Методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Нежура Т. В.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Методика фізичного виховання» спрямована на підготовку професіоналів у галузі дошкільного виховання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і є одним з важливих складників цієї підготовки, в якій   чільне місце відводиться формуванню його оздоровчого світогляду. Особливістю світогляду є розуміння і реалізації завдань охорони та збереження здоров’я дітей.

      Метою курсу  –  засвоєння студентами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями  системою знань дисциплін оздоровчого спрямування, практичними вміннями та навичками з організації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Освітній зміст і виховна спрямованість курсу не лише забезпечує кваліфікаційну компетентність майбутніх фахівців у збереженні та зміцненні здоров’я дошкільнят, але й сприяє  світоглядному переосмисленню пріоритетності валеологічної освіти.

Завдання курсу:

 • оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та змістом навчальної дисципліни;
 • формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення пріоритетності формування здорового способу життя;
 • вироблення у студентів практичних вмінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання;
 • забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей дошкільного віку;
 • ознайомлення студентів з розв’язанням проблем збереження та формування здоров’я дітей дошкільного віку.

Студент повинен знати:

– пріоритетні напрями розвитку сучасної системи освіти;

 – концептуальні засади реформування та демократизації освіти, механізми збереження власного здоров’я, усвідомлення його значущості для майбутньої педагогічної діяльності;

– завдання курсу, основні поняття, специфіку вивчення дисциплін оздоровчого спрямування;

– стан розв’язання проблем збереження та формування здоров’я дітей

дошкільного віку в сучасних наукових дослідженнях, новітні оздоровчі

технології;

– завдання та зміст підготовки вихователя дошкільного навчального

закладу в галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку;

– особливості реалізації дидактичних принципів організації навчально-

виховного процесу в ДНЗ;

– функціональні обов’язки педагогічного персоналу ДНЗ, особливості здійснення лікарсько-педагогічного контролю.

Вміти:

 • виконувати завдання національного, демократичного й гуманістичного виховання дітей дошкільного віку;
 • визначати найдоцільніші та найдієвіші методи фізичної культури  дітей дошкільного віку;
 • упроваджувати в навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу сучасні оздоровчі технології задля реалізації державної політики в галузі збереження та охорони здоров’я дітей;
 • вести  науковий пошук і впроваджувати ефективні виховні й освітні оздоровчі технології у власну педагогічну діяльність;

– складати конспекти занять, сценарії  свят та розваг з фізичного  виховання;

– планувати роботу з фізичного виховання дітей протягом дня;

– добирати оптимальні засоби і методи фізичного виховання з метою подальшого  удосконалення фізичних якостей, формування рухових вмінь і навичок у дітей;

–  регулювати фізичне навантаження, змінюючи кількість вправ, їх дозування чергування вправ для різних груп м’язів, різної ступені інтенсивності, змінюючи умови їх виконання та варіюючи фізкультурне обладнання; добирати та проводити в приміщенні і на повітрі за рекомендаціями медичного персоналу традиційні та спеціальні методи загартування: повітряні та сонячні ванни, вологе обтирання, обливання водою ніг і тіла, душ, купання у водоймах;

– здійснювати чіткий показ та пояснення рухових дій з метою засвоєння дітьми всіх видів рухів, формування міцних та гнучких рухових навичок; знайомити дітей з різними видами рухливих і спортивних  ігор, в тому числі народними іграми, іграми-естафетами, змаганнями, спортивними іграми та вправами;

– проводити різноманітні форми роботи з фізичного виховання: ранкову та гігієнічну гімнастику, малі форми активного відпочинку, фізкультурні заняття, рухливі ігри, пішохідні переходи, фізкультурні свята та розваги, дні здоров’я;

– розробляти та виготовляти дидактичний матеріал та наочні посібники;

– вивчати, аналізувати та узагальнювати кращий педагогічний  досвід;

– аналізувати  навчальні програми, зміст  підручників і посібників.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне вихо­вання. – 1999. – № 1. – С. 6-19.
 2. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини. Монографія / Г. В. Бєлєнька,

О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – К.: СПД Богданова. М., 2006. – 220 с.

 1. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри: навч. посіб. / О. Л. Богініч; Міністерство освіти і науки України, НПУ імені

М. П. Драгоманова. – 2-ге вид. – К.: НПУ, 2007. – 140 с.

 1. Бурова А. П. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку /

А. П. Бурова. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 256 с.

