Гідрохімія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
424Луцишин О. З.ПКБ-22, ПКБ-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
424ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Курс «Гідрохімія» читається для студентів ІІ курсу, спеціальності 101 Екологія,
ОПП Екологія. Курс розрахований на 24
год. лекційних, 24 год. лабораторних заняття та
42 год.
передбачено на самостійну роботу студента.
Упродовж першої частини лекційного курсу висвітлюються питання присвячені
теоретичним основам загальної гідрохімії.

Друга частина навчальної програми передбачає розгляд питань регіональної
гідрохімії. Особлива увага надається гідрохімії поверхневих вод та атмосферних опадів.

Також, програмою передбачається вивчення актуальних проблем забруднення
природних вод та їхня охорона. Розглядаються комплексні критерії оцінки якості води.
Охорона вод від забруднення та моніторинг якості поверхневих вод суходолу.

Упродовж лабораторних занять основна увага приділяється вивченню структури та
властивостей води, хімічного складу і якості вод, а також застосування сучасних
лабораторноаналітичних методів дослідження природних вод.

Мета вивчення теоретичних основ з гідрохімії та оволодіння методичними
прийомами гідрохімічного аналізу в екології, що необхідно у подальшому для
самостійного виконання наукових досліджень із застосуванням хімічних і фізикохімічних
методів аналізу.

Завдання упродовж семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти
такі питання курсу як:

Предмет гідрохімії. Історія гідрохімічної науки. Розвиток гідрохімічних досліджень в
Україні. Гідрохімічні школи.

Умови формування хімічного складу природних вод.

Іонний склад води.

Біогенні речовини у природних водах.

Мікроелементи у природних водах.

Забруднювальні речовини і ксенобіотики у природних водах.

Радіоактивність природних вод.

Гідрохімія атмосферних опадів.

Гідрохімія поверхневих вод (річок, озер, водосховищ).

Особливості хімічного складу ґрунтових та міжпластових напірних вод.

Особливості формування і хімічного складу мінеральних вод.

Гідрохімія морів і океанів.

Вимоги до складу води при її використанні.

Забруднення природних вод та їхня охорона.

Програмні результати навчання:
ПРН 3. Розуміти основні проблеми в галузі, з метою охорони довкілля і раціонального
природокористування;

ПРН 4. Проводити спостереження за компонентами довкілля;

ПРН 5. Знати основи моніторингу та нормування антропогенного навантаження на
довкілля;

ПРН 9. Аналізувати екологічний стан компонентів довкілля.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основи загальної гідрохімії, а також її регіональні аспекти, які є теоретичною
основою формування екологічного світогляду і необхідні для наукового обґрунтування і
розробки сучасних екологічних технологій збереження якості природних вод;

вміти: користуватися відповідним лабораторним обладнанням (потенціометром,
технічними та аналітичними терезами, ареометрами, термометрами) і вимірювальним
посудом (піпетками, бюретками, мірними колбами); виконувати такі лабораторні операції,
як фільтрування, титрування, центрифугування, хроматографію; провадити обчислення,
пов’язані із різними способами вираження складу розчинів, рН середовища; виявляти за
допомогою якісних реакцій наявність катіонів і аніонів у водному середовищі; визначати
концентрацію розчиненої речовини у воді титрометричним методом; встановлювати рН
середовища водних розчинів і водних середовищ; працювати з іонселективними
електродами і застосовувати їх для виконання експресаналізу водного середовища;
застосовувати статистичні методи аналізу для обробки аналітичного матеріалу та
правильно інтерпретувати результати аналізу природних вод.

Рекомендована література

1.Гідрохімічний довідник / В. І. Осадчий, Б. Й. Набиванець, Н. М. Осадча,
Ю. Б. Набиванець. – К.: НікаЦентр, 2008. – 655 с.

2. Гідрохімія України підручник для вищих навчальних закладів з гідрологічним,
гідрохімічним та гідроекологічним профілями підготовки фахівців / Л. М. Горєв,

В. І. Пелешенко, В. К. Хільчевський. – К.: Вища школа, 1995. – 307 с.

3. Загальна гідрохімія: Підручник / В. І. Пелешенко, В. К. Хільчевський. – К.: Либідь,
1997. 384 с.

4. Лабораторний практикум з курсу «Гідрохімія»: для студентів географічного факультету
напряму 6.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» / О. С. Бонішко, Л. М. Варга. – Львів: ЛНУ
ім. І. Франка, 2010. –
108 с.

5. Основи гідрохімії: підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. – К. :
НікаЦентр, 2012. – 312 с.

6. Регіональна гідрохімія України / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило. –
Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. – 343 с.

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія (публікації)
. URL: https://hydro-chemistry-
ecology.knu.ua/
.
2.
Національна бібліотека України ім. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
3. Основи гідрохімії (підручник)
. URL:
https://www.researchgate.net/publication/309739982_BASES_of_HYDROCHEMISTRY_Osno
vi_gidrohimii

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус