Основи екології (ПКК)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Стельмащук С. Я.ПКК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКК-11Луцишин О. З.

Опис курсу

Екологія – це наука про вивчення взаємовідносин живих організмів з середовищем  їх існування., яка також вивчає економіку природи, досліджує закономірності загальних взаємовідносин живих організмів як з живою, так і з неживою природою, що включає  як дружні, так і недружні відносини.

Сучасне визначення екології – це комплексна інтегральна наука, яка досліджує навколишнє середовище, його вплив на суспільство та зворотну реакцію природи на діяльність людства. Іноді під цим розуміють такий термін як неоекологія або екологія техносфери.

В сучасній екології виділяють п’ять напрямків:

аутекологія – вивчає взаємозв’язки видів з оточуючим середовищем (вплив середовища на морфологію, фізіологію та поведінку організмів, визначення меж стійкості виду і його ставлення до різних екологічних факторів).

демекологія (популяційна екологія) – вивчає просторову структуру популяцій, їх генетичний склад, механізм розмноження та динаміку чисельності, співвідношення різних вікових груп у популяції.

синекологія – аналізує стосунки між особинами, що належать до різних видів даного угрупування організмів, а також між ними і оточуючим середовищем.

біогеоценологія, або екосистемологія – вивчає біогеоценотичний шар Земної кулі .

біосферологія (глобальна екологія) – вивчає біосферу як єдине планетарне ціле, з’ясовує закономірності еволюції біосфери.

 Мета курсу:

оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації біотичних угруповань, збереження генофонду рослинного і тваринного світу.

Цілі курсу:

засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ на організменному, популяційному й екосистемному рівнях організації живого на підставі виконання самостійних, практичних та семінарських занять.

Рекомендована література

Базова

 1. Боголюбов В.М. Моніторинг довкілля: підручник / В.М. Боголюбов, М.О. Клименко та ін. (за ред. В.М. Боголюбова і Т.А. Сафранова) – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 530 с.
 2. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.
 1. Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. Загальна екологія: Навч. посібник. – 2-ге вид. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 416 с.
 1. Кучерявий В.П. Загальна екологія: підруч. для студ. вищих навч. закладів / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ , 2010. – 520 с.
 2. Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: Навч. посібник. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 383 с.
 3. Соломенко Л.І. Загальна екологія : підручник / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох ; вид. друге випр. і доп. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 352 с.

Додаткова

 1. Боголюбов В.М. Моніторинг довкілля: підручник / В.М. Боголюбов, М.О. Клименко та ін. (за ред. В.М. Боголюбова і Т.А. Сафранова) – Херсон: Грінь Д.С., 2011. – 530 с.
 2. Лаврик В.І. Моделювання і прогнозування стану довкілля: підручник / В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полетаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна ( за ред. В.І. Лаврика) – К.: ВЦ „Aкадемія”, 2010. – 400 с.
 3. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 550 с.
 4. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник / За заг. ред. проф. Л.Г. Мельника. – Суми: “Університетська книга”, 2005. – 654 с.
 5. Екологічне право : навч. посіб. / кол. авт. [Резворович К. Р., Юнін О. С., Кірін Р. С. та ін.]. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – 318 с.

Інформаційні ресурси

http://www. climate. org. ua/

http://www. menr. gov. ua/index. Html

http://www. nbuv. gov. Ua

https://ecoaction.org.ua/pryroda-ta-vijna.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус