Екологічний моніторинг

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік
23Залік

Опис курсу

Метою дисципліни є ознайомити студентів із системою державного моніторингу довкілля, а також порядком проведення моніторингу за компонентами довкілля, в тому числі викидами парникових газів.

Головними завданнями курсу є:

 • ознайомити студентів з поняттями “моніторинг”, “атмосферне повітря”, “парникові гази”, “басейновий принцип моніторигу вод”, “біорізноманіття”, “радіоекологічний моніторинг”, “екологічні показники моніторингу”, суб’єктами здійснення моніторингу довкілля та переліком показників, які контролюються;
 • навчити використовувати чинні законодавчі та нормативні документи у сфері моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, викидів парникових газів, вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви;
 • дати розуміння щодо необхідності впровадження оновленої системи моніторингу земель, системи моніторингу біорізноманіття, а також радіоекологічного моніторингу як самостійної системи;
 • навчити оцінювати стан довкілля на основі даних екологічного моніторингу;
 • дати практичні навики щодо здійснення розрахунків викидів та скидів забруднюючих речовин у компоненти довкілля та проведення замірів рівнів радіації     В результаті вивчення даного курсу студент повинен

  знати:

  • основні терміни і поняття, що стосуються моніторингу;
  • принципи функціонування державної системи моніторингу довкілля;;
  • загальні вимоги до організації спостережень за забруднення атмосферного повітря, а також викидів парникових газів;
  • принципи організації спостереження і контролю якості вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви;
  • переваги та недоліки організації моніторингу за станом земель;
  • відсутність моніторингу біорізноманіття та радіоекологічного моніторингу як самостійної системи;

  вміти:

  • підбирати методи моніторингу відповідно до параметрів, складових довкілля;
  • оцінювати стан атмосферного повітря за результатами спостереження;
  • складати програми спостережень за показниками стану водних ресурсів на основі басейнового принципу;
  • шукати підходи для вдосконалення системи моніторингу земель;
  • обґрунтувати необхідність здійснення моніторингу біорізноманіття, та радіоекологічного моніторингу як самостійної системи.

 

Рекомендована література

  1. Гудков І.М., Кашпаров В.О., Паренюк О.Ю. Радіоекологічний моніторинг: навчальний посібник. – Київ, 2018. – 194 с.
  2. Звіт про результати моніторингу природного довкілля Львівщини за 2020 рік. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/12vNeCAEBfvxIMEywyNyYG1oppPJtKEFy/view
  3. Моніторинг довкілля : підручник. – Том 1 / Запольський А. К., Войцицький А. П., Пількевич І. А., Малярчук П. М., Багмет А. П., Парфенюк Г. І. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006». – 408 с.
  4. Моніторинг довкілля: підручник. – Клименко О., Прищепа А., Вознюк Н. – К.: видавничий центр “Академія”, 2006. – 360 с.
  5. Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. – Постанова КМУ від 14.08.2019 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/827-2019-%D0%BF#n18
  6. Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. – Закон України від 01.01.2021 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/377-20#Text
  7. Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації. – Постанова КМУ від 23.09.2020 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/880-2020-%D0%BF#n8
  8. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля – Постанова КМУ від 30.03.1998 р. (зі змінами)  – Електронний ресурс. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-98-%D0%BF#Text
  9. Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод – Постанова КМУ від 19. 09. 2018 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/758-2018-%D0%BF#Text
  10. Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів – Постанова КМУ від 23.09.2020 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D0%BF#n9
  11. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Львівській області в 2019 році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1DK8sRIPP08u3P6b3h_N879NaFEae5EcT/view

  Інформаційні ресурси:

  1. https://mepr.gov.ua/
  2. https://deplv.gov.ua/
  3. https://www.dei.gov.ua/
  4. https://forest.gov.ua/
  5. https://www.davr.gov.ua/
  6. https://dazv.gov.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус