Педагогічна творчість

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316ШКМ-21
416ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21
416ШКМ-21

Опис курсу

Мета:

Ознайомлення здобувачів зі системою психолого-педагогічних знань, структурою та специфікою педагогічної творчості, її складовими й технологіями; формування в майбутніх бакалаврів з музеєзнавства, пам’яткознавства цілісної системи знань про педагогічну творчість; історико-культурних  шляхів й умов ефективного впливу на їх особистісний творчий розвиток.

Завдання:

 • надання здобувачам знань теоретичних положень основ педагогічної творчості;
 • систематизація способів засвоєння, відтворення та тлумачення основних понять педагогічної творчості;
 • практичне оволодіння творчим процесом;
 • формування творчої індивідуальності;
 • здійснювати науково-пошукову діяльність; розвивати свій творчий потенціал.

Заплановані результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

 • специфіку предмета, його роль у системі гуманітарних наук;
 • становлення та розвиток ідей педагогічної творчості в історії вітчизняної й зарубіжної педагогічної науки;
 • своєрідність педагогічної творчості, її специфічні риси;
 • умови розвитку педагогічної творчості;
 • сутність основних напрямів формування творчої особистості;
 • технології педагогічної творчості.

Вивчення курсу передбачає формування у здобувачів  умінь:

 • приймати рішення, передбачувати результат творчої педагогічної діяльності;
 • виявляти провідні ідеї, поняття, переконання творчого мислення;
 • аналізувати творчі дії;
 • створювати атмосферу взаємної довіри, поваги, допомоги, співробітництва та співтворчості;
 • підтримувати й формувати сприятливий для успішної діяльності соціально-психологічний клімат у колективі;
 • діагностувати професійно-особистісні якості творчої особистості.

Здобувач набуде компетентності:

Загальні:

ЗК 1.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК  5 .Здатність до пошуку, оброблення та аналізу.

ЗК 7. Цінування і повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові):

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової,культурно- просвітницької діяльності.

СК 12. Здатність організовувати міждисциплінарну педагогічну діяльність у просторі музею.

СК 13. Здатність забезпечувати інтеграцію  різних форм музейної комунікації.

Програмні результати навчання:

РН 18. Виконувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та представляти результати вчасно.

РН  20. Застосовувати інформаційно-комп’ютерні технології у професійній діяльності.

РН 22. Вміти планувати та організовувати міждисциплінарну  та педагогічну діяльність у музейному  просторі.

                                             ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

                                                                               ІІІ-й семестр

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1.

Загальні основи педагогічної творчості

 

Змістовий модуль  2.

Сутність педагогіки творчості

 

 

 

Т. 2 Т.4 Т.6 Т.8

к/з

Т. 10 Т. 12 Т. 14 Т.16

к/з

залік
10 10 10 10

10

10 10 10 10

 

10

100

                                                               ІV-й семестр

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 3.

Формування та розвиток творчої особистості

 

Змістовий модуль  4.

Технології педагогічної творчості

 

 

 

Т. 2 Т.4 Т.6 Т.9

 

Т. 11 Т. 13 Т. 15 Т.16 залік
10 10 10 20 10 10 10 20 100

                                              Шкала оцінювання: національна та ЄКТS

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS

 

 

Оцінка в

балах

Оцінка за національною шкалою
 

Екзамен, диференційований залік

 

 

Залік

А відмінно 90-100 відмінно 5  

 

зараховано

В дуже добре 81-89 добре  

    4

С добре 71-80
D задовільно 61-70 задовільно  

     3

Е достатньо 51-60
FX незадовільно 21-50 незадовільно 2 не зараховано
F незадовільно 0-20 незадовільно 2 не зараховано

 

 

 

 

Рекомендована література

                                                         Основна

 1. Горальський А. Теорія творчості. Львів: Каменяр;Warshawa:Universitasrediviva, 2002.144 с.
 2. Здібностітворчістьобдарованістьтеоріяметодикарезультати досліджень / за ред. В.О. Моляко, О. Л. Музики. Житомир: ПП Рута, 2006, 320 с.
 3. Карпенко Н.АПсихологія творчості: навч. посібник Львів: ЛьвДУВС, 2016. 156 с.
 4. Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. 2-ге вид. Київ: Вища школа, 2004. 422 с.
 5. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи: монографія / за ред. Н. В. Гузій. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. 427 с.
 6. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ: Міленіум, 2006. 344 с.
 7. Стельмах Н.В. Педагогіка (педагогічна творчість): посібник. Миколаїв, 2017.192 с.
 8. Туриніна О.Л. Психологія творчості: навч.посіб. Київ: МАУП, 2007. 160 с.
 9. Швай Р.І. Педагогіка творчості: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. 200с.

                                                                  Додаткова

 1. Зязюн І.А., Сагач Т.М. Краса педагогічної дії: навч. посіб. Київ: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 302 с.
 2. Михайлишин Р.Р. Творчість як діяльнісний спосіб життя людини. Тези доповідей звітної наукової конференції кафедри педагогіки. Львів: ЛНУ імені Івана Фіранка, 202. С. 44 – 47.
 3. Михайлишин Р.Р. Педагогічна творчість – компонент фахової підготовки соціального педагога. Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. Збірник педагогічних праць. Том 1. Львів. 2013. С. 310 – 330.
 4. Михайлишин Р.Р. Професійно-педагогічна творчість – складова фахової підготовки сучасного вихователя. Дошкільна освіта у сучасних вимірах:Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: ХГПА, 2013.С.191-196.
 5. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості. Київ: ІЗМН, 1996, 235 с.
 6. Розвиток творчих здібностей дітей: методичні рекомендації / за ред. Л.В. Карпенко. Суми: Університетська книга, 2000. 54 с.
 7. Романець В.А. Психологія творчості: навч. посіб. Київ: Либідь, 2001. 288 с.

                                                                 Інформаційні ресурси

https://eduknigi.com/ped_view.php?id=111

https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7585/1/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87.PDF

https://studfile.net/preview/5319027/page:45/

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12551/Guziy%20N.V.%20Pedagogical%20professionalizm.pdf;jsessionid=AB2E72BE0A39DFD455DBCCD2CC2D94B0?sequence=3

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/files/8_2.pdf

 

Силабус: Педагогічна творчість

Завантажити силабус