сім’ї, школи, громадських організацій і служб у справах неповнолітніх.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • законодавчі акти щодо соціально-педагогічної роботи з питань правопорушень серед неповнолітніх;
 • психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки;
 • причини відхилень у поведінці неповнолітніх;
 • вплив молодіжної культури на поведінку підлітків і засоби запобігання розвитку шкідливих звичок у дітей та підлітків;
 • особливості неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;
 • соціально-педагогічні проблеми і засоби профілактики наркогенних звичок;
 • основні засоби і методи позбавлення дітей та підлітків від нікотинової, алкогольної залежності;
 • методи, форми соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки;

Вміти:

 • проаналізувати причини девіантної поведінки неповнолітніх;
 • використати можливості педагогічної діагностики у профілактичній роботі;
 • провести ранню профілактику відхилень у поведінці дітей і підлітків;
 • користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;
 • встановлювати стосунки з клієнтами, враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості;
 • визначити динаміку ставлення підлітків до наркогенних речовин;
 • організовувати і проводити бесіди, лекції з учнями, батьками про шкідливий вплив куріння, алкоголю, наркотиків на фізичне і моральне здоров’я людини;
 • проводити й організовувати профілактичну і корекційну роботу з дітьми, схильними до адиктивної поведінки;
 • провести діагностику сімейного, педагогічного мікроклімату;

знайти активні, дієві методи корекційного впливу в роботі з важковиховуваними підлітками.

Рекомендована література

Основна

 1. Компанець Н.М., Коваль-Бардаш Л.В. Включення дітей з особливими потребами у соціальне середовище: особливості формування комунікації та подолання поведінкових розладів: навчально-методичний посібник. Київ, 2020. 137 с.
 2. Кошова І. В., Кресан О. Д. Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний посібник. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 226 с.
 3. Кузьменко В.В. Психологія девіантної поведінки : навч. посіб. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. – 68 с

Допоміжна

 1. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу . Ч. 1. Теоретична частина.  2-ге вид., перероб і доповн.  Київ, 2016.  188 с.
 2. Рущенко І.П. Соціологія особистості та девіантної поведінки: текст лекцій. Харків : НТУ «ХПІ», 2020. С. 130.
 3. Савельєва Н. М. С Соціальна профілактика девіантної поведінки: курс лекцій з презентацією: навч. посіб. Полтава: ПНПУ, 2016 р. 110 с.
 4. Самойлов А.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків у соціально-виховному середовищі загальноосвітньої школи. Вінниця, 2017. 282 с.
 5. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток [Текст]. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 червня 2020 р.; [за заг. ред.: Нагірняка М.Я.]. Львів : ЛДУ БЖД, 2020. 285 с.
 6. Теорія та практика профілактичної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки: український і міжнародний досвід : монографія О. Янкович, О. Кікінежді, І. Козубовська, В. Поліщук, Г. Радчук та ін.  Тернопіль : Осадца Ю.В., 2018. 300 с.
 7. Христук О. Л. Психологія девіантної поведінки: навчально-методичний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2014.  192 с

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

file:///C:/Users/admon/Downloads/vaau_2011_3_17.pdf

http://pidruchniki.com/16850303/sotsiologiya/deviantna_povedinka

http://health-ua.com/article/25669-devantna-povednka-udtej-tapdltkv

http://psychologis.com.ua/deviantnostzpt_deviantnoe_povedenie.htm

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12327/1/Volnova_profilactika%

Силабус: Соціально-психологічна профілактика девіантної поведінки

Завантажити силабус