Методика соціально-педагогічної роботи

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Соболевська О. Б.ДШС-21
420Соболевська О. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336
420

Опис курсу

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів із теоретичними основами технологій соціально-педагогічної роботи (основними соціальними технологіями та технологіями соціально-педагогічної роботи).

Слухачі курсу будуть мати можливість отримати вміння визначати та коригувати проблеми, що потребують соціально-педагогічного розв’язання, основні технології та форми соціально-педагогічної діяльності, оволодіти конкретними засобами, необхідними для самостійного конструювання соціально-педагогічної діяльності.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Методика соціально-педагогічної роботи» – ознайомлення з теорією і методами соціально-педагогічної роботи, сприяння оволодінню студентами методиками діяльності соціального педагога з окремими індивідами, групами, спільнотами.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування у студентів теоретичних уявлень з технологій роботи соціального педагога, її об’єкта і предмета дослідження, основних категорій;
 • формування цілісного уявлення про фактори і закономірності, що впливають на діяльність соціального педагога;
 • розкриття специфіки соціально-педагогічної діяльності та її гуманістичної спрямованості;
 • оволодіння основними методами, формами, технологіями і техніками соціально-педагогічної діяльності з різноманітними категоріями населення.

У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати:

 • особливості соціально-педагогічної роботи;
 • основні поняття та методику соціально-педагогічної діяльності;
 • принципи роботи соціального педагога;
 • способи і критерії відбору матеріалу у роботі з клієнтами закладів;
 • методи та методики соціально-педагогічної роботи.

вміти:

 • розробляти індивідуальні програми роботи з клієнтами;
 • поєднувати у соціально-педагогічній діяльності різні види роботи;
 • організовувати індивідуальні, групові і масові форми роботи.

Набудуть компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні компетентності:

СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, економічного, медичного).

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи.

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 10. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад.

Рекомендована література

Основна

 1. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 140 с.
 2. Рудкевич Н.І. Методика соціально-педагогічної роботи: навчально-методичний посібник. Львів: Растр-7, 2021. 324с.
 3. Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності. Київ: Центр учбової літератури, 2021. 248 с.

 

Допоміжна

 1. Іванова І. Б. Методи соціальної роботи (на основі Державних стандартів соціальних послуг): навчальний посібник, 2018. 302 с.
 2. Капська А., Пєша І. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 232 с.
 3. Караман О.Л. Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Випуск 21. 2019. С. 69-72.
 4. Кияниця З. П., Петрочко Ж. В.. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології. К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с.
 5. Ковальчук Т., Теслюк В. Технології соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2018. 360с.
 6. Колупаєва А.А. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Київ: Видавнича група Кенгуру, 2018. 160 с.
 7. Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності : колективна монографія / В. А. Гузенко та ін. Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. 352 с.
 8. Приладишева Л. М. Теоретичний аналіз категоріально-понятійного апарату соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю. Вісник Черкаського університету: Серія: Педагогічні науки. №8. Черкаси, Вид-во:Черкас. Нац. Ун-т ім. Б.Хмельницького, 2017. C. 100-107.
 9. Приладишева Л. М. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з опікунською сім’єю в загальноосвітній середній школі. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 56. С.119-129.

 

      Інтернет-ресурси:

 1. Про забезпечення органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дітей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування : Закон України вiд 13 сiчня 2005 року № 2342-IV. – URL :  http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2342-15.  (дата звернення: 02.08.2021).
 2. Верховна Рада України. − URL: http://rada.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 3. Державна кримінально-виконавча служба України. − URL: http://www.kvs.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 4. Державна служба зайнятості України. − URL: http://www.dcz.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 5. Дитячий фонд ЮНІСЕФ Україна. − URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr. (дата звернення: 02.08.2021).
 6. Міністерство освіти і науки України. − URL: http://mon.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 7. Міністерство соціальної політики України. − URL: http://www.msp.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 8. Національна поліція України. − URL: http://www.npu.gov.ua. (дата звернення: 02.08.2021).
 9. Уповноважений Президента України з прав дитини. − URL:  http://uk-ua.facebook.com/up.z.prav.dytyny. (дата звернення: 02.08.2021).