Методика соціально-педагогічної роботи

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Соболевська О. Б.ДШС-21
420Соболевська О. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336
420

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів із теоретичними основами технологій соціально-педагогічної роботи (основними соціальними технологіями та технологіями соціально-педагогічної роботи).

Слухачі курсу будуть мати можливість отримати вміння визначати та коригувати проблеми, що потребують соціально-педагогічного розв’язання, основні технології та форми соціально-педагогічної діяльності, оволодіти конкретними засобами, необхідними для самостійного конструювання соціально-педагогічної діяльності.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Методика соціально-педагогічної роботи» – ознайомлення з теорією і методами соціально-педагогічної роботи, сприяння оволодінню студентами методиками діяльності соціального педагога з окремими індивідами, групами, спільнотами.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування у студентів теоретичних уявлень з технологій роботи соціального педагога, її об’єкта і предмета дослідження, основних категорій;
 • формування цілісного уявлення про фактори і закономірності, що впливають на діяльність соціального педагога;
 • розкриття специфіки соціально-педагогічної діяльності та її гуманістичної спрямованості;
 • оволодіння основними методами, формами, технологіями і техніками соціально-педагогічної діяльності з різноманітними категоріями населення.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:

 • особливості соціально-педагогічної роботи;
 • основні поняття та методику соціально-педагогічної діяльності;
 • принципи роботи соціального педагога;
 • способи і критерії відбору матеріалу у роботі з клієнтами закладів;
 • методи та методики соціально-педагогічної роботи.

вміти:

 • розробляти індивідуальні програми роботи з клієнтами;
 • поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види роботи;
 • організовувати індивідуальні, групові і масові форми роботи.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 140 с.
 2. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи: навчально-методичний посібник. Львів: Растр-7, 2021. 324с.
 3. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 248 с.

 

Допоміжна

 1. Іванова І. Б. Методи соціальної роботи (на основі Державних стандартів соціальних послуг): навчальний посібник, 2018. 302 с.
 2. Капська А., Пєша І. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 232 с.
 3. Караман О.Л. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 21. 2019. С. 69-72.
 4. Кияниця З. П., Петрочко Ж. В.. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології. К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с.
 5. Ковальчук Т., Теслюк В. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2018. 360с.
 6. Колупаєва А.А. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Київ: Видавнича група Кенгуру, 2018. 160 с.
 7. Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності : колективна монографія / В. А. Гузенко та ін. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. 352 с.
 8. Приладишева Л. М. Теоретичний аналіз категоріально-понятійного апарату соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю. Вісник Черкаського університету: Серія: Педагогічні науки. №8. Черкаси, Вид-во:Черкас. Нац. Ун-т ім. Б.Хмельницького, 2017. C. 100-107.
 9. Приладишева Л. М. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. С.119-129.

 

      Інтернет-ресурси:

 1. Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дітей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування : Закон України вiд 13 сiчня 2005 року № 2342-IV. – URL :  http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2342-15.  (дата звернення: 02.08.2021).
 2. Верховна Рада України. − URL: http://rada.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 3. Державна кримінально-виконавча служба України. − URL: http://www.kvs.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 4. Державна служба зайнятості України. − URL: http://www.dcz.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 5. Дитячий фонд ЮНІСЕФ Україна. − URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr. (дата звернення: 02.08.2021).
 6. Міністерство освіти і науки України. − URL: http://mon.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 7. Міністерство соціальної політики України. − URL: http://www.msp.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 8. Національна поліція України. − URL: http://www.npu.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 9. Уповноважений Президента України з прав дитини. − URL:  http://uk-ua.facebook.com/up.z.prav.dytyny. (дата звернення: 02.08.2021).

Силабус:

Завантажити силабус