Нові інформаційні технології в дошкільній освіті

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
326Бача О. В.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
328ДШВ-21Бача О. В.
Бача О. В.

Опис курсу

Предмет: дидактичні умови використання ІТ та ТЗ у навчально-виховному процесі ЗДО.

Завдання: вивчення дисципліни «Нові інформаційні технології в дошкільній освіті» є:

– формування теоретичної бази знань у галузі інформаційних технологій;

-формування у майбутніх вихователів інформаційно-комунікаційних компетентностей, необхідних для реалізації творчого потенціалу вихованців ЗДО і соціалізації їх у суспільстві;

– формування в студентів під час виконання практичних і лабораторних занять професійних вмінь, необхідних для ефективного, раціонального використання ІТ;

– залучення майбутніх педагогів до опрацювання спеціальної науково- методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.

 

Заплановані результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен розуміти:

 • значення інформаційно-комунікаційних технологій в загальній освіті;
 • роль ІТ в професійній діяльності вихователя;
 • значення інформаційної культури в загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на науково- технічний і соціально-економічний розвиток суспільства;
 • вплив ІТ на удосконалення процесу навчання, шляхи ефективного використання ІТ у навчальному процесі.

 знати:

 • основні критерії відбору технічних і програмних засобів для підтримки навчально-виховного процесу в ЗДО;
 • техніку безпеки при використанні технічних засобів навчання;
 • особливості роботи з програмними засобами навчального призначення з ігровою компонентою;
 • призначення, функціональні можливості і правила використання прикладних програм загального призначення, можливості використання офісних програм для розв’язання задач, що виникають у повсякденній практиці.

 

вміти:

 • свідомо і кваліфіковано використовувати інформаційні технології в професійній діяльності;
 • формулювати мету навчальної діяльності, визначати завдання для її досягнення;
 • аналізувати та підбирати програмне забезпечення для підтримки навчально- виховного процесу в ЗДО і оцінювати його якість;
 • генерувати різні способи розв’язання задач та проблем засобами комп’ютерної техніки;
 • організовувати роботу, співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань, які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці;
 • використовувати ІТ для створення засобів навчання, оцінювати якість та ефективність їх використання у навчально-виховному процесі.

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні:
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 1. Спеціальні:

– Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

– Здатність до навчання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки.

– Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

– Здатність до розвитку мовлення у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку та їхньої взаємодії з однолітками та дорослими.

– Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

 1. Програмні результати навчання:
 • Передбачати та оцінювати результати власної діяльності з урахуванням закономірностей освітнього процесу закладу дошкільної освіти.
 • Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.
 • Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти.
 • Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.
 • Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна

 1. Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі : методичний посібник. Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. 88 с.
 2. Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень/ за заг. ред. І.К. Гіджеліцького. Хмельницький, 2021. 288 с.
 3. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 583 с.

Допоміжна

 1. Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 26 жовтня 2017 р., Мукачево / Ред.кол. : В.І.Кобаль (гол.ред.) та ін. Мукачево : МДУ, 2017. 213 с.
 2. Колісніченко С., Ккравченко О., Бикова О. Реекспозиція музеїв та музейних кімнат закладів освіти: методичні рекомендації. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені В. Сухомлинського», 2021. 32 с.
 3. Мардарова І. Інформатизація дошкільної освіти : проблеми та перспективи розвитку : науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. №5(112). 2016. С. 78 – 82.
 4. Михайлова Л.М., Пагава О.В., Проніна О.В.. Словник термінів і понять сучасної освіти. / за заг. ред. Л. М. Михайлової. Сєвєродонецьк, 2020. 194 с.
 5. Обладнання закладів освіти. Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти / Укл.: Низковська О. В., Чуприна О. Б. Київ., 2019. 237 с.

Інформаційні ресурси

 1. Гуревич Р. Веб-квест як інноваційна технологія навчання у вищій і середній школі. [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія. — Режим доступу: bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8963&chapte^1
 2. Дитина за комп’ютером! Добре чи нi? URL: http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113
 3. Дитячі презентації. URL: http://www.nosiki.cv.ua/load/ditjachi_prezentacii/29
 4. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі. URL: http://osvita.ua/school/technol/6804/
 5. Каталог освітніх ресурсів. URL: http://osvita.org.ua.
 6.  Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід. URL: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm
 7. Костікова 1.1. Формування культури інформаційно-комунікаційних технологій студентами [Електронний ресурс] / 1.1. Костікова — Режим доступу: eprints.zu.edu. ua/4569/
 8. Про безпеку роботи на комп’ютері URL: http://samouchka.com.ua/ukr/safety/.
 9. Про вплив комп’ютера на дитину. URL: http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=2