 1. Бурова А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимоги / Алла Бурова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 11-14.
 2. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Е. С. Вільчковський,Н.Ф.Денисенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 128 с.
 3. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 428 с.
 4. Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі «фізичне виховання і спорт» : підручник / М. С. Герцик, О. М. Вацеба. – X., 2005. – 240 с.
 5. Горохова скриня: Українські народні ігри для дошкільного і молодшого шкільного віку. – К.: Веселка, 1993. – 93с.
 6. Денисенко Н. Ф. Витоки здоров’я дитини: навч.-метод. посіб. /

Н. Ф. Денисенко, Л. В. Лиходід, С. В. Лупінович, А. Ф. Михайличенко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 160 с.

 1. Долинна О. Науково-методичне забезпечення фізичного виховання дошкільнят / Ольга Долинна // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. -С. 14.
 2. Загородня Л. П. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник / Л. П.Загородня, С. А Тітаренко, Г. П. Барсуковська; за заг. ред. Л.П.Загородньої. – Суми : Університетська книга, 2011. – 272с.
 3. Історія дошкільного виховання: Хрестоматія. – Вища школа.- К.,1990.- 423 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: нау­ково-методичний посібник / наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2003. – 243 с.

 1. Комісарик М.Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку:підручник /Марія Комісарик, Галина Чуйко., 2013. – 484с.
 2. Лисенко Н. Педагогіка українського дошкілля // Лисенко Н., Кирата Н. Педагогіка українського дошкілля.- К., 2006.- 302 с.
 3. Литвиненко І. Відповідальність за власне здоров’я формуємо разом з ба­тьками /І. Литвиненко //Дошкільне виховання. – 2005. -№ 1. -С. 6-7.
 4. Лохвицька Л. В. Дошкільникам про основи здоров’я: навч.-метод. посіб. / Л. В. Лохвицька, Т. К. Андрющенко. – 2-ге вид., оновл. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 192 с.
 5. Лущик І.В.Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Четвертий рік життя [Текст] : методичний посібник / І. В. Лущик. – Харків : Основа, 2007. – 176 с.
 6. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. Шостий рік життя [Текст] : [метод. посібник] / І. В. Лущик. – К. : Основа, 2007. – 224 с.
 7. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: навч.-метод. посіб. / Т. О. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 136 с.
 8. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/О.І.Білан; за заг.ред. О.В. Низковської. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256с.
 9. Терентьєва Н. Фізичне виховання: інноваційний підхід / Наталія Терентьєва // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 6-7.
 10. Харченко В. Проблема дошкільного виховання в творчій спадщині

К.Д. Ушинського // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені. Т.Г.Шевченка. Випуск 56. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008.- С.58-64

 1. Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного вихован­ня : навч. посіб. / О. М. Худолій.- 2-ге вид., випр. – X., 2008. – 406 с.
 2. Шевчук А. С. Розвиток дошкільнят в музично-руховій діяльності: навч.-метод. посіб. / А. С. Шевчук. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128с.

 

 

