Соціальна педагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Іспит
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Верхоляк М. Р.ДШС-11
326Верхоляк М. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Верхоляк М. Р.
328ДШС-21Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: озброєння загальними поняттями про соціальну педагогіку як навчальну дисципліну та сферу практичної діяльності; розкриття провідних шляхів, умов та засобів соціалізації підлітків та молоді; з’ясування ролі та місця в процесі соціалізації різноманітних суспільних інститутів; розуміння особливості соціально-педагогічної діяльності; формування у студентів основ соціально-педагогічного світогляду.

Завдання:

 • ознайомити студентів з становленням та досягненнями соціальної педагогіки, напрямами сучасної соціально-педагогічної діяльності;
 • розкрити суть основних понять соціальної педагогіки, факторів, інститутів соціалізації;
 • націлити студентів на усвідомлення проблем соціально-педагогічної теорії та практики з позицій сучасної педагогічної науки, що ґрунтується на кращих національних та світових педагогічних здобутках минулого і новітніх педагогічних ідеях та досвіді практичної роботи;
 • формувати систему знань про соціальне виховання, його цілі, завдання, принципи, методи, форми та зміст;
 • виробляти початкові уміння науково-дослідницької діяльності у сфері соціальної педагогіки;
 • здійснювати педагогічну професійну орієнтацію і професійне виховання студентів;
 • формувати потребу в постійній самоосвіті і самовдосконаленні професійної діяльності, оволодіння її технологіями;
 • сприяти формуванню педагогічної свідомості, допомогти студентам усвідомити велику відповідальність соціального педагога за долю майбутніх поколінь держави.

Предмет: основні категорії соціальної педагогіки як науки, напрями та зміст роботи соціального педагога з різними категоріями клієнтів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 Базові соціально-педагогічні поняття, категорії : соціалізація, соціальна адаптація, соціальне виховання, фактори соціалізації, інститути соціалізації, соціально-педагогічна діяльність, об’єкт і суб’єкт соціалізації, норма та відхиленні від неї у соціальній педагогіці.

Філософські, методологічні і психолого-педагогічні основи соціального виховання: інститути соціалізації, методологія соціального виховання, гуманістична спрямованість соціального виховання, структурний підхід у соціально-педагогічній діяльності.

Соціально-педагогічні теорії та системи: історія розвитку соціально-педагогічної теорії і практики; діагностичний, функціональний і психоаналітичний підходи у сучасній соціально-педагогічній діяльності, традиційні та новітні підходи до виховання, соціального захисту різних категорій людей.

Педагогічний інструментарій: система соціального виховання; методика соціального виховання; соціально-педагогічна технологія, форми соціального виховання, індивідуальна допомога людині, кризова допомога людині,об’єкт соціального виховання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 •  здійснювати аналіз різних соціально-педагогічних впливів на процес соціалізації людини;
 • вивчати індивідуальні особливості дитини і специфіку її мікро середовища, виявляти інтереси і потреби, труднощі і проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці;
 • критично переосмислювати цінності традиційного виховання;
 • створювати умови для розвитку розумових, фізичних, художніх здібностей дітей та підлітків;
 • планувати і здійснювати соціально-педагогічну діяльність, організовувати виховну роботу в школі, класі, групі, що спрямована на формування загальної культури особистості, адаптацію особистості до життя в суспільстві, формування громадянської позиції;
 • застосовувати знання і уміння при моделюванні заходів, в реальній соціально-педагогічній практиці;
 • відбирати найбільш ефективні форми, методи та засоби виховання для розвитку і формування особистості дитини;
 • будувати і перебудовувати свою діяльність у ході педагогічних ситуацій, гнучко організовувати соціально-педагогічну діяльність з врахуванням виникаючих ситуацій та індивідуальних особливостей дітей, особливостей їх мікросоціуму;
 • сприяти формуванню в членів соціуму відповідального ставлення до перетворення оточуючого середовища, розвитку культурної спадщини, збереження і поповнення духовних цінностей старшого покоління, традицій сімейно-сусідських спільнот, народної педагогіки;
 • підтримувати контакти з організаторами і керівниками дитячого та молодіжного руху, неформальними групами та об’єднаннями;
 • надавати посередницькі послуги дітям і батькам в отриманні соціальної допомоги;
 • виявляти витримку та впевненість в своїх діях у складних і конфліктних ситуаціях;
 • встановлювати контакт з дітьми та дорослими, керувати собою в ситуації соціально-педагогічної взаємодії;
 • взаємодіяти з вчителями, батьками або особами, що їх заміняють, спеціалістами служб зайнятості тощо, при наданні допомоги дітям, що потребують опіки і піклування, з обмеженими фізичними можливостями, потрапивши ми у надзвичайні ситуації;
 • підтримувати партнерські стосунки із сім’єю, спільно вирішувати проблеми виховання і розвитку особистості дитини, впливати на формування почуття відповідальності за власну сім’ю і виховання дітей; здійснювати соціально-педагогічну взаємодію з батьками дітей, громадськістю, колегами;
 • давати оцінку і самооцінку ефективності проведених занять та заходів;
 • виявляти та формулювати соціально-педагогічні проблеми;
 • обирати та застосовувати методи соціально-педагогічного дослідження.

Студент набуде компетентності:

Загальні:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності;
 • здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
 • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 • здатність спілкуватисяпредставниками інших професійних груп різного рівня (експертів з інших галузей знань).

Фахові:

 • здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів;
 • здатність планувати та здійснювати комплексні дослідження з метою виявлення й аналізу соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення;
 • здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації;
 • здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи;
 • здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства;
 • здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості соціальних послуг;
 • здатність до ініціювання та просування соціальних змін, спрямованих на покращення соціального добробуту;
 • здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій;
 • здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи;
 • здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій із галузі соціальної роботи;
 • вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні проекти, курсові робот;
 • критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • обирати та застосовувати інноваційні методи у складних і непередбачуваних та/або спеціалізованих контекстах;
 • автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях
 • аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання у складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи;
 • демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності:
 • самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок;
 • демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи;
 • самостійно й автономно знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Рекомендована література

Основна:

 1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В. Безпалько – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.
 2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с.
 3. Капська А.Й. Соціальна педагогіка. Підручник./ За редакцією професора Капської А.Й.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.
 4. Капська А.Й. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.
 5. Капська А.Й. Словник – довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / За заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К. :«Аспект», 2000. – 260 с.

 Допоміжна

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання друге, доопрацьоване і доповнене / О. Вишневський. – Дрогобич. : Коло,2006. – 608 с.
 2. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Видання 2-ге / І.В. Зайченко. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с.
 3. МаксимюкС.П. Педагогіка. Навчальний посібник / С.П. Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.
 4. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник. Видання 2-ге виправлене, доповнене/ М.М. Фіцула– К. : «Академвидав»,2006. – 560 c.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1.  osvita.ua.
 2. zakon.rada.ua.
 3. com.ua
 4. net/book_157.htm
 5. academia-pc.com.ua/product/335

 

Матеріали

Завдання для самостійної роботи студентів

Плани семінарських занять 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму