Методика формування елементарних математичних уявлень

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Нестер М. В.ДШВ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШВ-11Нестер М. В.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: професійна підготовка студентів педагогічного фахового коледжу до практичної роботи з дошкільниками з розвитку елементарних математичних уявлень в закладах дошкільної освіти у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

 Предмет: процес розвитку та навчання розвитку елементарних математичних уявлень дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства.

          Завдання:

 • забезпечити засвоєння студентами теоретичних основ методики, знати мету, завдання, зміст, методи, форми організації цікавої математики в закладі дошкільної освіти в різних вікових групах;
 • навчати самостійно працювати з науковою, методичною, психолого-педагогічною літературою;
 • творчо планувати і проводити роботу з дошкільниками з навчання елементарної математики;
 • здійснювати індивідуальний і диференційований підхід;
 • виготовляти і творчо використовувати різноманітну наочність, демонстраційну, роздавальну;
 • широко використовувати народну педагогіку, передовий педагогічний досвід, інноваційні технології;
 • розвивати математичні здібності, обдарування, вміння і навички, сприяти вихованню загальнолюдських рис особистості;
 • готувати дошкільників до успішного навчання математики в НУШ у тісній взаємодії з сім’єю;
 • здійснювати діагностику математичного розвитку дошкільників, забезпечити становлення і розвиток гармонійної особистості.

       Заплановані результати навчання:

Студенти повинні знати:

 • нормативно-правову базу для забезпечення діяльності дошкільної освіти ЗДО;
 • знати особливості сприймання кількості, величини, простору, часу дітьми різних вікових груп, відповідно організовувати роботу;
 • вивчаючи методику формування математичних уявлень, студенти засвоюють знання про формування кількісних, просторових, часових уявлень, про формування уявлень про величину, форму у дітей різних вікових групах (раннього віку, молодшої, середньої, старшої);
 • традиції народної педагогіки, необхідність їх використання в сучасних умовах з метою гуманізації, демократизації навчального і виховного процесу в закладах дошкільної освіти;
 • знати мету, завдання вихователя, зміст, методи, форми роботи з дошкільниками. Способи організації дітей з цікавої математики;
 • знати про роль, види, способи використання, вимоги до наочності в роботі з математики в закладах дошкільної освіти;
 • специфіку планування навчальної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально-диференційованого підходу до вихованців.

         вміти:

 • самостійно працювати з науково-методичною, педагогічною, додатковою літературою з проблем методики;
 • визначати етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
 • вміло створити обстановку, організувати дитячий колектив, використовуючи індивідуальні, колективні форми, роботу з підгрупами;
 • визначати та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
 • вміти, використовуючи ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
 • виготовляти і творчо використовувати в роботі з дітьми різні види наочності;
 • вміти самостійно, творчо планувати і організовувати роботу з цікавої математики в повсякденному житті і на заняттях у різних вікових групах, використовуючи дидактичні ігри, життєві ситуації, художні твори, народні іграшки, казки, народну творчість;
 • в роботі з дітьми враховувати вікові, індивідуальні особливості дітей раннього віку, дошкільних груп, здійснювати індивідуальний і диференційований підхід у навчанні елементарної математики, вміти виявляти та розвивати здібності, розвивати обдарування;
 • використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислительних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
 • вміти розробляти цікаві ігри, вправи, ребуси, головоломки, кросворди, самостійно складати арифметичні задачі різних видів і типів;
 • вміло використовувати передові педагогічні ідеї, інноваційні технології, передовий педагогічний досвід, досвід сімейного виховання з навчання елементарної математики, забезпечити становлення і розвиток гармонійної особистості.

Студент набуде компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК 8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

СК 1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК 14 Здатність до саморозвитку та самореалізації з використанням перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій у професійній діяльності.

СК 15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини.

РН 3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН 4 Окреслювати завдання, форми взаємодії «родина – заклад дошкільної освіти – початкова школа» та їх реалізації в умовах закладу дошкільної освіти.

РН 18 Організовувати та розділяти предметно-просторове розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН 19 Аналізувати перспективний педагогічний досвід в системі дошкільної освіти та використовувати його в подальшій роботі з дітьми дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти / за заг. ред. А. М. Богуш. Київ: Видавництво, 2012. 26 с.
 2. «Українське дошкілля» Програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку / О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 264 с.
 3. Пагутв Т.І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: навч. метод. посіб. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 298 с.
 4. Пагута Т.І. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: навч. метод. посіб. Львів: “Новий Світ-2000”, 2019. 298 с.
 5. Сазонова А.В. Загальнотеоретичні основи   природничо-математичної   освіти дітей дошкільного віку: Київ: Видавничий Дім «Слово», 2010. 248 с.

Допоміжна:

 1. Логічні ігри для допитливих. «Зірка», 2020. 128 с.
 2. Дорошенко Т. М., Мацько В. В. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень: навч.посіб. Кременчук: ПП «Бітарт», 2019. 96 с.
 3. Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко математичних здібностей дошкільників // Таврійський вісник освіти. 2013. №2 (42).

Інформаційні ресурси

 1. Базовий компонент дошкільної освіти https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
 2. Ресурси бібліотеки та читального залу Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;
 3. Сайти, що містять електронні видання підручників, навчальних довідників, посібників тощо:

Матеріали

ПИТАННЯ

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ  З ДИСЦИПЛІНИ

І

 1. Завдання курсу методики ФЕМУ, її зв’язок з іншими науками.
 2. Завдання і значення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 3. Становлення методики ФЕМУ (І. Федоров, Я.А. Коменський, Й.Г. Песталоцці, М. Монтессорі).
 4. Загальнодидактичні принципи навчання основ математики.
 5. Місце і значення наочного матеріалу для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 6. Види наочного матеріалу для логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку і вимоги до нього.
 7. Методи і прийоми навчання математики в закладі дошкільної освіти.
 8. Види занять за дидактичною метою. Форми організації занять з логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.
 9. Організація логіко-математичного розвитку в закладі дошкільної освіти.
 10. Підготовка вихователя до роботи з дітьми під час формування в них математичних уявлень.
 11. Складові частини конспекту заняття з логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі.
 12. Дидактичні ігри, ігрові прийоми та їх використання в роботі з ФЕМУ.
 13. Закріплення і використання одержаних знань з ФЕМУ в різних видах діяльності.
 14. Особливості сприймання множин, величини, форми дітьми раннього віку.
 15. Методичні прийоми формування елементарних математичних уявлень у дітей в групах раннього віку.
 16. Програмні завдання та особливості навчання дітей на заняттях з логіко-математичного розвитку в ІІ молодшій групі.
 17. Особливості організації роботи з логіко-математичного розвитку у середній групі.
 18. Особливості організації роботи з логіко-математичного розвитку у старшій групі.
 19. Вимоги програми з логіко-математичного розвитку у дітей середньої групи.
 20. Вимоги програми з логіко-математичного розвитку у дітей старшої групи.
 21. Наступність у змісті і методах навчання математики в ЗДО і школі.
 22. Форми організації наступності в роботі закладу дошкільної освіти і школи.
 23. Значення спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї з ФЕМУ у дітей.
 24. Форми роботи закладу дошкільної освіти з сім’єю з питань математичного розвитку дітей.
 25. С. Русова про навчання математики дітей дошкільного віку.

