Ґрунтознавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Батюк Н. М.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ПКБ-21Батюк Н. М.
ПКБ-22Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета – розкрити важливі теоретичні питання ґрунтознавства: поняття ґрунту, його екологічних функцій в біосфері, факторів ґрунтотворення, ґенези і еволюції ґрунтів, суті ґрунтотворного процесу, класифікації, діагностики і географії ґрунтів. Вивчити географію, ґенезу, екологію, властивості (морфологічні, фізичні, фізико-хімічні, хімічні) різних типів ґрунтів, проблеми їх раціонального використання, шляхи підвищення родючості та заходи охорони. Закріпити теоретичні знання набуті студентами на лекційних заняттях на лабораторних та практичних роботах.

Завдання:

 • учення про формування й розвиток (генезис) ґрунтів;
 • учення про ґрунтовий покрив як цілісне просторове утворення, взаємопов’язане із зовнішнім середовищем (екологія та географія ґрунтів);
 • учення про родючість ґрунтів і про принципи його регулювання агротехнічними й меліоративними заходами;
 • учення про охорону ґрунтового покриву;
 • вивчення чинників ґрунтоутворення, що дає змогу зрозуміти ґенезу ґрунтів, причини багаточисленності ґрунтів у природі;
 • вивчення основних типів материнських порід;
 • подання характеристики основних типів ґрунтів і закономірності їхнього географічного поширення, класифікація і систематика ґрунтів;
 • вивчення складу і властивостей мінеральної та органічної частини ґрунту;
 • вивчення фундаментальних питань екологічної ролі ґрунту в біосфері; раціонального використання та охорони ґрунтів;
 • ознайомлення студентів з класифікаційно-діагностичними ознаками і параметрами ґрунтів відповідно до європейської і міжнародної класифікації;
 • набуття студентами практичних навиків щодо проведення в лабораторних умов аналітичних досліджень хімічних та фізичних властивостей ґрунтів.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: поняттєво-термінологічний апарат науки, фактори ґрунтоутворення та їхню роль в процесі формування ґрунту, склад і властивості ґрунту, процеси ґрунтоутворення, типи ґрунтів.

вміти: відібрати зразки ґрунту та підготувати їх до аналітичних робіт; провести дослідження ґрунту в лабораторних умовах; читати та пояснювати аналітичні дані; проводити морфологічний опис розсипного зразка ґрунту, ґрунтового моноліту та давати назву ґрунтам, їх класифікувати; читати ґрунтові карти.

Рекомендована література

Базова

 1. Позняк С. Ґрунтознавство і географія ґрунтів : Підручник. У двох частинах. Ч. 1. – Львів, 2010.
 2. Позняк С. Ґрунтознавство і географія ґрунтів: Підручник. У двох частинах. Ч. 2. – Львів, 2010.
 3. Назаренко І. Ґрунтознавство: Підручник / І. Назаренко, С. Польчина, В. Нікорич. – Чернівці, 2008.
 4. Панас Р. Ґрунтознавство: Навч. посібник. – Львів, 2006.
 5. Тихоненко Д. Ґрунтознавство: Підручник / Д. Тихоненко, М. Горін, М. Лактіонов. – Київ, 2005.
 6. Чорний І. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навч. посібник. – Київ, 1995.

Додаткова

 1. Добровольский Г. География почв: учебник / Г. Добровольский, И. Урусевская. – Москва, 2004.
 2. Ковда В. Почвоведение: учебник в 2 частях, Ч. 1-2 / В. Ковда, Б. Розанов. – Москва, 1998.
 3. Польчина С. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB: Навч. посібник Ч.1. – Чернівці, 2006.
 4. Польчина С. Основні типи ґрунтів у системі ФАО/WRB: Навч. посібник Ч.2. – Чернівці, 2007.
 5. Кіт М. Морфологія ґрунтів. Основи теорії і практикум: Навч. посібник. – Львів, 2008.
 6. Позняк С. Чинники грунтотворення: Навч. посібник / С. Позняк, Є. Красуха. – Львів, 2007.

Інформаційні ресурси

http://www.nbuv.gov.ua.

http://issar.com.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус