Методика проведення занять з народознавства

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Кос Л. В.ДШВ-21,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Кос Л. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: підготувати фахівця дошкільної освіти до ефективного вирішення завдань національного виховання засобами української етнопедагогіки.

Предмет: засоби, форми, методи, прийоми ознайомлення дітей дошкільного віку з українськими народними традиціями, культурою, звичаями, оберегами, символами та прилучення їх до національного духовного надбання українського народу.

Завдання:

 дати знання історії розвитку та становлення української етнопедагогіки;

 ознайомити студентів з українською національною культурою, традиціями,

звичаями, народознавчими поняттями, народною термінологією;

 розкрити зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку;

 виробити навички добирати різні форми роботи для ознайомлення з

народознавством;

 розвинути самостійність і творчість у розв’язанні пізнавальних розвивальних, виховних і мовленнєвих завдань у процесі ознайомлення з народознавством;

 розвинути у студентів національну свідомість.

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 історію розвитку та теоретичні засади української етнопедагогіки;

 основні українські національні традиції;

 народознавчі терміни та поняття;

 зміст і завдання народознавчої роботи з дітьми;

 особливості проведення занять з народознавства в дошкільному закладі.

вміти:

 визначати мету та завдання народознавчої роботи;

 планувати роботу, добираючи різні форми;

 складати конспекти занять з народознавства, сценарії свят та розваг;

 виготовляти дидактичний матеріал.

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:

– загально – культурна ерудиція, широке коло інтересів;

– розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії;

– збереження національних духовних традицій;

– здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури

мовлення;

– здатність до міжособистісного спілкування;

– здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності;

– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку;

– прагнення до особистісного професійного успіху.

Фахові:

– здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів;

– володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати;

– застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей;

– здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку;

– здатність і готовність організовувати освітній процес в дошкільному навчальному закладі;

– забезпечувати гармонійні умови для самоцінних видів дитячої діяльності;

– здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, фахові уміння і навички у професійній діяльності;

– здатність створювати розвивальне середовище виховання,навчання і розвитку дитини;

– впроваджувати інноваційні технології, що відповідають запитам суспільства, потребам

та інтересам дітей з метою формування дошкільної зрілості.

Програмні результати навчання:

– розуміння значущості обраної професії;

– сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості;

– здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес дошкільного навчального закладу;

– володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності;

– володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя;

– володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та сім’ї;

– готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань;

– уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань;

– здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

Основна

 1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч.посіб./А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.- К.: Вища щкола, 2002.- 407с.
 2. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: навч.посіб. /А.М.Богуш, Н.В.Лисенко.-К.: Вища школа.,2003.-206с.
 3. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: метод. посіб. для дошк .закл./Є.Лозинська.- Львів: Оріяна – Нова, 2008.- 208с.
 4. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське країнознавство для дошкільнят./ І.О.Луценко.- К.: Аконіт, 2008. – 64с.
 5. Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі: 2-6 років /В.М.Ніколаєнко.- Х.: Основа, 2010. – 207с.

Допоміжна

 1. Ворожейкіна О.М. Народні звичаї та обряди: 1-11 класи/ О.М.Ворожейкіна – Х.: Основа, 2010. – 223 с.
 2. Скуратівський В. Дідух і свята українського народу / В.Скуратівський – К: Освіта, 1995. – 272 с.
 3. Скуратівський В. Покуть / Скуратівський В. – К.: Фірма «Довіра», 1992. – 235с.
 4. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: навч. посібник/ Стельмахович М.Г. – К.: ІСДО, 1996. – 288с.
 5. Традиції, обряди, символи, обереги / уклад. Н.Г.Немировська. – Х.: Основа, 2011. – 191 с.
 6. Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1993. – 208 с.
 7. Українське народознавство: навч. посіб./ за ред. С.С. Павлюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. oipopp.ed-sp.net/node/8242
 2. libr.rv.ua/ua/virt/35/
 3. static.klasnaocinka.com.ua/…/poradi_batkam_schodo_navchannya_ditey_ chitannyu.doc‎
 4. www.nbuv.gov.ua/webnavigator/Doshkilna_osvita
 5. www.rudenko.ho.com.ua/stat6.html‎

 

Матеріали

Питання на залік

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Завдання дисципліни «Методика проведення занять з народознавства».
 2. Завдання дошкільного закладу та зміст ознайомлення дітей з українським народознавством.
 3. Прислів’я, приказки, їх місце в роботі з дошкільниками.
 4. Загадки, скоромовки, лічилки, їх місце в роботі з дошкільниками.
 5. Характеристика та класифікація народних ігор, особливості застосування в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу.
 6. Особливості використання українських народних казок в різних формах роботи з дітьми.
 7. Ознайомлення дітей з сімейними відносинами.
 8. Сімейні свята та традиції української сім’ї, ознайомлення з ними дошкільників.
 9. Ознайомлення дошкільників з родоводом. Ознайомлення дошкільників із створенням родинного деревця.
 10. Методика ознайомлення дітей з державною символікою України (Герб, Прапор, Гімн).
 11. Національні символи України. Український віночок.
 12. Види рушників, їх регіональна характеристика та призначення.
 13. Рослинні символи, їх символічне значення, ознайомлення дошкільників.
 14. Використання народних свят у сучасній практиці виховання дітей дошкільного віку.
 15. Історія, регіональні особливості української народної іграшки.
 16. Інтер’єр житла та українського подвір′я, регіональні особливості.
 17. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з українською вишивкою.
 18. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з гончарством.
 19. Зміст та форми роботи для ознайомлення дітей з писанкарством.
 20. Ознайомлення дітей з рідним містом, селом.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус