КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Верхоляк М. Р.ДШС-11
216Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Верхоляк М. Р.
218ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Мета: формування професійного орієнтування у галузі консультування в соціальній роботі; створення умов для засвоєння студентами цілісної системи знань на основі наукового підходу до практики консультування; ознайомлення з основними параметрами процесу консультування: умовами, структурою, методами консультування, ефектами і результатами; розвиток професійної
компетентності студентів, сприяння у засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формування високого рівня готовності до здійснення соціально-педагогічного консультування; формування та розвиток професійно та особистісно важливих якостей майбутніх фахівців.
Завдання:
 формування емоційно-позивного відношення щодо здійснення майбутньої професійної діяльності з надання консультативних послуг клієнтам;
 формування орієнтації на гуманістичні підходи до консультування;
 вивчення теоретичних та актуалізація засвоєних знань з питань
консультування, комунікації, професійної взаємодії;
 розкриття загальних принципів та специфічних особливостей проведення різних видів консультацій в соціальній роботі;
 ознайомлення з методиками консультування відповідно до проблем клієнта;
 з’ясування місця і ролі консультування в системі професійної діяльності соціального працівника;
Предмет: пізнання змісту та особливостей використання форм, методик
консультування різних категорій клієнтів в соціальній роботі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 загальні теоретичні положення про сучасне соціальне консультування;
 зміст, мету та завдання соціального консультування;
 нормативні вимоги до процесу консультування;
 етико-професійні принципи збирання соціальної інформації та
консультативної взаємодії;
 динаміку і структуру консультативного процесу: етапи і стадії;
 моделі, методи збирання та обробки соціальної інформації;
 основні методи та моделі консультування;
 основні моделі індивідуальної, групової та роботи з сім’єю;
 особливості організації консультативної допомоги клієнтам у різних проблемних ситуаціях;
 особливості консультування осіб різного віку;
 типові помилки консультанта.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
 застосовувати набуті знання у майбутній практичній діяльності;
 виявляти етико-професійні якості соціального працівника;
 застосовувати методи та техніки консультативної допомоги на практиці;
 надавати консультативну допомогу різним категоріям клієнтів;
 застосовувати нові методи та техніки у практиці соціального консультування;
 володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні;
 створювати банк даних і здійснювати його обробку;
 проводити консультативну роботу за результатами соціальної діагностики;
 надавати допомогу клієнтам у кризових станах;
 володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки контакту;
 використовувати в бесіді базові навички – активного слухання;
 аргументовано обстоювати власну професійну позицію.
Студент набуде компетентності:
Інтегральна компетентність:
 Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у соціальній сфері або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів соціальної роботи, та може характеризуватися певною невизначеністю умов;
 Нести відповідальність за результати своєї діяльності;
 Здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
Загальні компетентності:
 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні компетентності:
 Здатність розуміти сутність, напрямки та види соціальної роботи.
соціальної роботи і соціального забезпечення.
 Здатність визначати шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення.
 Здатність надавати допомогу і підтримку спеціальним групам клієнтів.
 Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.
Програмні результати навчання:
 Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.
 Застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп.
 Використовувати технології соціальної діагностики, профілактики, корекції із застосуванням сучасних форм та методів професійної діяльності.
 Аргументувати шляхи подолання проблем та обирати методи їх розв’язання.
 Визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна
1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта : навч. посіб. Пер. з англ. О. Абесонової. Київ : Сфера, 1998. 342 с.
2. Васьківська С. В. Соціально-психологічний супровід клієнтів: технологія ведення консультативного діалогу. Київ : Главник, 2006. 128 с.
3. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с.
4. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / ред. І. Д. Звєрєва. Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. 536 с.
5. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / ред. А. Й. Капська. Київ : ДЦССМ, 2003. 87 с.
6. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / уклад.: С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. Київ : Вид. Дім «Слово», 2011. 496 с.
7. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. / ред. А.Й. Капська. Київ : ІДЦССМ, 2000. 372 с.
8. Харченко С. Я., Харченко Л. П., Краснова Н. П. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. 562 с.
9. Харченко С.Я., Краснова Н. П., Юрків Я. І. Соціально-педагогічне
консультування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. 403 с.
Допоміжна
1. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій. Київ : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2008. 152 с.
2. Вітвицька С. С. Формування гностичних умінь у студентів в процесі вивчення педагогічних дисциплін як педагогічна проблема. Формування виховних умінь майбутніх педагогів. Житомир : ЖДПІ, 1996. С. 87–99.
3. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією : навч. посібник для персоналу дитячих установ, опікунів, соц. працівників / ред. М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець, О. І. Карпенко, М. В. Рядова, І. В. Пєша, О.П. Порік, Н. В. Леончук. Київ : «Кобза», 2003. 167 с.
4. Євтух М. Б., Сердюк О. П. Соціальна педагогіка: підручник. Київ : МАУП, 2002. 232 с.
5. Карпенко О. Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспекти : монографія. Дрогобич : Коло, 2007. 369 с.
6. Коваль Л. Г., Зверева І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. Київ : ІЗМН, 1997. 392 с.
7. Консультування з питань вагітності : навч. посіб. / ред. Н. Я. Жилки, О. Г. Карагодіної. Київ : Кобза, 2007. 136 с.
8. Консультування сім’ї : метод. поради для консультування батьків : в 2-х ч. / ред. В. Г. Постовий. Київ : ДЦССМ, 2003. 303 с.
9. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 356 с.
10. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2005. 560 с.
11. Полтавець В. І. Соціальна робота в Україні : перші кроки / ред. В. І. Полтавець. Київ : Видавничий дім «КМ Аcademia», 2000. 236 с.
12. Романенкова Л. О. Професійна підготовка соціальних педагогів до роботи у галузі охорони здоров’я (з досвіду роботи) : монографія. Запоріжжя : ЗДУ, 2008. 388 с.
13. Сорочинська В. Є. Організація роботи соціального педагога : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ : Кондор, 2005. 208 с.
14. Соціальна педагогіка : навч.-метод. посіб. / ред. А. Й. Капська. Київ : ІЗМН, 1998. 220 с.
15. Соціальна педагогіка : підручник / ред. А. Й. Капська, Л. І. Мішик, З. І. Зайцева. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 256 с.
16. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / ред. Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 336 с.
17. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / ред. І. Д. Звєрєва. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 316 c.
18. Титаренко Т. І. Життєві кризи: технології консультування: посібник в 2-х ч. Київ : Главник, 2007. 143 с.
19. Хоружа Л. Л. Педагогічна деонтологія : навч.-метод. посіб. Київ : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. 96 с.
20. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / ред. Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська. Київ : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 115 с.
 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування.
URL: https://www.studmed.ru/view/vaskvska-sv-osnovi-psihologchnogokonsultuvannya_398b9c6d516.html (дата звернення: 23.09.2021).
2. Харченко С. Я., Краснова ,н. П., Юрків Я. І. Соціально-педагогічне консультування : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. 403 с.
URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Харченко-С.-Я.-Соціально-педагогічне-консультування.pdf (дата звернення: 23.09.2021).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: СИЛАБУС З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»

Завантажити силабус

Силабус: Консультування в соціальній роботі 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус