Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Соболевська О. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШС-21Соболевська О. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є: сприяти усвідомленню студентами значення психолого-педагогічних засад міжособистісного спілкування, видів та способів усунення конфліктних ситуацій та формуванню основних професійних комунікативних умінь.

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

– осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, видів, функцій, стилів, форм, бар’єрів  міжособистісного спілкування;

– формування уявлення про специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;

– забезпечення студентів знаннями теорії і практики організації та проведення соціально-психологічного тренінгу;

– засвоєння студентами знань, умінь та навичок створення здорового психологічного клімату у колективі, активно слухати, запобігати, позитивно вирішувати конфліктні ситуації.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • теоретичні основи процесу спілкування;
 • засоби та види спілкування;
 • стилі спілкування, його функції, рівні;
 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 • специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;
 • особливості різних видів спілкування (ділового, побутового, педагогічного, сімейного);
 • методи формування комунікативних умінь і навичок;
 • структуру та методику проведення психологічного тренінгу.

вміти:

 • використовувати різні засоби процесу міжособистісного спілкування;
 • аналізувати комунікативні ситуації;
 • визначати стиль поведінки особи в конфліктних ситуаціях, шляхи виходу з них;
 • аналізувати види спілкування на основі життєвих ситуацій;
 • планувати, складати конспект проведення тренінгу;
 • проводити психологічний тренінг.

Рекомендована література

Основна:

 1. Волошенко М., Азаркіна О. Психологія професійного спілкування: навчальний посібник. Херсон: Олді-Плюс, 2021. 280 с.
 2. Курова А.В. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 79 с.
 3. Щербан Т.Д. Психологія міжособистісного спілкування: навч.посіб. Мукачево:МДУ, 2018. 211 с.

Допоміжна :

 1. Періг І.М. Психологія спілкування: Методичний посібник. Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. 25 с.
 2. Коваленко О.Г. Міжособистісне спілкування осіб похилого віку: психологічні аспекти: монографія. Київ: Інститут обдарованої дитини, 2015. 456 с.
 3. Савенкова Л.О. Психологія спілкування: навч.посіб. Київ: КНЕУ, 2015. 309 с.
 4. Марценюк М.О. Психологія міжособистісного спілкування: термінологічний словник. Мукачево:МДУ, 2017. 14с.
 5. Зливков В.Л. Лукомська С.О. Психологія спілкування педагога:інтерактивний підхід: навчальний посібник. Київ, Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. 353 с.
 6. Кухта М.І. Маляр Л.В. Основи педагогічного спілкування. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2021. 31 с.

 

Інтернет-ресурси:

http://studbook.com.ua/book_psihologo-pedagogchn-osnovi-mzhosobistsnogo-splkuvannya-navchalnij-posbnik-onlajn_805/

http://oaji.net/articles/.pdf

https://scholar.google.com.ua/citations?user=avCX30gAAAAJ&hl=uk

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/pdf

Силабус: Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Завантажити силабус