Методика формування елементарних математичних уявлень

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Нестер М. В.

Опис курсу

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичне обґрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання та розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку; закономірності й особливості логіко-математичного розвитку дитини від її народження до вступу до школи.

 Міждисциплінарні зв’язки: математика, дошкільна педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія і гігієна, етика і естетика, народознавство, методики дошкільного виховання тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 • Теоретичні основи методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
 • Дидактичні основи і організація роботи з ФЕМУ у дошкільнят.
 • Формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього віку.
 • Формування елементарних математичних уявлень у дітей молодшого дошкільного віку.
 • Формування елементарних математичних уявлень у дітей 5-го року життя.
 • Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку.
 • Особливості роботи з навчання математики в малокомплектному ДНЗ, співпраця з школою та сім’єю.

Формування та розвиток логіко-математичних здібностей дошкільників.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» є професійна підготовка студентів педагогічних коледжів до практичної роботи з дітьми з розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» є:

 • забезпечити ознайомлення студентів з деякими питаннями теорії елементарної математики, особливостями дитячих уявлень про кількість, розмір, форму, простір і час, з методами навчання математики дітей у різних вікових групах дошкільного навчального закладу, співвідносячи ці питання з вимогами дидактики;
 • навчити студентів орієнтуватися в методичній літературі, сучасних дослідженнях педагогів з окремих проблем формування математичних понять у дітей дошкільного віку, самостійно працювати з нею;
 • сприяти набуттю практичних умінь і навичок з навчання основ математики: планувати роботу з дітьми, використовувати різні форми роботи з дітьми на основі індивідуалізації та диференційованого підходу в навчанні дітей, виготовляти та використовувати дидактичні посібники, культивувати інтерес до надбань національної культури;
 • забезпечувати наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи, єдність дошкільного навчального закладу і сім’ї, здійснювати діагностику математичного розвитку дітей.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • нормативно-правову базу для забезпечення діяльності дошкільної освіти ДНЗ;
 • теоретичну спадщину вітчизняних і зарубіжних педагогів;
 • історію розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні, вплив на цей процес соціально-політичних та історико-культурних подій;
 • традиції народної педагогіки, необхідність їх використання в сучасних умовах з метою гуманізації, демократизації навчального і виховного процесу в дошкільних навчальних закладах;
 • сучасні тенденції розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні та за кордоном;
 • форми, методи, засоби логіко-математичного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах і родині; специфіку планування навчальної робот з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до вихованців;
 • інноваційні педагогічні технології з метою застосування в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу;

вміти:

 • визначати та аналізувати уявлення дітей про множину для визначення перспективних напрямків навчання лічильній та обчислювальній діяльності й розвитку логічного мислення з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • визначати етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
 • здійснювати визначення рівнів розв’язання арифметичних прикладів та задач в спеціально створених умовах та під час практичної діяльності;
 • визначати та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
 • вміти, використовуючи ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
 • діагностувати та аналізувати уявлення дітей про простір і час для визначення перспективних напрямків навчальної роботи з ними з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
 • планувати в різноманітних формах і видах пізнавальної діяльності елементи ознайомлення з математичними поняттями: лічба, геометричні фігури, величина, орієнтація в часі та просторі;
 • добирати малі літературні форми (приказки, прислів’я, загадки) з елементами математики, враховуючи індивідуальні та вікові особливості дітей;
 • добирати методи і прийоми навчання на заняттях з математики та планувати вирішення завдань математичного характеру на заняттях з інших розділів програми, реалізуючи тим самим математичний аспект Базового компоненту дошкільної освіти;
 • здійснювати поточне та перспективне планування залучення членів родини дитини до аналізу виховних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, педагогічних ігор, педагогічних ситуацій, театралізованих дійств для попередження педагогічних помилок;
 • чергувати завдання за їх інтенсивністю, інтелектуальним навантаженням, переважанням мислительних операцій, участю різних аналізаторів, враховуючи природні інтереси та бажання дітей та рівень їх математичного розвитку;
 • використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, оволодіння перцептивними та мнемічними діями, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислительних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
 • здійснювати поточний та підсумковий (тематичний, блоковий) контроль в процесі організованих занять, організованих видів діяльності та в повсякденному житті, використовуючи тестування, спостереження тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К., 1999.
 2. Базова програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Я у Світі»,  К. «Світоч»,
 3. Державна національна програма «Освіта» /Україна XXI століття» /.
 4. Державна національна програма «Діти України».
 5. Закон України «Про освіту».
 6. «Малятко» – Програма виховання дітей дошкільного віку. – 1999.
 7. «Українське дошкілля» – Програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку/О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264с.
 8. Грибанова О.К., Щербакова К.Й. Методика формування  елементарних  математичних уявлень у дітей. – К., 1987.
 9. Конфорович А.Г.,  Лебедєва З.Е. Формування елементарних математичних уявлень у  дітей. – К., 1976.
 10. Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1985.
 11. Леушина А.М. Формирование елементарних  математических  представлений у  детей дошкольного возраста.  – М., 1974.
 12. Рихтерман Т. Д.  Формирование   представлений   о времени   у детей   старшого дошкольного возраста. – М., 1982.
 13. Сазонова А.В. Загальнотеоретичні  основи   природничо-математичної   освіти дітей дошкільного віку. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010 – 248с.
 14. Старченко В.А. Формування   логіко-математичної   компетентності  у  старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у  світі». – К.: «Світич», 2009. – 80с.
 15. Столяр А.А. Формирование елементарних математических  представлений  у   дошкольников. – М., 1988.
 16. Форощук О.О. Математика для початкових класів. – К., 2002.
 17. Фролова А.Н. Игры-занятия с малышами. – К., 1987.
 18. Щербакова К.Й. Методика формування  елементарних  математичних  уявлень у дошкільників. – К., 1986.
 19. Щербакова Е.И. Методика формирования элементов математики. – К., 2005.

Додаткова література:

 1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. – К., 1997.
 2. Баглаєва Н. Сучасні  підходи   до  логіко-математичного   розвитку   дошкільнят / Дошкільне виховання. – 1999. – №7.
 3. Белошистая  А.В. Формирование развития математических спосібностей дошкольников. Курс   лекцій    для   студ.  дошк.  факультетов – М.,  Гуманит. Изд. центр. ВЛАДОС.2003.
 4. Богуш А.М. Українське народознавство в дитячому садку. – К., 1994.
 5. Богданович М.В. Математична веселка. – К., 1992.
 6. Кашуба Л.І. Підготовка  до  школи  дітей  шестирічного  віку: конспекти занять. –  Тернопіль, 2001.
 7. Михайлова З.М. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –1985.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму