Хімія з основами біогеохімії

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
136Стельмащук С. Я.ПКБ-11, ПКБ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
154ПКБ-11Стельмащук С. Я.
ПКБ-12Стельмащук С. Я.

Опис курсу

Предметом вивчення курсу є головні положення загальної хімії (атомно-молекулярне вчення, періодичний закон, будова атомів та молекул, хімічний зв’язок, кінетика і термодинаміка хімічних процесів,

дисперсні системи, розчини неелектролітів та електролітів, колоїдні розчини, окисно-відновні процеси, корозія металів і способи захисту від неї),

хімічні властивості елементів періодичної системи та їхніх сполук, найважливіші біогеохімічні цикли елементів та їхню роль у живій природі.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів предметних компетенцій з хімії, зокрема:

– використання основних понять, законів, теорій, принципів та концепцій хімії, сучасної хімічної номенклатури для розуміння сутності та

закономірностей процесів, що відбуваються у природному та техногенному навколишньому середовищі;

– володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних досліджень;

– виявлення взаємозалежності між структурою, властивостями, поширення у природі, екологічними функціями,

застосуванням хімічних елементів, неорганічних й органічних сполук та їх угрупувань для пояснення характеру їх впливу на довкілля;

– встановлення генетичних зв’язків між речовинами для розуміння процесів міграції та колообігу хімічних елементів у біосфері;

дослідження хімічних процесів, якісного та кількісного складу, будови, властивостей, знаходження у природі речовин як необхідної умови об’єктивного

оцінювання стану довкілля.

Рекомендована література

Базова

 1. ЖакО.В., Каличак Я.М. Загальна хімія. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. – 368 с.
 2. Григор’єваВ.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 461 с.
 3. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 168с.
 4. КотурБ.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 237 с.
 5. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка,2004.
 6. Луцевич Д.Д. Довідник з хімії. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. – 430с.
 7. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400c.
 8. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480с.
 9. Рудишин С. Д. Основи біогеохімії. Навчальний посібник.  – Академія. 2013.– 248 с.
 10. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424c.
 11. Яворський   В.Т.   Основи  теоретичної   хімії. –   Львів:   ВЦ Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 348 с.

Додаткова

 1. Зарицкий П.В. Геохимия окружающей среды. – Харьков: ХНУ, 2001. – 152с.
 2. Корчинський Г.А. Хімія. – Вінниця: Поділля, 2002. – 525с.
 3. Степаненко О.М., Рейтер Л.Г., Лєдовських В.М., Іванов С.В. Загальна та неорганічна хімія.– К.: Пед. преса, 2002. – У 2-х ч. – Ч. 1. – 520 с.

Інформаційні ресурси

 1. https://www.mdpi.com/journal/chemistry
 2. https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652745

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус