Малювання, ліплення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11Васильків Т. В.
Васильків Т. В.

Опис курсу

Мета вивчення  нормативної дисципліни: практична підготовка вихователя для діяльності, організації та проведення художньо-виховної, естетичної, культурологічної роботи з дітьми.

Цілі курсу: виховання активного естетичного ставлення до дійсності та творів мистецтва, до явищ національної та світової культури, народних художніх традицій, інтересу до  художньо-творчої діяльності;

– навчання основам образотворчої грамоти, формування практичних навичок роботи з художніми матеріалами, навичок декоративно-прикладної діяльності і ліплення.

– формування навичок композиції планування в думці, що і як буде зображено, в якому форматі, узгодження площини і зображувальних елементів та інших композиційних засобів;

– систематичний розвиток художньо-творчих здібностей, оригінальності та не стереотипності мислення, просторових уявлень, фантазії, комбінаторних здібностей;

– формування вмінь застосовувати на практиці художні знання і практичні навички, потреби самостійно розширювати і поглиблювати знання та практичні навики в галузі  образотворчого мистецтва.

Здобувач освіти  набуде компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК7 Здійснення безпечної діяльності.

ЗК9  Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, поважати багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження.

Спеціальні компетентності:

СК1 Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК9 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів, народних символів).

СК11 Здатність до організації та керівництва ігрової, художньо-естетичної, пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку

СК12 Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку елементарних уявлень про різні види мистецтва та засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності в різних видах мистецтва.

СК 18 Здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (далі ІКТ) та електронні освітні ресурси в професійній діяльності.

Результати навчання:

РН1 Упорядковувати універсальне, розвивальне середовище у групах раннього та передшкільного віку з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дитини

РН10 Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН14 Формувати компетентності у просторі освітніх напрямів роботи закладу дошкільної освіти через організацію самостійної творчої діяльності (ігрової, художньо-естетичної) дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

РН17 Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

РН18 Організовувати та розділяти предметно-просторове розвивальне середовище на осередки діяльності в групах дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

Рекомендована література

Основна:

  1. Білокур К.. Катерина Білокур. Малярство і проза. Київ: Родовід, 2016.108с.
  2. Кеті Роуз Джонстон. Малювати легко. Київ: Жорж, 2021.96с.
  3. Марчак В.П. Про малярство: навч. посіб. Київ: Стебеляк О.М.,2018.264с.
  4. Поліщук О.В., Воєдило О.В.. Підготовка студентів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 120с.
  5. Престон Блер. Мальована анімація з Престоном Блером. Київ:ArtHuss, 2021. 128с.
  6. Сухорукова Г.В., Дронова О.О, Голота Н.М., Янцур Л.А. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб. Київ: Слово, 2010. 270с.

Електронні ресурси:

1.Конспекти занять з малювання. URL:dyvokray.org.ua/doc/2013/11/integrovani.pdf.

2.Комплекс матеріалів до проведення занять з образотворчої діяльності. URL: dnz10.ucoz.ua/biblio/maljuvannja-n.v.jakovleva.pdf

3.Рекомендована література з малювання та ліплення. URL: http://www.biblioteka.volyn.ua/catalog/dlya-najmenshyh-korystuvachiv/2908/

https://sites.google.com/site/kompanbiblioteka/spiski-rekomendovanoie-literaturi

4.Базовий компонент дошкільної освіти. 2021. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_

redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Матеріали

 

Інноваційні техніки малювання

Оцінювання результатів та методи контролю

Питання на залік

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Малювання та ліплення

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус