Музейна археологія

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Сурмач О. І.ШКМ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ШКМ-21доцент Сурмач О. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є система знань щодо діяльності музеїв в галузі археології, а також ознайомлення з методикою збирання, збереження та використання об’єктів археологічної спадщини у практиці музейної роботи.

Завдання:

ознайомити студентів з:

 • історією створення археологічних музеїв;
 • тенденціями розвитку музейної справи в світі та Україні;
 • особливостями зберігання, експонування, наукового дослідження археологічних музейних колекцій;
 • напрямками роботи з археологічними музейними фондами.
 • навчитися аналізувати досвід провідних археологічних музеїв світу;
 • вивчити особливості побудови експозиції таких музеїв;
 • навчитися включати об’єкти археологічної спадщини вітчизняного музейного фонду в соціокультурний простір сучасності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • етапи та тенденції розвитку музейної справи;
 • історію археологічних музеїв у світі та Україні;
 • основи законодавства і нормативно-правового регулювання роботи музейних установ та охорони археологічних колекцій;
 • основи організації роботи музейних установ як науково-дослідних та культурно-освітніх центрів;
 • особливості функціонування археологічних музеїв;
 • особливості фондового зберігання та наукової обробки археологічних колекцій.

вміти: 

 • розв’язувати етичні проблеми, пов’язані зі зібранням, збереженням, вивченням та використанням археологічних матеріалів у музейних зібраннях України та Світу;
 • формувати та вести облік колекцій, заходи по їх збереженню;
 • працювати з музейними предметами археологічного походження;
 • експонувати археологічні матеріали.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних компетентностей:

 1. Інтегральна:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі музейної справи і охорони пам’яток, що передбачає застосування певних теорій та методів музеєзнавства, пам’яткознавства і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 1. Загальні компетентності:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

 1. Спеціальні компетентності:

СК 2. Здатність оцінювати найважливіші події та явища української історії у контексті світової історії.

СК 4. Здатність до експозиційної, науково-фондової, культурно-просвітницької діяльності на основі професійно профільованих знань.

СК 6. Здатність до атрибуції й експертизи об’єктів історико-культурної спадщини.

СК 8. Здатність забезпечувати ефективне використання та популяризацію об’єктів історико-культурної та природної спадщини відповідно до пам’яткоохоронного законодавства.

Програмні результати навчання:

ПР 2. Аналізувати й узагальнювати історико-культурний матеріал у певній системі.

ПР 4. Визначати стан збереженості музейних предметів, об’єктів історикокультурної спадщини, пам’яток природи та розробляти програму відповідних пам’яткоохоронних заходів.

ПР 6. Створювати оптимальні умови для зберігання музейних фондів.

ПР 7. Здійснювати первинну консервацію нововиявлених пам’яток.

ПР 11. Проводити пошукову роботу з метою з’ясування перспектив виявлення нових, значущих з точки зору обліку, об’єктів культурної спадщини.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Археологічні матеріали: методика польових досліджень, камеральна обробка, науковий опис, облік та зберігання. Методичні рекомендації. Біла Церква, 2017.
 2. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти. Збірка наукових статей. Київ, 2019.
 3. Білас Н.М.,Тимець І.В., Целуйко О.П. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги // Археологія і давня історія України. 2012. Вип. 9. С. 45-50.
 4. Вайдахер Ф. Загальна музеологія. Львів, 2005.
 5. Самойленко, І. Польові археологічні колекції як основа музейного зібрання (на прикладі музею Херсонського державного університету) // Scriptorium nostrum, 2015. № 1-2. С. 99-106.
 6. Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство. Київ, 2008.
 7. Шевченко В.В. Музеєзнавство: навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, 2007.

 

Додаткова:

 1. Клейн Л.С. Кодекс етики археолога як справа честі країни // Археологія. 2009. №1. С. 100-102.
 2. Кодекс музейної етики від ICOM // Наукові записки Державного Природничого музею. Львів, 2007. Випуск № 23. C. 3–16.
 3. Курило О.Ю. Нариси розвитку археології в музеях України: історія, дослідники, меценати. Київ, 2002.
 4. Методичні рекомендації з деяких питань художнього оформлення музейної експозиції. Донецьк, 2003.
 5. Речі і час: експонати Археологічного музею. Каталог. Київ, 2019.
 6. Смирний Д.В. Нові засоби дизайну у середовищі музейних комплексів // Дизайн. Архітектура. Образотворче мистецтво. Археологія. Полтава, 2007. Вип. 4.
 7. Супруненко О.Б. Археологія в діяльності першого приватного музею України (Лубенський музей К.М.Скаржинської). Київ-Полтава: Археологія, 2000.
 8. Стрельник М. Пам’ятки культури Київської Русі в експозиції національного музею історії України // Історія в школах України. 2003.
 9. Черненко О.Є. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею (1896-1948). Чернігів, 2007.
 10. Яненко А. Історія музейної археології УСРР (1919-1934). Київ, 2016.
 11. David Dean. Museum Exhibition. Theory and Practice. London and New York, 1994, 1996. 22. Musteaţǎ, S. Etica şi deontologia profesionalǎ în Archeologie, Tyragetica, 2009. III (XVIII). 1. S. 353–360.
 12. Stanowiska archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza na Roztoczu Wschodnim. Roztocze i jego mieszkańcy. Historia i kultura. Wyd.I: Materiały z konferencji, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, 18-19.06.2010 r. red. W. Łysiak. Tomaszów Lubelski; Lubaczów, 2012. S. 75–84.
 13. Якубович В.І. Музеєзнавство. Кам’янець-Подільській, 2006.

 

Інтернет-ресурси

Законодавчі акти та положення, що регламентують діяльність музеїв у галузі археології:

 1. Закон України «Про музеї та музейну справу».

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95#Text

 1. Закон України «Про охорону культурної спадщини»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

 1. Закон України «Про охорону археологічної спадщини». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15#Text
 2. Putin’s war on the history of Ukraine [Електронний ресурс]. HeritageDaily. 2022. Режим доступу до ресурсу: https://www.heritagedaily.com/2022/03/ putins-war-onukraines-history/142964.
 3. Ukrainian soldiers find ancient amphorae whilst digging defences [Електронний ресурс] HeritageDaily. 2022. Режим доступу до ресурсу: https://www.heritagedaily.com/2022/05/ukrainian-soldiers-find-ancient-amphoraewhilst-digging-defences/143599.
 4. Інструкція з музейного обліку, зберігання та використання пам’яток

державної частини музейного фонду України.

URL: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/88140

Матеріали

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань  впродовж семестру становить 100 балів.

Програмою передбачено дві модульні контрольні роботи. Студент за одну контрольну роботу може отримати  20 балів (20х2 = 40).

За усне опитування студент впродовж семестру накопичує 42 бали. Програмою передбачено 6 практичних занять. За одне практичне заняття  – 7 балів, залежно від складності завдання. Кількість балів, які студент може отримати за усні відповіді подано в таблиці.

За самостійну роботу впродовж семестру студент набирає 18 балів.

 

Поточне тестування та самостійна робота СРС Всього
Модуль 1.

Археологічне музейництво в Україні.

Змістовий модуль № 2

Археологічні матеріали у музейних зібраннях: проблеми формування колекцій, їх обліку та збереження.

Т.2 Т.4 Т.6 Мкр.№1 Т. 9 Т.10 Т.11 Мкр № 2  

18

 

100

7 7 7 20 7 7 7 20

 

      Бали набрані впродовж семестру додаються і якщо студент має бажання отримати вищий бал він має право здавати залік. Залікове питання оцінюється в 5 балів.

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Оцінка в балах

 

ECTS

 

Визначення

Екзаменаційна

оцінка, оцінка з диференційованого

заліку

(національна

Шкала)

 

Залік

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано

 

Незарахоапго

81-89 B Дуже добре Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 E Достатньо

Силабус: Музейна археологія

Завантажити силабус