Соціальна педагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Залік
31.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
242Корнят В. С.ДШС-11
328Корнят В. С.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
226ДШС-11Корнят В. С.
38ДШС-21Корнят В. С.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета: дати теоретичні і практичні знання зі соціальної педагогіки як науки та розкрити сферу практичної діяльності; провідні шляхи, умови та засоби соціалізації дітей та молоді; з’ясувати роль та місце в процесі соціалізації різноманітних суспільних інститутів; розуміння особливості соціально-педагогічної діяльності; формування у студентів основ соціально-педагогічного світогляду.

Завдання:

 • ознайомити студентів з становленням та досягненнями соціальної педагогіки, напрямами сучасної соціально-педагогічної діяльності;
 • розкрити суть та зміст основних понять соціальної педагогіки, факторів, інститутів соціалізації;
 • націлити студентів на усвідомлення проблем соціально-педагогічної теорії та практики з позицій сучасної педагогічної науки, що ґрунтується на кращих національних та світових педагогічних здобутках минулого і новітніх педагогічних ідеях та досвіді практичної роботи;
 • формувати систему знань про соціальне виховання, його цілі, завдання, принципи, методи, форми;
 • виробляти початкові уміння науково-дослідницької діяльності в сфері соціальної педагогіки;
 • здійснювати педагогічну професійну орієнтацію і професійне виховання студентів;
 • формувати потребу в постійній самоосвіті і самовдосконаленні, оволодіння технологіями професійної діяльності;
 • сприяти формуванню педагогічної свідомості, допомогти студентам усвідомити велику відповідальність соціального педагога за долю майбутніх поколінь держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 1.  Базові соціально-педагогічні поняття, категорії : соціалізація, соціальна адаптація, соціальне виховання, фактори соціалізації, інститути соціалізації, соціально-педагогічна діяльність, об’єкт і суб’єкт соціалізації, норма та відхилення від неї у соціальній педагогіці.
 2. Методологічні і психолого-педагогічні основи соціального виховання: інститути соціалізації, методологія соціального виховання, гуманістична спрямованість соціального виховання, структурний підхід у соціально-педагогічній діяльності.
 3. Соціально-педагогічні теорії та системи: історія розвитку соціально-педагогічної теорії і практики; діагностичний, функціональний і психоаналітичний підходи в сучасній соціально-педагогічній діяльності, традиційні та новітні тенденції і концепції до виховання та соціального захисту різних категорій дітей, молоді.
 4. Педагогічний інструментарій: система соціального виховання; методика соціального виховання; соціально-педагогічна технологія, форми соціального виховання, індивідуальна допомога людині.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 •  здійснювати аналіз різних соціально-педагогічних впливів на процес соціалізації людини;
 • вивчати індивідуальні особливості дитини і специфіку її мікросередовища, виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці;
 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання;
 • створювати умови для розвитку розумових, фізичних, художніх здібностей дітей та підлітків;
 • планувати і здійснювати соціально-педагогічну діяльність, організовувати виховну роботу в школі, класі, групі, що спрямована на формування загальної культури особистості, адаптацію особистості до життя в суспільстві, формування громадянської позиції;
 • застосовувати знання і уміння при моделюванні заходів у реальній соціально-педагогічній практиці;
 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання для розвитку і формування особистості учнів;
 • будувати і покращвати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням ситуацій та індивідуальних особливостей дітей, особливостей їх мікросоціуму;
 • сприяти формуванню в членів соціуму відповідального ставлення до перетворення оточуючого середовища, розвитку культурної спадщини, збереження і поповнення духовних цінностей старшого покоління, традицій сімейно-сусідських спільнот, народної педагогіки;
 • підтримувати контакти з організаторами і керівниками дитячого та молодіжного руху, неформальними групами та об’єднаннями;
 • надавати посередницькі послуги дітям і батькам в отриманні соціальної допомоги;
 • виявляти витримку та впевненість в своїх діях у складних і конфліктних ситуаціях;
 • встановлювати контакт з дітьми та дорослими, керувати собою в ситуації соціально-педагогічної взаємодії;
 • взаємодіяти з вчителями, батьками або особами, що їх заміняють, спеціалістами служб зайнятості, надаючи допомогу школярам, які потребують опіки і піклування та дітям з обмеженими фізичними чи освітніми можливостями;
 • підтримувати партнерські стосунки з сім’єю, спільно вирішувати проблеми виховання і розвитку особистості дитини, впливати на формування почуття відповідальності за власну сім’ю і виховання дітей; здійснювати соціально-педагогічну взаємодію з батьками дітей, громадськістю, колегами;
 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;
 • обирати та застосовувати методи соціально-педагогічного дослідження.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / О.В. Безпалько, І.Д.Звєрєва, Т.Г. Веретенко. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с.
 3. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Підручник./ За редакцією професора Капської А.Й.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.

 Допоміжна

 1. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Видання 2-ге / І.В. Зайченко. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с.
 2. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.
 3. Капська А.Й. Словник – довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К. : «Аспект», 2000. – 260 с.

Інтернет-ресурси

 1. http://diplomvkarmane.org.ua/attachments/1988_0148770_54BBB_bezpalko_o_v_socialna_pedagogika_shemi_tablici_komentari.pdf
 2. http://subject.com.ua/pdf/73.pdf
 3. http://www.ebooktime.net/book_156.html
 4. http://ebooktime.net/book_157.html
 5. http://eprints.zu.edu.ua/3558/1/11.pdf

 

Матеріали

Перелік питань для іспиту 

Навчальна програма