ІІ

 1. Методичні прийомі навчання дітей порівнянню контрастних множин, виділення одного предмета з багатьох та утворення групи з окремих предметів. Формування поняття «один», «багато».
 2. Формування кількісних відношень між предметами шляхом накладання і прикладання. Поняття «більше-менше», «порівну», «стільки-скільки».
 3. Завдання, прийоми та послідовність ознайомлення дітей дошкільного віку з утворенням числа.
 4. Ознайомлення дітей дошкільного віку з цифрами.
 5. Кількісна та порядкова лічба.
 6. Навчання дітей відлічуванню в середній та старшій групі.
 7. Пряма та зворотня лічба.
 8. Склад числа з одиниць, склад числа з двох менших чисел.
 9. Види задач за дидактичною метою. Послідовність навчання їх розв’язанню.
 10. Види задач за способом використання наочності.
 11. Вправляння в лічильній діяльності з участю різних аналізаторів
 12. Послідовність (етапи) ознайомлення дітей з геометричними фігурами.
 13. Формування уявлень про чотирикутник, многокутник.
 14. Навчання виділенню параметрів величини та порівняння за довжиною, шириною.
 15. Прийоми навчання дошкільників порівнянню за висотою та товщиною.
 16. Розміщення предметів в порядку зростання чи спадання за певним параметром величини.
 17. Вимірювання довжини предметів за допомогою умовної мірки.
 18. Орієнтування в просторі в молодшому дошкільному віці .
 19. Ускладнення програмових вимог та умінь орієнтування в просторі в старшому дошкільному віці.
 20. Навчання дітей дошкільного віку орієнтації на площині.
 21. Ознайомлення з задачами та прикладами, їх структурою. Відмінність між задачею, загадкою, оповіданням.
 22. Методичні прийоми формування уявлень про частини доби у дошкільників. Поняття «вчора», «сьогодні», «завтра».
 23. Формування уявлень про дня тижня. Наочні посібники для формування уявлень про дні тижня.
 24. Формування уявлень про пори року, місяці. Ознайомлення з календарем та навчання ним користуватися.
 25. Продемонструвати наявність наочного матеріалу та його призначення.

ІІІ

 1. Продемонструвати прийоми обстеження круга, трикутника, квадрата в молодшій групі. Розширення знань про квадрат, трикутник в середній групі.
 2. Продемонструвати прийоми ознайомлення дітей з прямокутником.
 3. Дидактичні ігри для закріплення знань про геометричні фігури в середній групі (3-4).
 4. Прийоми ознайомлення з конусом.
 5. Розкрити мету, обладнання та хід гри «Гаражі» – для формування уявлень про геометричні фігури, кількість.
 6. Розкрити суть зорових та слухових диктантів на орієнтуванні в просторі та закріплення знань про геометричні фігури, кількісні відношення.
 7. Навести приклади різних видів задач за дидактичною метою.
 8. Вправи для закріплення порядкової лічби (4-5).
 9. Порівняння куба, кулі, циліндра.
 10. Продемонструвати матеріали для розв’язання задач-ілюстрацій.
 11. Продемонструвати послідовність ознайомлення з цифрою 5.
 12. Придумати задачі та приклади з використанням 0.
 13. Продемонструвати проведення вправ та дидактичних ігор для вправляння в прямій та зворотній лічбі (4-5).
 14. Дидактичні ігри та вправи для закріплення часових уявлень в старшій групі (4-5). Продемонструвати посібники для формування знань про дні тижня.
 15. Навести приклади вправ для лічби з участю різних аналізаторів в молодшому та старшому дошкільному віці (4-5).
 16. Використання зображень предметів з геометричних фігур для закріплення знань про форму, кількість у дітей старшої групи.
 17. Продемонструвати прийоми ознайомлення з цифрою 8.
 18. Практично показати, як вчити дітей вимірювати сипучі речовини умовною міркою.
 19. Навести приклади роботи в повсякденному житті на порівняння за висотою та товщиною.
 20. Розробити вправи та ігри для закріплення знань про форму предмета в молодшому дошкільному віці (3-4).
 21. Визначити мету комбінованого заняття для дітей старшої групи.
 22. Вибрати з наявного матеріалу наочність для ознайомлення з утворенням числа. Продемонструвати ознайомлення з утворенням числа 2.
 23. Підібрати ігри та вправи для закріплення знань про суміжні числа.
 24. Запропонувати вправи для закріплення вміння орієнтуватися в просторі в молодшому та старшому дошкільному віці (4-5).
 25. Продемонструвати наявність наочного матеріалу та його призначення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус