Малювання, ліплення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета курсу – спирається на художню специфіку реалістичного мистецтва, яке відображає дійсність у художніх образах.  Курс враховує ступінь і характер попереднього шкільного курсу образотворчого досвіду студентів.

Художньо-естетичне виховання через особисту творчу діяльність, розвиток знань і умінь з образотворчої грамоти (малювання), розвиток та ціннісна орієнтація  на традиціях народного мистецтва України, ознайомлення зі скульптурою як окремим видом образотворчого мистецтва.

Практична підготовка вихователя в діяльності, організації та проведенні художньо-виховної, естетичної, адаптаційно-реабілітаційної, культурологічної роботи з дітьми.

Завдання курсу:

– виховання активного естетичного ставлення до дійсності та творів мистецтва, до явищ національної та світової культури, народних художніх традицій, інтересу до  художньо-творчої діяльності;

– навчання основам образотворчої грамоти, формування практичних навичок роботи з художніми матеріалами, навичок декоративно-прикладної діяльності і ліплення.

– формування навичок композиції планування в думці, що і як буде зображено, в якому форматі, узгодження площини і зображувальних елементів та інших композиційних засобів;

– систематичний розвиток художньо-творчих здібностей, оригінальності та не

стереотипності мислення, просторових уявлень, фантазії, комбінаторних здібностей;

– формування вмінь застосовувати на практиці ДНЗ  художні знання і практичні навички, потреби самостійно розширювати і поглиблювати знання та практичні навики в галузі   образотворчого мистецтва.

Студенти повинні знати:

 • характерні особливості всіх видів і жанрів образотворчого мистецтва, засоби художнього вираження, їхню роль у творенні автором художніх образів;
 • відмінні особливості народного і професійного декоративно-ужиткового
  мистецтва;
 • традиційні центри народних художніх промислів України, їх особливості;
 • загальні відомості з основ образотворчої грамоти: передача просторових явищ,
  зокрема лінійну і повітряну перспективу пейзажів, передачу об’єму предметів
  засобами світлотіні, основи кольорознавства і композиції, основи художньої
  виразності;
 • основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин;
 • професійну термінологію, передбачену програмою.

Вміти:                                                                                                                           

 • самостійно аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з приводу художніх особливостей твору;
 • самостійно зображувати з натури, пам’яті, за уявою окремі предмети, групи предметів, архітектурні споруди, природу, комах, птахів, тварин, людину з урахуванням теоретичних основ побудови зображення, перспективи, кольорознавства , композиції;
 • застосування на практиці знання і вміння декоративної переробки природних форм
 • при розробці ескізів декоративного оформлення виробів;
 • виконувати ескізи рішення творчих завдань, добирати матеріали для їх втілення в
 • композиціях, свідомо застосовувати такі композиційні засоби як формат малюнка,
 • вибір точки зору, спрямованості освітлення, передача планів (передній, проміжний,
 • задній);
 • передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у
 • композиціях різні пори року, доби, зміни забарвлення предметів у зв’язку з їх
 • розташуванням у просторі;
 • передавати у ліпленні пропорції, конструкцію, пластику форм;
 • застосовувати різноманітні художні техніки для виконання творчих завдань, вибирати техніку, що найбільше відповідає задуму.

Рекомендована література

Основна

 1. Антонович Е.А. Декоративно-прикладне мистецтво: підруч. [для студ.пед.вузів] / Е.А.Антонович , Р.В.Захарчук-Чугай. – Львів: Свічадо,1992.

–302с.

 1. Білан О.І. Українські художники-ілюстратори дитячої книги /Укл. О.І Білан. – Львів, 2004. –120с.
 2. Герус Л. Українська народна іграшка./Л.Герус. – Львів.: Наукове видання, 2004. –270с.
 3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб./ І.М.Дичківська. – К.,2004. –352с.
 4. Сухорукова Г.В Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб./ Г.В Сухорукова, О.О Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур –К.: Слово, 2010. –270с.
 5. Cуржанська В.А. Розвиваємо творчі здібності: метод. посіб./ В.А.Суржанська. – Х.: Основа, 2007. –112 с.
 6. Фесюкова Л.Б. Зустрічі з великими педагогами та художниками: метод.посіб./ Л.Б. Фесюкова. –Х.: Ранок, 2008. –144с.
 7. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку. / Л.М. Шульга. – Запоріжжя.: Ліпс ЛТД, 2001.– 40с.

 

 

Допоміжна

 1. Берсенєва Л. Навчіть дітей малювати. / Л. Берсенєва, М. Третьякова // Дошкільне виховання.  –2004. – № 2. – С. 70-72.
 2. Борисова О. Розвиваємо творчі здібності старших дошкільників в малюванні./ О.Борисова // Дошкільне виховання. –2002. –№ 2. –С. 12-13.
 3. Ільїна А. Малювання нетрадиційними способами./ А.Ільїна / / Дошкільне виховання. –2004. –№ 2. – С. 48-52.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Конспекти занять з малювання. – Режим доступу: dyvokray.org.ua/doc/2013/11/integrovani.pdf.
 2. Комплекс матеріалів до проведення занять з образотворчої діяльності – Режим доступу: dnz10.ucoz.ua/biblio/maljuvannja-n.v.jakovleva.pdf

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Методичні вказівки до проведення заліку та оцінювання знань студентів

Інноваційні техніки малювання

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму