Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326Михайлишин Р. Р.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328ДШС-21Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Мета: отримання студентами базових знань, умінь та навичок ефективного міжособистісного спілкування відповідно до сучасних наукових уявлень, забезпечення професійної компетентності соціальних педагогів у сфері міжособистісного спілкування.

Завдання:

 • ознайомлення студентів з такими поняттями, як «спілкування», «конумунікація», «інтеракція», «перцепція», «конфлікт», «тренінг», «соціально-психологічний тренінг», «перцептивний тренінг»;
 • осмислення та засвоєння студентами сутності, структури, видів, функцій, стилів, форм, бар’єрів спілкування;
 • формування уявлення про специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;
 • забезпечення студентів спеціальними знаннями теорії і практики організації та проведення соціально-психологічного тренінгу;
 • засвоєння студентами знаннями, уміннями та навичками створювати здоровий психологічний клімат у колективі, активно слухати, запобігати або позитивно вирішувати конфліктні ситуації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

 • теоретичні основи процесу спілкування;
 • засоби та види спілкування;
 • стилі спілкування, його функції , рівні;
 • види конфліктів, які виникають в процесі спілкування, фази протікання конфліктів;
 • специфіку управління конфліктами, стилі поведінки в ході конфлікту;
 • особливості різних видів спілкування (ділового, побутового, педагогічного, батьківського);
 • методи формування комунікативних умінь та навичок;
 • структуру та методику проведення психологічного тренінгу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • використовувати різні засоби процесу спілкування;
 • науково аналізувати комунікативні ситуації;
 • визначати стиль поведінки особи в конфліктних ситуаціях, шляхи виходу з них;
 • аналізувати різні види спілкування на основі життєвих ситуацій;
 • планувати, складати конспект проведення тренінгу;
 • проводити психологічний тренінг.

Рекомендована література

Базова

 1. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу: Навч. посіб. / К. Л. Мілютіна – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.
 3. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник / І. О. Трухін – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с.
 4. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування: Навчальний посібник / І. М. Цимбалюк – К: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.

 Допоміжна 

 1. Джонсон Д. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон; пер. з англ. В. Хомика – К., 2003. – 315 с.
 2. Дрозденко К. С. Загальна психологія в таблицях і схемах: Навч. Посібник / К. С. Дрозденко. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 3. Занюк С. С. Психологія мотивації: Навч. посібник / С. С. Занюк – К.: Либідь, 2002. – 304 с.
 4. Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ – М”, 2002. – 672 с.
 5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн. / Е. И. Рогов – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму