Культура мовлення і практикум з виразного читання (012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Соболевська О. Б.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ДШВ-11Соболевська О. Б.
Соболевська О. Б.

Опис курсу

        Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес оволодіння культурою мовлення та практичне застосування виразного читання, розповідання в роботі з дітьми дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: українська мова за професійним спрямуванням, література для дітей дошкільного віку, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль І. Культура мовлення у педагогічній роботі

Змістовий модуль ІІ. Техніка мовлення та виразне читання

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення нормативної дисципліни: підвищення рівня загальної та мовної культури майбутніх вихователів; навчання студентів досконалому володінню мовними засобами; формування навичок вести монологічне чи діалогічне мовлення й виразно читати літературні твори, дотримуючись норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету;  сприяти кращому емоційному та літературному осмисленню й розумнію студентами текстового матеріалу;  розвивати уміння застосовувати елементи техніки мовлення та прийоми виразного читання у навчально-виховному процесі ДНЗ.

 

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • ознайомити зі сучасним термінологічним апаратом;
 • ознайомити із методологічними засадами культури мовлення і практики виразного читання;
 • виробити навички аналізу типових орфоепічних, лексичних, мовностилістичних помилок;
 • формувати аналітичне та критичне мислення і мовленнєву компетенцю, що охоплює систему мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів);
 • акцентувати на базовому понятті мовної норми, формувати вміння давати оцінку мовленнєвим явищам.

 

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • теоретико-практичні засади культури мовлення, норми сучасної української мови та принципи її основних комунікативних ознак;
 • норми мовленнєвого етикету;
 • особливості та специфіку мистецтва виразного читання як одного із складових синкретичної природи театрального жанру;
 • основні положення засобів логіко-емоційної виразності читання;
 • жанрову різноманітність дитячої літератури;
 • особливості аналізу та підготовку до читання й виконання різножанрових творів письменників-класиків та сучасних дитячих письменників.

вміти:

 • дотримуватися норм сучасного правопису української мови та здійснювати самоаналіз культури власного усного й писемного мовлення;
 • використовувати у практичній педагогічній діяльності складові техніки мовлення та деякі методи й прийоми театральної педагогіки;
 • підбирати різножанрові твори для читання дітям дошкільного віку, враховуючи психолого-педагогічні особливості їхнього розвитку;
 • самостійно опрацьовувати партитуру твору для виразного читання, враховуючи специфіку жанру;
 • майстерно виконувати літературні твори для дітей, враховуючи структурні елементи техніки мовлення, засоби мовної та логіко-емоційної виразності читання;
 • здійснювати театралізовану постановку літературного твору для дітей чи з дітьми, враховуючи алгоритм розробки сценарію п’єси на основі художнього тексту;
 • надавати фахові теоретико-практичні консультації батькам дітей дошкільного віку з теми «Підбір творів для читання дітям та особливості майстерності виконання творів».

Рекомендована література

Основна:

 1. Заболотний О., Заболотний В. Правильне мовлення. Київ: Літера, 2020, 224 с.
 2. Пасинок В.Г. Основи культури мовлення: навч.посібн. Київ: Центр учбової літ., 2019. 243 с.
 3. Федієнко В. Основи швидкочитання. Харків: Школа, 2021.

Допоміжна:

 1. Благун Н.М. Основи культури й техніки мовлення: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2017. 41 с.
 2. Коваль Г.П., Захарчук З.О. Виразне читання в структурі уроку : навчальний посібник для студентів педінститутів, гуманітарних університетів, педагогічних коледжів спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання». Тернопіль : Астон, 2015. 174 с.
 3. Кравцова І. А. Основи культури і техніки мовлення: навчальний посібник . Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ, 2016. 294 с.
 4. Мельник Т., Струганець Л. Культура мови: від теорії до практики: навчальний посібник. Київ: Навчальна книга – Богдан, 2017. 216 с.
 5. Микитюк О. Культура мовлення: навч.посібн. Львів: Львівська політехніка, 2017. 236 с.
 6. Степанова О.І. Культура мовлення та виразне читання: навчально-методичний посібник. Рівне, 2016. 162 с.
 7. Фостер Т.К. Читай як професор. Жвавий і захопливий посібник з читання між рядків. Київ: Темпора, 2021, 344 с.

 

Інтернет-ресурси:

 1. info: про українську мову, лінгвістику і не тільки: www.mova.info
 2. Нова мова: проект розвитку української мови: www.novamova.com.ua
 3. Український правопис: www.pravopys.net
 4. Словники он-лайн: rozum.org.ua

Силабус: Культура мовлення і практикум з виразного читання

Завантажити силабус