Методика проведення занять з народознавства

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
328Кос Л. В.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38ДШВ-21Кос Л. В.
ДШВ-22Кос Л. В.
Кос Л. В.

Опис курсу

     Мета і завдання курсу:

           «Методика проведення занять з народознавства» як навчальна дисципліна розвиває у студентів національну свідомість, забезпечує  формування практичних вмінь і навичок ознайомлення дошкільників з народознавством. ЇЇ мета: підготувати фахівця до ефективного вирішення завдань національного виховання засобами української народної педагогіки; дати знання історії розвитку та становлення української етнопедагогіки; ознайомлення студентів з українською національною культурою, традиціями, звичаями, народознавчими поняттями, народною термінологією; розкрити зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку; виробити навички добирати різні форми цієї роботи; розвинути самостійність і творчість у розв’язанні пізнавальних, розвивальних, виховних та мовленнєвих завдань у процесі ознайомлення дітей з народознавством.

Зміст навчальної дисципліни включає два змістові модулі:

  1. Фольклорні жанри в роботі з дошкільниками. Ознайомлення з символами України, культурою родинних стосунків.

2. Ознайомлення дітей з українською календарною обрядовістю, побутом, народними

промислами, ремеслами та рідним краєм.

     Студенти повинні знати:  історію розвитку та теоретичні засади української етнопедагогіки, основні українські національні традиції, народознавчі терміни, зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку; особливості проведення занять з народознавства в дошкільному закладі.

     Студенти повинні вміти:  визначати мету та завдання народознавчої роботи, планувати роботу, добираючи різні форми, складати конспекти занять з народознавства, сценарії свят та розваг, виготовляти дидактичний матеріал.

Вивчення дисципліни передбачає активну самостійну роботу: вивчення етнографічної, народознавчої, науково-методичної літератури, дослідження власних родинних традицій, підготовка збірок українського фольклору за визначеними темами, дослідження родинного дерева.

Рекомендована література

  1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч.посіб./А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.- К.: Вища щкола, 2002.- 407с.
  2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: навч.посіб. /А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.-К.: Вища школа.,2003.-206с.
  3. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. посіб. для дошк .закл./Є.Лозинська.- Львів: Оріяна – Нова, 2008.- 208с.
  4. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське країнознавство для дошкільнят./ І.О.Луценко.- К.: Аконіт, 2008. – 64с.
  5. Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі: 2-6 років /В.М.Ніколаєнко.- Х.: Основа,2010.- 207с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму