Каліграфія (графіка письма)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
2Михайлишин Р. Р.ШКВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ШКВ-11Михайлишин Р. Р.
Михайлишин Р. Р.

Опис курсу

Мета: ознайомити з історією розвитку і становлення письма; формування знань  щодо вимог і оцінюванняякості каліграфічного письма; оволодіння методикою каліграфічних хвилинок; вироблення каліграфічного почерку в майбутніх педагогів і методики  вироблення каліграфічного письма в молодших шкоолярів.

 Предметом є: процес підготовки студентів до формування в учнів початкової школи каліграфічного письма.

Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування:

 • вивчити та проаналізувати літературу з питань формування каліграфічних навичок;
 • виявляти умови, що впливають на становлення почерку;
 • виокреслити найбільш ефективні методи і прийоми формування каліграфічних навичок письма;
 • оволодіння нормами письма, вимогами до техніки написання;
 • навчити знаходити графічні  помилки та усувати їх.

Запропоновані результати навчання:

            У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен знати:

 • завдання каліграфічного письма та програмні вимоги до нього;
 • гігієнічні вимоги під час письма;
 • фізіологічні особливості молодших школярів до набуття графічними навичками;
 • норми письма, вимоги до техніки написання;
 • методи та прийоми формування каліграфічних навичок письма;
 • методику написання літер і цифр;
 • підготовчі вправи до письма в системі уроків навчання письма;
 • специфіку навчання письма лівші;
 • методику проведення каліграфічних хвилинок.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів умінь:

 • володіти методами і прийомами каліграфічного письма;
 • складати конспекти уроків з письма;
 • чітко, правильно й послідовно коментувати написання елементів;
 • застосовувати наочні і технічні засоби навчання під час уроків письма;
 • володіти каліграфічним письмом у зошиті і на класній дошці;
 • володіти методикою проведення каліграфічних хвилинок;
 • правильно користуватися письмовим приладдям;
 • знаходити графічні помилки та усування їх.

Студент набуде компетентності:

Інтегральна:

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї діяльності в освітньому процесі.

Загальні:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

Спеціальні:

СК 1.Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти.

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

СК 6. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.

СК 7. Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів.

Результати навчання:

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.

РН 6. Використовувати в освітньому процесі методики та систему теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти.

РН 7. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати контроль і оцінювання учнів початкової школи.

РН  10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими учасниками освітнього процесу початкової школи

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової освіти.

Рекомендована література

Основна

 1. Зілінська Н. Г. Каліграфічні хвилинки як форма удосконалення графічних навичок письма: навч.-метод. посіб. Самбір, 2014. 136 с.
 2. Палійчук О.М. Методика навчання каліграфічного письма: навч.посіб. Чернівці: Букрек, 2010. 344с.
 3. Паршук С.М. Методика навчання каліграфії: навч.метод.посіб. Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. 124 с.
 4. Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр: навч.–метод. посібник. Тернопіль: Мальва- ОСО, 2021. 116 с.
 5. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії в ІІ частинах.Частина Тернопіль: Мальва – ОСО, 2021. 56 с.
 6. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії в ІІ частинах. Частина І Тернопіль: Мальва- ОСО, 2021. 88 с.

 

Додаткова

 

 1. Зілінська Н.Г., Зілінський Т.В. Методика роботи з чистописання у початковій школі: навч.метод. посіб. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2012. 60 с.
 2. Іванова Г.Ж. Каліграфічні хвилинки. 2 клас. Харків: Видавнича група «Основа», 2011. 48 с.
 3. Наумчук В.І., Наумчук М.М. Навчаємо писати літери: навч.-метод.посіб.для вчителів початкових класів, вихователів дитячих садків, студентів педагогічних закладів. Тернопіль: Астон, 2012.  196 с.
 4. Трунова В.А. Трунова В.А., Боднар Н.М. Каліграфія: програма та методичні рекомендації. Харків – Ізмаїл. ФОП Шейнина О.В., 2011. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://kaligrafiya.blogspot.com/

http://www.yrok.net.ua/load/naochni_posibniki_stendi_shabloni/naochni_posibniki/zrazki_kaligrafiji_liter/190-1-0-2471

https://play.google.com/store/apps/details?id=murid.B1CalligraphyIdeas&hl=uk

http://www.twirpx.com/file/1538857/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Каліграфія (графіка письма) 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус