Гідрологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Курс «Гідрологія» читається для студентів ІІ курсу, спеціальності 101 Екологія, ОПП
Екологія. Курс розрахований на 36
год. лекційних, 36 год. лабораторних занять; 48 год. виділено на
самостійну роботу студента.

Курс розрахований на два блоки змістових модулів. У першому блоці «Гідрологія поверхневих
вод» висвітлюються питання: використання природних вод і практичне значення гідрології,
розглядаються питання формування, діяльності, екологічного значення річок, озер, водосховищ,
боліт, льодовиків, морів та океанів. У другому блоці «Гідрологія підземних вод» розглядаються типи
підземних вод, їх формування, екологічне значення підземних вод,

Мета: ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією предмету
«Гідрологія», студенти повинні засвоїти знання про поверхневу і підземну гідросфери, а саме ріки,
озера, моря, океани, болота, накопичення вологи у сніговому покриві, льодовиках, ґрунтових і
підземних водах.

Для досягнення поставленої мети виділено такі завдання курсу:

вміти визначати основні гідрологічні характеристики водотоків і водойм;

знати фактори і закономірності формування поверхневого стоку, режиму водних об’єктів;

знати способи і технічні засоби вимірювання водотоків та водойм;

вміти проводити спостереження за хімічним складом і забрудненням водотоків;

виробити практичні навички використання отриманих знань на лабораторних заняттях.

Програмні компетентності:

ЗК 2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;

ЗК 4. Здатність до професійного спілкування державною та іноземною мовами;

ЗК 7. Здатність асистувати при проведенні досліджень на відповідному рівні;

ЗК 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;

ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичній ситуації.

ФК 1. Знання та розуміння понять загальної і прикладної екології;

ФК 2. Розуміння методик екологічних досліджень;

ФК 7. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища;

ФК 14. Здатність використовувати знання природничих наук для дослідження явищ та процесів, що
відбуваються в природному середовищі;

ФК 15. Здатність роботи із сучасними приладами оцінки стану компонентів довкілля і опрацювання
зібраних матеріалів в комп’ютерних мережах.

Програмні результати навчання:

ПРН 4. Проводити спостереження за компонентами довкілля;

ПРН 5. Знати основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на довкілля;

ПРН 6. Аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтнобіологічного різноманіття;

ПРН 9. Аналізувати екологічний стан компонентів довкілля.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: гідрологію річок, їх роботу і гідробіологічну характеристику; класифікацію озер та їх
морфометричні характеристики; гідрологічні, гідробіологічні та гідрохімічні особливості озер;
фактори, які впливають на формування поверхневого стоку; основні гідрографічні та гідравлічні
характеристики водних об’єктів; методики виконування гідравлічних досліджень і розрахунків.

вміти: визначити морфометричні і фізикогеографічні характеристики річки і її басейну;
будувати профіль поперечного перерізу русла річки і обчислювати її основні морфометричні
характеристики; будувати графік коливання рівня води в річці, будувати гідрограф та визначати
кількісні характеристики річкового стоку; визначити основні морфометричні характеристики озера;
проводити гідрохімічні дослідження, практично застосовувати теоретичні знання для вирішення
екологічних проблем.

Рекомендована література

1. Біланюк В. І. Практикум із загальної гідрології. Львів: Видй центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 38
с.

2.
Дуднікова І. І. Моніторинг довкілля. Навчальний посібник у 2х ч. К.: Видво Євром. унту,
2007. 286 с.

3. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: Навчальний посібник для студентів. Харків, ХНУ, 2008. 144 c.

4.
Курганевич Л. П. Загальна гідрологія : навчальний посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020.
336 с.

5
. Левківський С. С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. Підручник /
С. С. Левківський, М. М. Падун. Київ, Лібра, 2006. 280с.

6. Основи гідрохімії: підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. К. : НікаЦентр,
2012. 312 с.

8
. Романенко В. Д. Основи гідроекології. Підручник. Київ, Лібра, 2006. 402 с.
9
. Полетаєва Л. М. Моніторинг навколишнього природного середовища. Навчальний посібник. К.:
КНТ, 2007. 327 с.

10
. Чорноморець І. М. Загальна гідрологія. Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. Винниченка, 2021. 81 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1
. Конспект лекцій з дисципліни «Геологія з основами гідрогеології». URL: https://helpiks.org/4-
105095.html
.
2.
Офіційний сайт сектору гідрологічних прогнозів ДСНС Львівської області. URL:
http://www.meteo.lviv.ua/
.

Силабус: Гідрологія

Завантажити силабус