Допоміжна

 1. Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Бо­гініч, М. А. Машовець. -К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 223 с.
 2. Білик-Тертус Л. Сюжетна ранкова гімнастика (для середньої групи) / Л. Білик-Тертус //Дошкільне виховання. – 2005. – № 12. – С. 20.
 3. Богініч О. Л. Відтворюємо природу в рухах / О. Л. Богініч // Дошкіль­не виховання. – 1998. – № 10. – С. 11.
 4. Богініч О. Л. Оздоровча педагогіка: Вдосконалення малих форм ак­тивного відпочинку / О. Л. Богініч // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 18.
 5. Богініч О. Л. Фізичне виховання дітей дошкільного віку засобами гри / О. Л. Богініч. – К.: СП «ЧИП». – 2001. – 140 с.
 6. Буракова Ю. Фізкультурне обладнання з пляшок та іншого / Ю. Буракова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 10. – С. 20-21.
 7. Вільчковський Е. С. Ранкова гімнастика дошкільнят під музику / Е. С. Вільчковський. – К.: Музична Україна, 1989. – 167 с.
 8. Вільчковський Е. С. Рухливі ігри в дитячому садку / Е. С. Вільчков­ський. – К.: Рад. школа, 1989. – 176 с.
 9. Вільчковський Е. С. Фізичне виховання дітей в дошкільному закладі / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – К. : РВВ ГДПУ 2001. – 216 с.
 10. Ворончук О. Ігрове фізкультурне обладнання / О. Ворончук // Дошкільне виховання. – 2003. – № 9. – С. 16.
 11. Гончевський В. Ранкова гімнастика / В. Гончевський // Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 18-19.
 12. Денисенко Н. Ф. Від рухового режиму до здоров’я дітей / Н. Ф. Денисенко // Дошкільне виховання. – 1995. -№ 10. – С. 10-11.
 13. Державна національна програма «Освіта» : Україна XXI століття. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
 14. Єфименко М. За принципом «Не зашкодь!» / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 1999. – № 7. – С. 19.
 15. Єфименко М. М. Методика ігрового тестування / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 1994. – № 4. – С. 12.
 16. Єфименко М. М. Основні рухові режими : Авторська програма фізич­ного виховання / Микола Єфименко // Дошкільне виховання. – 1996.-№1.-С. 12-13.
 17. Єфименко М. Хлопці – козаки, а дівчатка – квіточки… Статева куль­тура у фізичному вихованні дошкільнят / Микола Єфименко // До­шкільне виховання. – 2000. – № 9. – С. 18-19.
 18. Закон України «Про дошкільну освіту» (проект)//Дошкільне вихо­вання. – 1998. – № 2. – С. 3-7.
 19. Иванов П. К. Детка. Оригинальное учение о природном оздоровле­ний человека / П. К. Иванов. – М.: Багира, 1995. – 94 с.
 20. Короп Ю. О. Профілактика і корекція порушень постави і ступень у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: методичні рекомен­дації / Ю. О. Короп, Т. В. Галимзанова, М. С. Норик. – К. : ІЗМН, 1997.-40 с.
 21. Лисенко Н. Нестандартне обладнання на заняттях з лікувальної фіз­культури / Н. Лисенко, В. Безгінна // Дошкільне виховання. – 2005. – № 6. – С. 24-2
 22. Нікітіни Л. і Б. Ми та наші діти / Л. і Б. Нікітіни. – К. : Молодь, 1989. – 240 с.
 23. Ніколаєнко В. Ранкова гімнастика з віршованим супроводом / В. Ніколаєнко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 12. – С. 24.
 24. Рунова М. О. Рухова активність дитини в дитячому садку / М. О. Рунова.; пер. з рос. – X.: Ранок, 2007. – 192 с.
 25. Система роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухово­го апарату в дітей дошкільного віку / авт.-уклад. Л. М. Тимошенко. – Запоріжжя, 2008. – 308 с.
 26. Система роботи з психофізичного розвитку дитини / авт.-упор. В.В. Єфремова. – Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 160 с.
 27. Формування правильної постави – необхідна умова здоров’я / Н. Ф. Денисенко, Н. Д. Ситечко, І. М. Фрадкін, Г. П. Пономарьова // Дошкільне виховання. – 1987. – № 8. – С. 5-7.
 28. Шалигіна Г. Фізкультурне обладнання: комплексний підхід / Г. Шалигіна // Дошкільне виховання. – 2006. – № 09 (Верес.). – С. 14-17.
 29. Шейко М. К. Рухливі ігри дошкільників / М. К. Шейко. – К. : Рад. школа, 1972. – 108 с.
 30. Щербакова К. Й. У сім’ї росте дитина / К. Й. Щербакова, Г. І. Григоренко. – К.: Освіта, 1995. – 240 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : ВТД«Університетська книга», 2004. – Режим доступу: psyh.kiev.ua/Вільчковський Едуард Станіславович
 2. Народні рухливі – Режим доступу: ігриwww.ird.npu.edu.ua/files/tumoshevska.pdf
 3. Література на спортивну тематику: – Режим доступу:

http://www.uni-sport.edu.ua/uk/publishing/publishing_new_info/

 1. Приклади фізкультхвилинок. – Режим доступу:

www.mamynesonechko.in.ua/…/491-2012-03-

 1. Приклади конспектів занять з фізичної культури для дошкільників.

– Режим доступу: dpo.ippo.kubg.edu.ua/?p=42

www.uman-nvk1.edukit.ck.ua/…/Конспект

nv-imc.edukit.zt.ua/…/Інструкторам.%20Заняття

 1. Система фізичного виховання дітей сім’ї Нікітіних. – Режим доступу: megasite.in.ua/40263-sistema-vihovannya-nikit…

 

Матеріали

Гімнастика пробудження у віршах

І.Боберський-видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху

Приклад заняття

Семестровий план

Схема проведення ранкової гімнастики в приміщенні для дітей молодшої групи

Методичні вказівки до проведення іспиту

Питання до іспиту

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму