Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220Михайлишин Р. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
210ДШС-21Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Назва курсу              Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки

Спеціальність           Соціальна педагогіка

Кваліфікація             Соціальний педагог

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              ІІ

Семестр                      ІV

Кількість годин – 54 (30 – аудиторних, 24 – самостійна робота)

Кількість  кредитів 1,5

 

Мета і завдання навчальної дисципліни:

Курс «Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки» є необхідним в контексті підготовки  фахівців спеціальності «Соціальна педагогіка». Засвоєння провідних положень даної дисципліни забезпечує всебічність підготовки фахівця.

Мета курсу: забезпечити майбутніх соціальних педагогів знаннями наукової характеристики поведінки різних категорій неповнолітніх, причин відхилення від її норм і скоєння правопорушень, основами соціально-педагогічної профілактики дітей та  підлітків.

Завдання курсу: дати студентам теоретико-методичні та практичні надбання профілактичної роботи з дітьми та підлітками на основі нових концептуальних підходів до виховання неповнолітніх в умовах складних соціально-економічних перетворень у суспільстві, переходу до ринкових відносин, показати причини девіантної поведінки неповнолітніх в сучасних умовах, визначити ступінь важковиховуваності як основної передумови  відхилень у поведінці школярів, окремі методи профілактики правопорушень на основі гуманізації сучасної школи; розкрити форми і методи попередження та подолання протиправної поведінки учнів у різних видах навчально-виховної роботи; шляхи до боротьби із вживанням учнями наркогенних речовин, позбавлення їх від нікотинової та алкогольної залежності; показати співпрацю сім’ї, школи, громадських організацій і служб у справах неповнолітніх.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • законодавчі акти щодо соціально-педагогічної роботи з питань правопорушень серед неповнолітніх;
 • психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх, схильних до девіантної поведінки;
 • причини відхилень у поведінці неповнолітніх;
 • вплив молодіжної культури на поведінку підлітків і засоби запобігання розвитку шкідливих звичок у дітей та підлітків;
 • особливості неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;
 • соціально-педагогічні проблеми і засоби профілактики наркогенних звичок;
 • основні засоби і методи позбавлення дітей та підлітків від нікотинової, алкогольної залежності;
 • методи та форми соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки;

вміти:

 • проаналізувати причини девіантної поведінки неповнолітніх;
 • використати можливості педагогічної діагностики у профілактичній роботі;
 • провести ранню профілактику відхилень у поведінці дітей та підлітків;
 • користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;
 • встановлювати стосунки з клієнтами, враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості;
 • визначити динаміку ставлення підлітків до наркогенних речовин;
 • організовувати і проводити бесіди, лекції з учнями та батьками про шкідливий вплив куріння, алкоголю, наркотиків на фізичне і моральне здоров’я людини;
 • проводити та організовувати профілактичну і корекційну роботу з дітьми, схильними до адиктивної поведінки;
 • провести діагностику сімейного, педагогічного мікроклімату;
 • знайти активні, дієві методи корекційного впливу в роботі з важковиховуваними підлітками.

Рекомендована література

 1. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів та практичних психологів освітніх закладів / за ред.. О.М.Полякової. – Суми: Університетська  книга, 2009. – 346с.
 2. Лобанова А.С., Калашнікова А.Б. Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіавцій:Навч.посіб. – К.: Каравела, 2012. – 368с.
 3. Настільна книга соціального педагога / Авт.уклад.: О.Є.Марінушкіна, І.М. Вшинєва, В.В.Носенко. –Х.: Вид.-во «Ранок», 2013. – 272с.
 4. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх / Навчально методичний посібник. – Київ, 1996. – С.5 -192.
 5. Соціальна педагогіка. Підручник 4-те вид. випр.. та доп. / За ред. проф. А.Й Капської.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – С.334 – 402.
 6. Седих К.В. Деліквентний підліток: навчальний посібник з психопрофілактики діагностики та корекції протиправної поведінки підлітків/ К.В.Седих, В.Ф. Моргун. – 2-ге вид., доп. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 274с.
 7. Фіцула М.М., Парфанович І.І. Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження та подолання: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 432с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму