Дошкільна педагогіка (спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит
31Немає
41Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Нестер М. В.ДШВ-11,
316Нестер М. В.ДШВ-21,
410Нестер М. В.ДШВ-21
420Нестер М. В.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШВ-11Нестер М. В.
314ДШВ-21Нестер М. В.
410ДШВ-21Нестер М. В.

Опис курсу

     МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: викладання навчальної дисципліни «Дошкільна педагогіка» є засвоєння здобувачами освіти основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями системою знань дисциплін, практичними вміннями та навичками з організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

Предмет: розвиток, виховання та навчання дітей дошкільного віку

Завдання:

 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної і світової цивілізації в галузі педагогічної науки, надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • розвиток педагогічного мислення, формування здатності до аналізу явищ виховання;
 • навчання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання;
 • навчання творчого підходу до педагогічної діяльності;
 • підготовка до практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах дошкільного виховання.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен

знати:

 • пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;
 • концептуальні засади реформування та демократизації освіти;
 • сучасні фундаментальні наукові дослідження в галузі дошкільної педагогіки, її здобутки;
 • народні сімейні педагогічні традиції;
 • завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін педагогічного спрямування;
 • стан розв’язання проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях;
 • завдання та зміст підготовки вихователя закладу дошкільної освіти в галузі виховання дітей дошкільного віку;
 • особливості реалізації дидактичних принципів організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти.

вміти:

 • виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;
 • визначати найдоцільніші та найдієвіші методи виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • упроваджувати в освітній процес закладу дошкільної освіти сучасні виховні технології;
 • складати конспекти занять, сценарії свят та розваг з різних розділів програми  розвитку дітей дошкільного віку;
 • планувати освітню роботу з дітьми та діяти за планом в ЗДО;
 • добирати оптимальні засоби, методи та прийоми виховання та навчання дітей;
 • розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;
 • вивчати та аналізувати і узагальнювати кращий педагогічний досвід;
 • аналізувати навчальні програми, зміст підручників і посібників.

Здобувач освіти набуде компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9 Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, поважати багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження.

ЗК10 Здатність усвідомлювати свої професійні можливості та діяти лише в межах рівня професійної підготовленості, діяти на основі етичних міркувань (мотивів), доброчесності, соціальної відповідальності, поваги до різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні компетентності:

СК1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

СК9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК16 Здатність забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

СК17 Здатність формувати у здобувачів освіти ключові компетентності відповідно до державного стандарту.

Результати навчання:

РН1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.

РН3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН4 Окреслювати завдання, форми взаємодії «родина – заклад дошкільної освіти – початкова школа» та їх реалізації в умовах закладу дошкільної освіти.

РН6 Формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до морально-етичних норм.

РН16 Володіти методиками та технологіями зони актуального та ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку різного рівня розвитку.

РН17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

РН21 Дотримуватись нормативно-правових вимог щодо організації інклюзивного навчання під час професійної діяльності.

РН22 Знати Державний стандарт дошкільної освіти та типову освітню програму для дітей раннього та дошкільного віку.

РН 24 Використовувати інформаційно-комунікаційні технології та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу, професійного спілкування.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки

Тема 1. Дошкільна педагогіка як наука

Тема 3. Виховання як фактор розвитку

Тема 5. Дошкільна освіта за кордоном. Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти

Тема 6. Програми розвитку дітей дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 2. Розвиток та виховання дітей раннього віку

Тема 10. Розвиток і виховання третього року життя.

Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку

Тема 11. Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

Тема 12. Формування  культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку.

Тема 13. Організація та методика проведення роботи з дітьми в першу  та другу половину дня.

Тема 14. Виховання у дітей розумової активності.

Тема 15. Методика сенсорного виховання дітей в різних вікових групах.

Тема 17. Зміст навчання дітей дошкільного віку.

Тема 18. Базовий компонент дошкільної освіти

Тема 20. Вимоги до організації і проведення заняття з дітьми дошкільного віку.

Тема 24. Виховання у дітей гуманних почуттів.

Тема 26. Види праці дітей та форми її організації.

Тема 27. Художня діяльність дітей в ДНЗ.

Тема 29. Свята та розваги в дитячому садку.

Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі

Тема 30. Гра – основний вид діяльності дошкільника.

Тема 31. Моделювання предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. Методика ознайомлення з новою іграшкою.

Тема 33. Режисерські ігри.

Тема 35. Театралізовані ігри.

Тема 36. Будівельно- конструктивні ігри.

Тема 38. Рухливі ігри дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ЗДО. Дошкільний заклад, сім’я, школа

Тема 40. Планування педагогічного процесу

Тема 41. Моделювання освітньо-виховної роботи в різні пори року.

Тема 43. Методична робота в дошкільному закладі.

Тема 46. Батьківський авторитет.

Тема 47. Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи.

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

1 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий бал
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки Змістовий модуль 2.  Розвиток та виховання дітей раннього віку
Т.1 Т.3 Т.5 Т.6 Контроль знань Т. 10 Контроль знань 50
5 5 5 5 10 10 10

2 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку 50 100
Т.12 Т.14 Т.15 Т.17 Т.18 Т.20 Т.24 Т.27 Т.29 Контроль знань
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий бал
Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі 50
Т.30 Т.31 Т.33 Т.35 Т.36 Т.38 Контроль знань
5 5 5 5 5 5 20

4 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ЗДО. Дошкільний заклад, сім’я, школа 50 100
Т.40 Т.41 Т.43 Т.47 Контроль

знань

10 10 10 10 10

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: нова редакція від 12.01.2021 №33
 2. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М.І. Олійник, Д. І. Струннікова та ін.; за ред. проф. Н. В. Лисенко. 3-тє видання, перер. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 472 с.
 3. Про дошкільну освіту: Закон України від 25.11.2017 р. Відомості Верховної Ради України. 31 с.
 4. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник. 2-ге вид.,  доп. Київ: Академвидав, 2015. 464 с.
 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/ О.Білан, Вид. 2-ге зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.

Допоміжна

 1. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 264 с.
 2. Про охорону дитинства: Закон України Відомості Верховної Ради України. Київ : Парламентське видавництво, 2008. 32 с.                                                             ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Електронна бібліотека педагогів:    http://ivalex.vistcom. ua /

Про нову редакцію Бозового компонента дошкільної освіти: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Закон України Про дошкільну освіту: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус