Психологія (загальна, вікова. педагогічна) (спеціальність 013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Колобич О. П.ШКВ-11, ШКВ-12
318Колобич О. П.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКВ-11Колобич О. П.
ШКВ-12Колобич О. П.
318ШКВ-21Колобич О. П.
ШКВ-22Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з предметом, структурою і завданнями загальної, вікової та педагогічної психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку та навчання особистості на різних вікових етапах.

Предмет: закономірності психічного розвитку та навчання особистості на різних етапах її індивідуального життя.

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної, вікової та педагогічної психології;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання:

Студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • теоретичні підходи до онтогенезу психіки людини;
 • основні закономірності вікових змін психіки людини;
 • основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, її сучасні теоретичні концепції;
 • основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.

Вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем;
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки.

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми у професійній діяльності;
 • визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе обов’язків.
 1. Фахові:
 • здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів;
 • володіти базовими філософськими, психолого-педагогічними знаннями і вміннями та застосовувати їх на практиці з метою формування в учнів ключових і предметних компетентностей;
 • здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї та громадськості;
 • застосовувати комплекс методик для аналізу динаміки психічного розвитку молодших школярів;
 • володіти базовими методичними знаннями, формувати досвід і цінності фахової діяльності, застосовувати їх на практиці професійні вміння і навички з метою формування методичної культури, розв’язання професійних завдань;
 • аналізувати педагогічні явища, осмислюючи роль кожного елемента у структурі цілого та у взаємодії з іншими;
 • здатність і готовність вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, прагнути морального та фізичного вдосконалення своєї особистості;
 • здатність дотримуватись принципів професійної етики і розуміти можливі наслідки своєї професійної діяльності для громадськості;
 • здатність до позитивної мотивації щодо майбутньої професійної діяльності, інтерес до педагогічної роботи, готовність до продовження навчання за наступним рівнем освіти.

Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • знання з психології, педагогіки та фахових методик навчання, достатні для успішної професійної діяльності;
 • здатність аналізувати навчально методичні комплекти для початкової школи, оцінювати їхнє змістово-технологічне наповнення відповідно до дидактичних вимог;
 • здатність оцінювати навчальні досягнення та старанність школярів;
 • здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з перспективними педагогічними технологіями і методикою їхнього впровадження в початковій школі;
 • здатність аналізувати перспективний досвід вчителів початкової школи для подальшого його творчого використання;
 • здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості лідерства, вміння ефективно спілкуватися і досягати очікуваного результату;
 • здатність до постійного особистісного і професійного вдосконалення.

Рекомендована література

Основна

 1. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 400 с.
 2. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 3. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник . – Львів: Растр-7, – 2019. -172 с.
 4. Партико Т. Б. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 5. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. А. Василенко. – Київ: Академвидав, 2005. – 360 с.
 6. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / М. В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

Допоміжна

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / О. І. Власова. – Київ: Либідь, 2005. – 400 с.
 2. Заброцький М. Основи вікової психології: Навчальний посібник / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 112 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
 4. Левус Н. І. Педагогічна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник / Н. І. Левус, О. В. Волошок. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. – 340 с.
 5. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.
 6. Поліщук В. М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми / В. М. Поліщук. – ВТД «Університетська книга»: Суми, 2005. – 118 с.
 7. Савчин М.В. Загальна психологія : Навчальний посібник / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.
 8. Сергєєнкова О.П.,Столярчук Педагогічна психологія. Навчальний посіб. / О. П. Сергеєнкова, О. А.Столярчук , О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Базова та допоміжна література розміщена у електронній бібліотеці на Інтернет-ресурсі:

 1. https://stud.com.ua/psihologiya/
 2. https://pidruchniki.com/1584072037148/psihologiya/vikova_i_pedagogichna_psihol ogiya

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

  1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
  2. Галузі психології. Практичне значення психології.
  3. Методи вивчення психіки людини.
  4. Умови та чинники формування психіки людини.
  5. Види відчуттів та їхня класифікація.
  6. Види сприймання та їхня класифікація.
  7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті.
  8. Види мислення та їхня класифікація.
  9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
  10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
  11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви.
  12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги.
  13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
  14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика.
  15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
  16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
  17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
  18. Форми, засоби та стилі спілкування.
  19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп.
  20. Міжособистісні стосунки в групі.
  21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
  22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.
  23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
  24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
  25. Поняття про здібності. Види здібностей.
  26. Педагогічні здібності. Рівні розвитку здібностей.
  27. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
  28. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології.
  29. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
  30. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
  31. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
  32. Особливості психічного розвитку новонароджених.
  33. Психічний розвиток немовляти.
  34. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
  35. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
  36. Криза трьох років і шляхи її подолання.
  37. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
  38. Психологічна характеристика навчальної діяльності молодших школярів.
  39. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
  40. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
  41. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
  42. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
  43. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
  44. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
  45. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
  46. Завдання та проблеми педагогічної психології.
  47. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
  48. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика.
  49. Суть та завдання психології виховання.
  50. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
  51. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
  52. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
  53. Навчальна мотивація. Чинники навчальної мотивації. Види навчальних мотивів.
  54. Контроль в навчальній діяльності.
  55. Показники та критерії вихованості особистості.
  56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
  57. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
  58. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
  59. Психологія педагогічного колективу.
  60. Професійно важливі якості керівника навчального закладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму