Педагогіка сімейного виховання (Дошкільна освіта)

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Галата Д. Р.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Галата Д. Р.

Опис курсу

  Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіки сімейного виховання» – засвоєння та оволодіння фактичним матеріалом про місце і роль сім’ї у вихованні молодого покоління, формуванні у майбутніх вихователів знань, вмінь та навичок роботи у дошкільному закладі, соціальних педагогів з батьками через засвоєння нормативних і методичних засад.

Завдання:

 • дати знання про тенденції та закономірності розвитку загальної педагогіки про роль сім’ї у вихованні дітей;
 • розкрити соціальну та виховну значущість ролі вихователя, соціального педагога у роботі школи, сім’ї, громадськості;
 • навчити студентів оперувати педагогічними категоріями і розуміти їх;
 • ознайомити майбутнього вихователя зі змістом і методикою виховання дітей в сім’ї;
 • формувати моральні цінності педагогічної професії та відповідних якостей педагога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • керівні положення про побудову навчально-виховного процесу у дошкільному закладі та суспільства в цілому;
 • основи діяльності, функції та повноваження вихователя;
 • методику підготовки та проведення індивідуальних, колективних, групових форм роботи з батьками.

вміти:

 • твердо використовувати кращі надбання педагогічної спадщини під час розв’язання сучасних актуальних проблем;
 • самостійно працювати з педагогічною, довідковою, методичною літературою;
 • розв’язувати виховні педагогічні ситуації;
 • готувати та розробляти презентаційний матеріал;
 • аналізувати та використовувати передовий педагогічний досвід у процесі підготовки повідомлень, рефератів, доповідей, творчих робіт.

Рекомендована література

Основна

 1. Колбіна Л.А., Паскаль О.В. Підготовка студентської молоді до сімейного життя. Інноваційна педагогіка. 2021. Випуск 34. Том 2. С. 75-79.
 2. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання : підручник. Вид. 3-тє, доп., перероб. Київ : ЦП «Компринт», 2019. 376 с.
 3. Скорик Т.В. Сімейна педагогіка. Тематика практичних занять та завдань самостійної роботи для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта ». Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2019. 80 с.

 

Допоміжна

 1. Алендарь Н. І. Антонюк В. З. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Родинна педагогіка» підготовки бакалавра, галузі знань 01 Освіта, спеціальності 012 Дошкільна освіта, за освітньою програмою 012 Дошкільна освіта. Луцьк : П.П. Іванюк В. П., 2020. 23 с.
 2. Алендарь Н. І. Комунікативна взаємодія з батьками вихованців як складова професійної компетентності майбутніх вихователів. І Міжнародна науково-практична конференція «Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» 23-24 квітня 2020, Харків.
 3. Амонашвілі Ш. Мистецтво родинного виховання: педагогічне есе. Харків: Школа, 2017. 400 с.
 4. Головко М.Б., Нікіщенко Е.А. Ідеї родинної педагогіки минулого і сучасності у професійній підготовці майбутніх вихователів. Молодий вчений. 2018. № 10. С. 26-29.
 5. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку. Проєкт / укладачі / автори : Воронов В. А., Гавриш Н. В., Канішевська Л. В. та ін. Київ, 2020. 24 с.
 6. Макріді Е. Я!Я!Я! Як перевиховати егоїстичну дитину (або її батьків). Київ: Наш Формат, 2018. 328 с.
 7. Олексюк О. Є. Сімейна педагогіка: навчальний посібник. Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. 248 с.
 8. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: підручник. 4-те видання, перероблене. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 408 с.
 9. Пугачова С.А. Родинне виховання в ДНЗ. Дошкільний навчальний заклад. 2017. № 3 [123]. С.6-14.
 10. Тикоть О. Нетворкінг: соцмережі для просвіти батьків. Палітра педагога. 2017. № 3. С. 22-24.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Скорик Т.В. Сімейна педагогіка. Тематика практичних занять та завдань самостійної роботи для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». URL:http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream (дата звернення: 06.06.2021).
 1. Маценко Л. М. Педагогіка сімейного виховання. URL:http://dglib.nubip.edu.ua:8080/bitstream/. (дата звернення: 12.06.2021).
 1. Коваленко І. Й. Педагогіка сімейного виховання дітей дошкільного віку. URL: https://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/ref_ogliad_2014_7_Pedagogika_simejnogo_vykhovania.pdf (дата звернення: 06.06.2021).
 2. Сімейне виховання – запорука психічного здоровя дитини. URL: https://satanivska-gromada.gov.ua/simejne-vihovannya-zaporuka-psihichnogo-zdorovya-ditini-16-23-21-10-11-2016/ (дата звернення: 13.04.2021).
 3. Олексюк О. Є. Сімейна педагогіка: навч. посіб. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/.(дата звернення: 09.05.2021).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус