Оцінка впливу на довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Батюк Н. М.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Батюк Н. М.
ПКБ-22Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни. Формування у майбутніх фахівців екологічної системи мислення, умінь та компетентностей для забезпечення застосування правових та організаційних засад оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень щодо провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Для досягнення поставленої мети виділяються такі цілі курсу:

 • вивчення організаційно-правових основ проведення процедури оцінки впливу на довкілля в Україні та в Європейських країнах;
 • аналіз та прогноз наслідків потенційного впливу техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля за використання сучасних інформаційних ресурсів;
 • аналіз врахування результатів оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності;
 • розробка програм післяпроектного моніторингу провадження господарської;
 • узагальнення інформації щодо процедури проведення ОВД та прийняття рішення про провадження планованої діяльності;
 • розгляд алгоритму проходження процедури СЕО та ОВД;
 • освоєння діяльності природоохоронних органів щодо проведення науково-обґрунтованої оцінки впливу на довкілля;
 • набуття навичок формулювання екологічних умов реалізації планованої діяльності.Після завершення цього курсу здобувач буде:

  знати: основні поняття та терміни ОВД; передумови запровадження ОВД в Україні і світі; правові та організаційні засади ОВД; зміст процедури ОВД, її об’єкти та суб’єкти; етапи проведення ОВД; права та форми участі громадськості у процесі ОВД; зміст та структуру документів, які оприлюднюються у процесі ОВД; порядок ведення Єдиного реєстру з ОВД.

  вміти: проводити аналіз сфери застосування ОВД; працювати в електронному кабінеті суб’єкта господарювання; аналізувати роботу уповноваженого центрального та територіального органів; працювати у Єдиному реєстрі з ОВД; забезпечити підготовку: Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, Звіту з ОВД, Оповіщення про оцінку транскордонного впливу на довкілля, Висновку з ОВД; забезпечити дотримання вимог законодавства у процесі ОВД.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. №1264-ХІІ
 2. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р. №2059- VIII
 3. Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 р № 2354-VIII11.
 4. Адаменко Я.О. Оцінка впливів на навколишнє середовище Навчальний посібник / Я. О. Адаменко. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2014. 284 с.
 5. Екологічна експертиза. Навчальний посібник / І.Г. Коцюба, Т.О. Єльнікова, В.О. Шлапак. Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2018. 244 с
 6. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості: аналітичний порівняльний огляд європейського й українського законодавства та рекомендації щодо впровадження європейських стандартів в Україні. / Львів: ЕПЛ, 2013. – 96 с.
 7. Мельник О.С. Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС. Навчальний посібник  / О.С. Мельник. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2021. – 152 с.

 

Інтернет-ресурси:

http://www.menr.gom.ua

http://www.ekology.lviv.ua

https://zakon.rada.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус