Дошкільна педагогіка (спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит
31Немає
41Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Нестер М. В.ДШВ-11,
316Нестер М. В.ДШВ-21,
410Нестер М. В.ДШВ-21
420Нестер М. В.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШВ-11Нестер М. В.
314ДШВ-21Нестер М. В.
410ДШВ-21Нестер М. В.

Опис курсу

       

Назва курсу              Педагогіка

Спеціальність           Дошкільна освіта

Кваліфікація             Вихователь дітей дошкільного віку

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І, ІІ

Семестр                      І-ІV

Кількість годин – 270 (170 – аудиторних, 100 – самостійна робота)

Кількість  кредитів 7,5

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями системою знань дисциплін, практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

 

Завдання курсу:

 • творче оволодіння досягненнями вітчизняної і світової цивілізації в галузі педагогічної науки, надбаннями педагогічних традицій українського народу;
 • розвиток педагогічного мислення, формування здатності до аналізу явищ виховання,
 • навчання і розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання;
 • навчання творчого підходу до педагогічної діяльності;
 • підготовка до практичного здійснення завдань педагога в сучасних умовах дошкільного виховання.

Студенти повинні знати:

 • пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;
 • концептуальні засади реформування та демократизації освіти;
 • сучасні фундаментальні наукові дослідження в галузі дошкільної педагогіки, її здобутки;
 • народні сімейні педагогічні традиції;
 • завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін педагогічного спрямування;
 • стан розв’язання проблем виховання та розвитку дітей дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі технології;
 • завдання та зміст підготовки вихователя дошкільного навчального закладу в галузі виховання дітей дошкільного віку;
 • особливості реалізації дидактичних принципів організації навчально-виховного процесу в ЗДО.

Студенти повинні вміти:

 • виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;
 • визначати найдоцільніші та найдієвіші методи виховання та навчання дітей дошкільного віку;
 • упроваджувати в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу сучасні виховні технології;
 • складати конспекти занять, сценарії свят та розваг з різних розділів програми  розвитку дітей дошкільного віку;
 • планувати навчально-виховну роботу з дітьми та діяти за планом в ДНЗ;
 • добирати оптимальні засоби, методи та прийоми виховання та навчання дітей;
 • розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;
 • вивчати та аналізувати і узагальнювати кращий педагогічний досвід;
 • аналізувати навчальні програми, зміст підручників і посібників.

Студент набуде компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

СК 1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 8 Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

СК 9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК 11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН 3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН 4 Окреслювати завдання, форми взаємодії «родина – заклад дошкільної освіти – початкова школа» та їх реалізації в умовах закладу дошкільної освіти.

РН 6 Формувати моральні цінності у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до морально-етичних норм.

РН 8 Визначати концептуальні засади, принципи, мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 15 Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.

РН 19 Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІНИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки

Тема 1. Дошкільна педагогіка як наука, її зв’язок з іншими науками.

Тема 2. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки.

Тема 3. Особистість дитини. Виховання і розвиток.

Тема 4. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти.

Тема 5. Сучасна система дошкільної освіти. Дошкільна освіта за кордоном.

Тема 6. Програми розвитку дітей дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 2. Розвиток та виховання дітей раннього віку

Тема 7. Особливості періоду раннього дитинства.

Тема 8. Розвиток і виховання дітей першого року життя.

Тема 9. Розвиток і виховання дітей другого року життя.

Тема 10. Розвиток і виховання дітей третього року життя.

Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку

Тема 11. Фізичний розвиток і фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Тема 12. Режим дня у дошкільному закладі.

Тема 13. Організація та методика проведення роботи з дітьми в першу  та другу половину дня.

Тема 14. Розумовий розвиток і розумове виховання дітей дошкільного віку.

Тема 15. Сенсорне виховання дітей як основа розумового розвитку.

Тема 16. Особливості навчання дітей дошкільного віку

Тема 17. Зміст навчання дітей дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної освіти.

Тема 18. Методи навчання дітей дошкільного віку.

Тема 19. Форми організації навчання дітей.

Тема 20. Заняття їх види, структура.

Тема 21. Моральний розвиток і моральне виховання дітей дошкільного віку.

Тема 22. Виховання у дошкільного віку любові до Батьківщини.

Тема 23. Виховання моральних якостей.

Тема 24. Виховання у дітей культури поведінки.

Тема 25. Трудова діяльність дітей в дошкільному закладі.

Тема 26. Види праці дітей та форми її організації.

Тема 27. Естетичний розвиток та виховання дітей дошкільного віку.

Тема 28. Завдання, засоби, методи естетичного виховання дітей дошкільного віку.

Тема 29. Свята та розваги в дитячому садку.

Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі

Тема 30. Гра – основний вид діяльності дошкільника.

