Методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Васильків Т. В.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШВ-11Васильків Т. В.
Васильків Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення  нормативної дисципліни:  засвоєння здобувачами основ професійної діяльності вихователя, оволодіння майбутніми фахівцями  системою знань дисциплін оздоровчого спрямування, практичними вміннями та навичками з організації освітнього  процесу в закладі дошкільної освіти.

Цілі курсу:

-оволодіння майбутніми педагогами основними поняттями, завданнями та змістом навчальної дисципліни;

-формування стійкого інтересу до навчальної дисципліни, усвідомлення пріоритетності формування здорового способу життя;

-вироблення у здобувачів практичних вмінь і навичок виконання фізичних вправ та проведення всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання;

-забезпечення оптимальних умов навчання, діяльності і відпочинку дітей дошкільного віку;

-ознайомлення здобувачів  з розв’язанням проблем збереження та формування здоров’я дітей дошкільного віку.

Студент набуде компетентності:

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК8 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

Спеціальні компетентності

СК2 Здатність до фізичного розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, формування життєво необхідних умінь та навичок, рухового досвіду та розвитку фізичних якостей.

СК3 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку навичок безпечної поведінки в довкіллі, навичок орієнтування на сталий розвиток.

СК4 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок.

СК7 Здатність до формування елементарних логіко-математичних уявлень у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

СК13 Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК15 Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

СК16 Здатність забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами.

Результати навчання (рн)

РН2 Планувати та організовувати освітній процес у закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів здоров’язбереження, особистісно зорієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

РН3 Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей.

РН11 Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН12 Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.

РН16 Володіти методиками та технологіями зони актуального та ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку різного рівня розвитку.

РН 21  Дотримуватись нормативно-правових вимог щодо організації інклюзивного навчання під час професійної діяльності.

РН 24 Використовувати інформаційно-комунікаційні технології та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу, професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/ О.Білан,  Вид. 2-ге зі зм. і доп. Тернопіль : Мандрівець, 2022. 216 с.
 1. Круцевич Т.Теорія і методика фізичного виховання. Київ: Олімпійська література, 2017.Т.1.256с.
 2. МаксимоваО.О. Валеологічна освіта дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. Житомир: Вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2018. 213 с.
 3. Пилипей Л. П. Основи фізичного виховання для самостійних занять здобувачів закладів вищої освіти : навч.-метод. посіб. Суми : Сумський державний університет, 2020.89 с.

Допоміжна

 1. Загородня Л. П., Тітаренко С. А, Барсуковська Г. П.; за заг. ред. Л.П.Загородньої. Фізичне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2011. 272с.
 2. Комісарик М.,Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку:підручник. 484с.
 3. Кошель В .М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових дій дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ― Дошкільна освіта‖. Чернігів: ФОП Ремізова, 2015. 85с.
 4. Левченко Т. Г. Валеологія щодня. Основи здоров’я для дітей 5-6 років . Харків : Вид. група «Основа», 2011. 321 с.
 5. Нежура Т.В. Практичні аспекти реалізації завдань фізичного виховання в умовах закладу дошкільної освіти .Міжвузівська (заочна) наук.-прак. конф. «Добробут здобувачів освіти та учителів в сучасних умовах освітнього простору та соціуму» ХГПА , 2021. С.119-120.
 6. Піроженко Т. О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: навч.-метод. посіб. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 136 с.
 7. Система роботи з профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату в дітей дошкільного віку / авт.-уклад. Л. М. Тимошенко. Запоріжжя, 2008.  308 с.
 8. Худолій О. М. Загальні основи теорії і методики фізичного вихован¬ня : навч. посіб. 2-ге вид. Xарків, 2008. 406 с.

ЕЛЕКТРОННІ  РЕСУРСИ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
 1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч. посібник .Суми : ВТД«Університетська книга», 2004.428с.URL:www.psyh.kiev.ua/Вільчковський Едуард Станіславович
 1. Народні рухливі. URL: ігриwww.ird.npu.edu.ua/files/tumoshevska.pdf
 2. Література на спортивну тематику: URL:http://www.uni-sport.edu.ua/uk/publishing/publishing_new_info/
 3. Приклади фізкультхвилинок. URL:mamynesonechko.in.ua/…/491-2012-03-..
 4. Приклади конспектів занять з фізичної культури для дошкільників. URL: dpo.ippo.kubg.edu.ua/?p=42www.uman-nvk1.edukit.ck.ua/…/Конспектnv-imc.edukit.zt.ua/…/Інструкторам.%20Заняття
 1. Козлова В., Кошель В., Пась К., Скивка А. До проблеми фізичного виховання та валеологічної освіти дошкільників як системо утворюючих компонентів формування здоров’я. Зб. наукових праць SCIENTIA. 2021.URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/artic-le/view/8261.
 1. Нежура Т.В. Статеве виховання дітей дошкільного віку через призму наступності систем дошкільної та початкової освіти. Інноваційна педагогіка  №31, т.2.  2021. -С.159-163. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/31/part_2/35.pdf

Матеріали

СИЛАБУС 23 Методика фізичного виховання та валеологічної освіти

Гімнастика пробудження у віршах

І.Боберський-видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху

Приклад заняття

Схема проведення ранкової гімнастики в приміщенні для дітей молодшої групи

Методичні вказівки до проведення іспиту

Питання до іспиту

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус