Охорона навколишнього середовища

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Батюк Н. М., , , ПКТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536Батюк Н. М.
Батюк Н. М.
Батюк Н. М.
ПКТ-31Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета дисципліни – сформувати у студентів знання про навколишнє середовище та його особливості, історію розвитку науки, розглянути поняття охорони довкілля, визначити правове забезпечення та роль держави у сфері охорони навколишнього природного середовища, висвітлити основні проблеми забруднення та охорони сфер географічної оболонки: атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери.

Завдання:

 • вивчення законодавчих і нормативно-правових документів, що складають правову базу охорони навколишнього природного середовища;
 • виділення основних напрямків державної політики України в галузі охорони довкілля;
 • вивчення джерел і видів забруднення довкілля та оцінка якості навколишнього середовища;
 • дослідження сучасного стану, джерел, видів і наслідків забруднення та розробка заходів охорони атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери і географічної оболонки в цілому.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

            знати:

 • визначення понять ”навколишнє середовище”, ”довкілля”, ”географічна оболонка”, ”охорона навколишнього природного середовища” та інші;
 • історичні аспекти розвитку науки про охорону природи;
 • нормативно-законодавчу базу охорони навколишнього середовища в Україні;
 • класифікації джерел забруднення навколишнього середовища за різними ознаками та нормативи якості компонентів довкілля;
 • сучасний стан, джерела забруднення, значення, заходи охорони сфер географічної оболонки.

вміти:

 • володіти поняттєво-термінологічним апаратом курсу ”Охорона навколишнього середовища”;
 • за комплексом показників оцінювати екологічний стан атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери певної території;
 • визначати якісний стан довкілля і вплив його на населення;
 • розраховувати збори за забруднення навколишнього природного середовища;
 • розробляти ефективні природоохоронні заходи;

Застосовувати теоретичні знання і практичні навички курсу в професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова

 1. Борейко В. История охраны природы Украины (Х век – 1980). – Киев, 2001.
 2. Борейко В. Словарь деятелей охраны природы. – Киев, 2001.
 3. Волкова Л.А. Природокористування: навч. посібник. – Рівне, 2010.
 4. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник. – Київ, 2009.
 5. Шувар І. Екологічні основи збалансованого природокористування: навч. посібник. – Львів – Чернівці, 2011.
 6. Бойчук Ю. Екологія і охорона навколишнього середовища: навч. посібник. – Суми, 2007.
 7. Гавриленко О. Екогеографія України: навч. посібник. – Київ, 2008.
 8. Джигирей В. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посібник. – Київ, 2007.
 9. Мусієнко М. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – Київ, 2002.
 10. Мельник Л. Основи стійкого розвитку. Навч. посібник. – Суми, 2005.
 11. Реймерс Н. Природопользование: Словарь-справочник. – Москва, 1990.
 12. Подобайло А. Охорона природи: навч. посібник. – Київ, 2014.
 13. Бойчук Ю. Основи екології та екологічного права: навч. посібник. – Суми, 2005.
 1. Барановський В. Україна. Еколого-географічний атлас. Атлас-монографія. – Київ, 2006.
 2. Довкілля України за 2014 рік. Статистичний збірник / [За ред. О. Прокопенко]. – Київ: Державна служба статистики України, 2015.

Законодавча база

 1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №9-рп/2012.
 2. Закон України ”Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 р. № 1264-XII зі змінами від 17.05.2012 р. №4713-VІ.
 3. Закон України ”Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 p. № 2456-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530- VІ.
 4. Закон України ”Про охорону атмосферного повітря” від 16.10.1992 p. № 2707-ХІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 5. Закон України ”Про екологічну експертизу” від 9.02.1995 p. № 46/95-ВР зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 6. Закон України ”Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8.02.1995 р. №39/95-ВР зі змінами від 17.05.2012 р. №4717-VІ.
 7. Закон України ”Про відходи” від 5.03.1998 р. № 187/98-ВР зі змінами від 6.07.2012 р. №5179-VІ.
 8. Закон України ”Про захист рослин” від 14.10.1998 р. № 180-XIV зі змінами від 17.02.2011 р. №3042-ХІV.
 9. Закон України ”Про рослинний світ” від 9.04.1999 р. № 591-XIV зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-ІV.
 10. Закон України ”Про тваринний світ” від 13.12.2001 р. № 2894-ІІІ зі змінами від 16.06.2011 р. №3530-VІ.
 11. Закон України ”Про питну воду і питне водопостачання” від 10.01.2002 p. № 2918-ІІІ зі змінами від 23.02.2012 р. №4434-VІ.
 12. Закон України ”Про охорону земель” від 19.07.2003 р. № 962-IV зі змінами від 23.02.2012 р. №4444-VІ.
 13. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-ХІІ зі змінами від 15.03.2012 р. №4539-VІ.
 14. Водний кодекс України від 6.06.1995 p. № 213/95-ВР зі змінами від 22.12.2011 р. №4220-VІ.
 15. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ зі змінами від 5.07.2012 р. №5077-VІ.
 16. Кодекс України ”Про надра” від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР зі змінами від 12.04.2012 р. №4650-VІ.

Додаткова

 1. Мельник Л. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник. – Суми, 2005.
 2. Федоренко О. Основи екології: Підручник. – Київ, 2006.
 3. Клименко М. Моніторинг довкілля: Підручник. – Київ, 2006.
 4. Романова Э. Природные ресурсы мира: Учеб. пособие. – Москва, 1993.
 5. http://www.necu.org.ua