Тема 31. Організація предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного

Тема 32. закладу. Українська народна іграшка.

Тема 33. Режисерські ігри.

Тема 34. Сюжетно- рольові ігри дітей в дошкільному закладі.

Тема 35. Театралізовані ігри.

Тема 36. Будівельно- конструктивні ігри.

Тема 37. Дидактичні ігри. Можливості використання комп’ютерних ігор у системі дошкільної освіти.

Тема 38. Рухливі ігри дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ЗДО. Дошкільний заклад, сім’я, школа

Тема 39. Педагогічний процес у дошкільному закладі.

Тема 40. Планування педагогічного процесу.

Тема 41. Моделювання освітньо-виховної роботи в різні пори року

Тема 42. Завідувач – організатор  і керівник дошкільного закладу.

Тема 43. Методична робота в дошкільному закладі

Тема 44. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників

Тема 45. Взаємодія родинного і суспільного виховання.

Тема 46. Форми і методи співробітництва дитячого садка і сім’ї

Тема 47. Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки

Тема 1. Дошкільна педагогіка як наука

Тема 3. Виховання як фактор розвитку

Тема 5. Дошкільна освіта за кордоном. Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти

Тема 6. Програми розвитку дітей дітей дошкільного віку

 

Змістовий модуль 2. Розвиток та виховання дітей раннього віку

Тема 10. Розвиток і виховання третього року життя.

Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку

Тема 11. Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

Тема 12. Формування  культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку.

Тема 13. Організація та методика проведення роботи з дітьми в першу  та другу половину дня.

Тема 14. Виховання у дітей розумової активності.

Тема 15. Методика сенсорного виховання дітей в різних вікових групах.

Тема 17. Зміст навчання дітей дошкільного віку.

Тема 18. Базовий компонент дошкільної освіти

Тема 20. Вимоги до організації і проведення заняття з дітьми дошкільного віку.

Тема 24. Виховання у дітей гуманних почуттів.

Тема 26. Види праці дітей та форми її організації.

Тема 27. Художня діяльність дітей в ДНЗ.

Тема 29. Свята та розваги в дитячому садку.

Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі

Тема 30. Гра – основний вид діяльності дошкільника.

Тема 31. Моделювання предметно-ігрового середовища в умовах дошкільного закладу. Методика ознайомлення з новою іграшкою.

Тема 33. Режисерські ігри.

Тема 35. Театралізовані ігри.

Тема 36. Будівельно- конструктивні ігри.

Тема 38. Рухливі ігри дітей дошкільного віку.

 

Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ЗДО. Дошкільний заклад, сім’я, школа

Тема 40. Планування педагогічного процесу

Тема 41. Моделювання освітньо-виховної роботи в різні пори року.

Тема 43. Методична робота в дошкільному закладі.

Тема 46. Батьківський авторитет.

Тема 47. Наступність у роботі дитячого садка і початкової школи.

 

 

 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється  за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить  50 балів, на екзамен – 50 балів.

1 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий бал
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дошкільної педагогіки Змістовий модуль 2.  Розвиток та виховання дітей раннього віку
Т.1 Т.3 Т.5 Т.6 Контроль знань Т. 10 Контроль знань 50
5 5 5 5 10 10 10

2 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 3. Зміст виховання та навчання дітей дошкільного віку 50 100
Т.12 Т.14 Т.15 Т.17 Т.18 Т.20 Т.24 Т.27 Т.29 Контроль знань
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий бал
Змістовий модуль 4. Виховання дітей у грі 50
Т.30 Т.31 Т.33 Т.35 Т.36 Т.38 Контроль знань
5 5 5 5 5 5 20

4 семестр

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 5. Педагогічний процес в ЗДО. Дошкільний заклад, сім’я, школа 50 100
Т.40 Т.41 Т.43 Т.47 Контроль

знань

10 10 10 10 10

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

 

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Основна

 1. Закон України “Про дошкільну освіту” : за станом на 25 листопада 2005 року / Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2005. − 31 с.
 2. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник /Т. І. Поніманська. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2015.– 464 с.– (Серія «Альма-матер»).

Допоміжна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І.,  Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Білан О., Возна Л., Максименко О., Овчаренко Л., Руханська Л., Самсін В. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” / О. Білан, Л. Возна, О. Максименко та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 264 с.
 3. Закон України «Про охорону дитинства» [Текст]. − «Про дитяче харчування»/ Верховна Рада України. − Офіц. вид. − К. : Парламентське видавництво, 2008. − 32 с. − (Серія «Закони України»)

http://www.npu.edu.ua

http://dochcolnik.nm. ua

http://domisolka.nm. ua /

http://ivalex.vistcom. ua /

http://dob.1september. ua /

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус