Методика формування елементарних математичних уявлень

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШВ-21Нестер М. В.
ДШВ-22Нестер М. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

        Мета: професійна підготовка студентів педагогічного фахового коледжу до практичної роботи з дошкільниками з розвитку елементарних математичних уявлень в закладах дошкільної освіти у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

          Предмет: процес розвитку та навчання розвитку елементарних математичних уявлень дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства.

          Завдання:

 • забезпечити засвоєння студентами теоретичних основ методики, знати мету, завдання, зміст, методи, форми організації цікавої математики в закладі дошкільної освіти в різних вікових групах;
 • навчати самостійно працювати з науковою, методичною, психолого-педагогічною літературою;
 • творчо планувати і проводити роботу з дошкільниками з навчання елементарної математики;
 • здійснювати індивідуальний і диференційований підхід;
 • виготовляти і творчо використовувати різноманітну наочність, демонстраційну, роздавальну;
 • широко використовувати народну педагогіку, передовий педагогічний досвід, інноваційні технології;
 • розвивати математичні здібності, обдарування, вміння і навички, сприяти вихованню загальнолюдських рис особистості;
 • готувати дошкільників до успішного навчання математики в НУШ у тісній взаємодії з сім’єю;
 • здійснювати діагностику математичного розвитку дошкільників, забезпечити становлення і розвиток гармонійної особистості.

                 Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • нормативно-правову базу для забезпечення діяльності дошкільної освіти ЗДО;
 • знати особливості сприймання кількості, величини, простору, часу дітьми різних вікових груп, відповідно організовувати роботу;
 • вивчаючи методику формування математичних уявлень, студенти засвоюють знання про формування кількісних, просторових, часових уявлень, про формування уявлень про величину, форму у дітей різних вікових групах (раннього віку, молодшої, середньої, старшої);
 • традиції народної педагогіки, необхідність їх використання в сучасних умовах з метою гуманізації, демократизації навчального і виховного процесу в закладах дошкільної освіти;
 • знати мету, завдання вихователя, зміст, методи, форми роботи з дошкільниками. Способи організації дітей з цікавої математики;
 • знати про роль, види, способи використання, вимоги до наочності в роботі з математики в закладах дошкільної освіти;
 • специфіку планування навчальної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до вихованців.

         вміти:

 • самостійно працювати з науково-методичною, педагогічною, додатковою літературою з проблем методики;
 • визначати етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
 • вміло створити обстановку, організувати дитячий колектив, використовуючи індивідуальні, колективні форми, роботу з підгрупами;
 • визначати та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
 • вміти, використовуючи ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
 • виготовляти і творчо використовувати в роботі з дітьми різні види наочності;
 • вміти самостійно, творчо планувати і організовувати роботу з цікавої математики в повсякденному житті і на заняттях у різних вікових групах, використовуючи дидактичні ігри, життєві ситуації, художні твори, народні іграшки, казки, народну творчість;
 • в роботі з дітьми враховувати вікові, індивідуальні особливості дітей раннього віку, дошкільних груп, здійснювати індивідуальний і диференційований підхід у навчанні елементарної математики, вміти виявляти та розвивати здібності, розвивати обдарування;
 • використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислительних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
 • вміти розробляти цікаві ігри, вправи, ребуси, головоломки, кросворди, самостійно складати арифметичні задачі різних видів і типів;
 • вміло використовувати передові педагогічні ідеї, інноваційні технології, передовий педагогічний досвід, досвід сімейного виховання з навчання елементарної математики, забезпечити становлення і розвиток гармонійної особистості.

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:

– загально – культурна ерудиція, широке коло інтересів;

– розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії;

– збереження національних духовних традицій;

– здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури мовлення;

– здатність до міжособистісного спілкування;

– здатність працювати в команді;

– здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності;

– володіння науково-дослідними  методами відповідно до фахового спрямування;

– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку;

– спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізації;

– прагнення до особистісного професійного успіху.

 1. Фахові:

– здатність планувати, організовувати, координувати та оцінювати діяльність і взаємодію її суб’єктів;

– володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати;

– застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей;

– здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку;

– здатність і готовність організовувати освітній процес в дошкільному навчальному закладі;

– забезпечувати гармонійні умови для самоцінних видів дитячої діяльності;

– здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, фахові уміння і навички у професійній діяльності;

– здатність створювати розвивальне середовище виховання,навчання і розвитку дитини;

– впроваджувати інноваційні технології, що відповідають запитам суспільства, потребам та інтересам дітей з метою формування дошкільної зрілості.

     Програмні результати навчання:

розуміння значущості обраної професії;

– сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості;

– здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес дошкільного навчального закладу;

– володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності;

– володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя;

– володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та сім’ї;

– уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань;

– здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 Основна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
 2. Базова програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Я у Світі»,  К.: «Світоч»,
 3. «Малятко» – Програма виховання дітей дошкільного віку. – 1999.
 4. «Українське дошкілля» – Програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку / О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
 5. Грибанова О.К. Методика формування  елементарних  математичних уявлень у дітей / О.К. Грибанова, Щербакова К.Й. – К., 1987.
 6. Пагута Т.І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: Навчально-методичний посібник / Упорядник Т.І.Пагута. – Львів, “Новий Світ-2000”, 2019.-298с.
 7. Сазонова А.В. Загальнотеоретичні основи   природничо-математичної   освіти дітей дошкільного віку / А.В. Сазонова  – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010 – 248 с.
 8. Старченко В.А. Формування   логіко-математичної   компетентності  у  старших дошкільників: Навчально-методичний посібник до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у  світі» / В.А. Старченко – К.: «Світич», 2009. – 80с.
 9. Щербакова Е.И. Методика формирования элементов математики у дошкольников : учебн. пос. / Е.И. Щербакова – К. : Изд-во Европ. Ун-та, 2005. – 392 с.

Інформаційні ресурси

 1. Базовий компонент дошкільної освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
 2. Ресурси бібліотеки та читального залу Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 3. Сайти, що містять електронні видання підручників, навчальних довідників, посібників тощо:

                    http://www.pedlib.ru/Books/6/0226/6_0226-1.shtml#book_page_top

Матеріали

ПИТАННЯ

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

І

 1. Завдання курсу методики ФЕМУ, її зв’язок з іншими науками.
 2. Завдання і значення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 3. Становлення методики ФЕМУ (І. Федоров, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, М. Монтессорі).
 4. Загальнодидактичні принципи навчання основ математики.
 5. Місце і значення наочного матеріалу для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 6. Види наочного матеріалу для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку і вимоги до нього.
 7. Методи і прийоми навчання математики в закладі дошкільної освіти.
 8. Види занять за дидактичною метою. Форми організації занять з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 9. Організація логіко-математичного розвитку в закладі дошкільної освіти.
 10. Підготовка вихователя до роботи з дітьми під час формування в них математичних уявлень.
 11. Складові частини конспекту заняття з логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі.
 12. Дидактичні ігри, ігрові прийоми та їх використання в роботі з ФЕМУ.
 13. Закріплення і використання одержаних знань з ФЕМУ в різних видах діяльності.
 14. Особливості сприймання множин, величини, форми дітьми раннього віку.
 15. Методичні прийоми формування елементарних математичних уявлень у дітей в групах раннього віку.
 16. Програмні завдання та особливості навчання дітей на заняттях з логіко-математичного розвитку в ІІ молодшій групі.
 17. Особливості організації роботи з логіко-математичного розвитку у середній групі.
 18. Особливості організації роботи з логіко-математичного розвитку у старшій групі.
 19. Вимоги програми з логіко-математичного розвитку у дітей середньої групи.
 20. Вимоги програми з логіко-математичного розвитку у дітей старшої групи.
 21. Наступність у змісті і методах навчання математики в ЗДО і школі.
 22. Форми організації наступності в роботі закладу дошкільної освіти і школи.
 23. Значення спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї з ФЕМУ у дітей.
 24. Форми роботи закладу дошкільної освіти з сім’єю з питань математичного розвитку дітей.
 25. С. Русова про навчання математики дітей дошкільного віку.

ІІ

 1. Методичні прийомі навчання дітей порівнянню контрастних множин, виділення одного предмета з багатьох та утворення групи з окремих предметів. Формування поняття «один», «багато».
 2. Формування кількісних відношень між предметами шляхом накладання і прикладання. Поняття «більше-менше», «порівну», «стільки-скільки».
 3. Завдання, прийоми та послідовність ознайомлення дітей дошкільного віку з утворенням числа.
 4. Ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами.
 5. Кількісна та порядкова лічба.
 6. Навчання дітей відлічуванню в середній та старшій групі.
 7. Пряма та зворотня лічба.
 8. Склад числа з одиниць, склад числа з двох менших чисел.
 9. Види задач за дидактичною метою. Послідовність навчання їх розв’язанню.
 10. Види задач за способом використання наочності.
 11. Вправляння в лічильній діяльності з участю різних аналізаторів
 12. Послідовність (етапи) ознайомлення дітей з геометричними фігурами.
 13. Формування уявлень про чотирикутник, многокутник.
 14. Навчання виділенню параметрів величини та порівняння за довжиною, шириною.
 15. Прийоми навчання дошкільників порівнянню за висотою та товщиною.
 16. Розміщення предметів в порядку зростання чи спадання за певним параметром величини.
 17. Вимірювання довжини предметів за допомогою умовної мірки.
 18. Орієнтування в просторі в молодшому дошкільному віці .
 19. Ускладнення програмових вимог та умінь орієнтування в просторі в старшому дошкільному віці.
 20. Навчання дітей дошкільного віку орієнтації на площині.
 21. Ознайомлення з задачами та прикладами, їх структурою. Відмінність між задачею, загадкою, оповіданням.
 22. Методичні прийоми формування уявлень про частини доби у дошкільників. Поняття «вчора», «сьогодні», «завтра».
 23. Формування уявлень про дня тижня. Наочні посібники для формування уявлень про дні тижня.
 24. Формування уявлень про пори року, місяці. Ознайомлення з календарем та навчання ним користуватися.
 25. Продемонструвати наявність наочного матеріалу та його призначення.

ІІІ

 1. Продемонструвати прийоми обстеження круга, трикутника, квадрата в молодшій групі. Розширення знань про квадрат, трикутник в середній групі.
 2. Продемонструвати прийоми ознайомлення дітей з прямокутником.
 3. Дидактичні ігри для закріплення знань про геометричні фігури в середній групі (3-4).
 4. Прийоми ознайомлення з конусом.
 5. Розкрити мету, обладнання та хід гри «Гаражі» – для формування уявлень про геометричні фігури, кількість.
 6. Розкрити суть зорових та слухових диктантів на орієнтуванні в просторі та закріплення знань про геометричні фігури, кількісні відношення.
 7. Навести приклади різних видів задач за дидактичною метою.
 8. Вправи для закріплення порядкової лічби (4-5).
 9. Порівняння куба, кулі, циліндра.
 10. Продемонструвати матеріали для розв’язання задач-ілюстрацій.
 11. Продемонструвати послідовність ознайомлення з цифрою 5.
 12. Придумати задачі та приклади з використанням 0.
 13. Продемонструвати проведення вправ та дидактичних ігор для вправляння в прямій та зворотній лічбі (4-5).
 14. Дидактичні ігри та вправи для закріплення часових уявлень в старшій групі (4-5). Продемонструвати посібники для формування знань про дні тижня.
 15. Навести приклади вправ для лічби з участю різних аналізаторів в молодшому та старшому дошкільному віці (4-5).
 16. Використання зображень предметів з геометричних фігур для закріплення знань про форму, кількість у дітей старшої групи.
 17. Продемонструвати прийоми ознайомлення з цифрою 8.
 18. Практично показати, як вчити дітей вимірювати сипучі речовини умовною міркою.
 19. Навести приклади роботи в повсякденному житті на порівняння за висотою та товщиною.
 20. Розробити вправи та ігри для закріплення знань про форму предмета в молодшому дошкільному віці (3-4).
 21. Визначити мету комбінованого заняття для дітей старшої групи.
 22. Вибрати з наявного матеріалу наочність для ознайомлення з утворенням числа. Продемонструвати ознайомлення з утворенням числа 2.
 23. Підібрати ігри та вправи для закріплення знань про суміжні числа.
 24. Запропонувати вправи для закріплення вміння орієнтуватися в просторі в молодшому та старшому дошкільному віці (4-5).
 25. Продемонструвати наявність наочного матеріалу та його призначення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму