Етнопедагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШС-11

Опис курсу

Мета: розкрити закономірності розвитку етнопедагогіки, основні поняття
української етнопедагогіки, проаналізувати її походження та становлення; особливості
розвитку дисципліни в незалежній Україні, підкреслити роль курсу у фаховій
підготовці майбутніх соціальних педагогів; формування готовності творчого
використання етнопедагогіки у професійній діяльності.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є досвід навчання і виховання
дітей засобами української етнопедагогіки.
Завдання:

проаналізувати закономірності розвитку етнопедагогіки як педагогічної
дисципліни;
розкрити роль народної педагогіки в розвитку педагогічної теорії і практики;
засвоєння студентами народних поглядів на мету, зміст, методи, форми
виховання дітей та молоді;
формування уявлення про реальні можливості вирішення актуальних проблем
соціальної педагогіки на основі творчого застосування етнопедагогічних
традицій;
навчити студентів вивчати і усвідомлювати народний виховний досвід для
підвищення рівня духовності, відродження народних традицій у системі
виховання.
Заплановані результати навчання:
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
історію розвитку етнопедагогіки, її структуру;
провідні джерела вивчення української етнопедагогіки;
визначення етнопедагогіки як галузі педагогічного знання;
основні етапи становлення і розвитку етнопедагогіки як науки;
особливості основних етнопедагогічних теорій, ідей, концепцій;
основи українського народного дитинознавства, народної дидактики, педагогічної
деонтології;
народні погляди на мету, зміст, методи, засоби, форми виховання і навчання
підростаючого покоління;
сутність виховного ідеалу української народної педагогіки;
особливості та зміст розумового, трудового, морального, естетичного та
фізичного виховання в українській етнопедагогіці;
народну мудрість і досвід щодо створення, збереження та розвитку міцної,
здорової, щасливої сім’ї;
шляхи використання етнічного виховного досвіду в сучасному навчально
виховному процеси.
сучасні тенденції розвитку української етнопедагогіки.
Студент повинен
вміти:
кваліфіковано використовувати етнопедагогічну термінологію;
зрозуміло та вичерпно давати визначення основних категорій і понять
етнопедагогіки;
розкрити зміст наукової спадщини визначних педагогів стосовно
етнопедагогічної проблематики;
самостійно опрацьовувати відповідну етнографічну та етнопедагогічну
літературу;
володіти елементами народних ремесел;
знаходити способи становлення контактів народної педагогічної мудрості з
педагогічною наукою;
аналізувати педагогічне значення тих чи інших явищ народного життя і
з’ясувати їх відповідність сучасним завданням виховання;
застосовувати етнічний досвід навчання і виховання у педагогічній діяльності.
Студент набуде
компетентності:
Загальні:
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК 8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Спеціальні
компетентності:
Спеціальні:
СК 1. Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її
напрямів ( психологічного, соціально-педагогічного, економічного, медичного).
СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів
становлення, розвитку та соціалізації особистості.
СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити
ефективні методи.
СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності.
СК 12. Здатність дотримуватися етичних принципів і стандартів соціальної
роботи.

Результати навчання:
РН 1. Здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання
професійних завдань.
РН 3. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.
РН 4. Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та методи
соціальної роботи для вирішення професійних задач.
РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів
соціальної роботи.
РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Березюк О.С. Етнопедагогіка:навч.-метод.посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. 172 с.
 2. Маєвська, Л. М. Етнопедагогіка: навч. посіб. Житомирський держ. ун-т І. Франка. Херсон : Олді- Плюс, 20 288 с.
 3. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. Суми: Видавництво « Університетська книга», 2019. 175 с.
 4. Стельмахович М.Г. Вибрані педагогічні твори : у двох томах. Т.1: Українське національне виховання. Івано-Франківськ – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2011. 520 с.
 5. Стельмахович М.Г. Вибрані педагогічні твори. У двох томах. Т.2: Українська етнопедагогіка. Івано-Франківськ–Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2012.  464 с.
 6. Юда Л.А. Практикум з етнопедагогіки: навч.-метод. посіб. Чернігів: Видавець Лозовий В.М. 2012. 272 с.

 

Додаткова

 1. Кіт Г.Г. Тарасенко Г.С. Українська народна педагогіка: курс лекцій. Вінниця: ПП Едельвейс і К», 2008. 302 с.
 2. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал. Т.1. Львів: Камула, 2006. 278 с.
 3. Ковбас Б., Костів В. Родина педагогіка: у 3-х т. Том ІІ. Основи родинного виховання. Івано-Франківськ, 2006. 288 с.
 4. Проблеми української народної педагогіки в науковій спадщині Мирослава Стельмаховича. Матеріали Перших Всеукраїнських педагогічних читань. Івано-Франківськ: Плай, 2004. 240 с.
 5. Михайлишин Р.Р. Дитячий фольклор як джерело української етнопедагогіки. Дитинство і література: поетика, методика, дидактика: матеріали Всеукраїнсмької науково-практичної конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С.76-78.
 6. Михайлишин Р.Р. Етнонародознавчі аспекти педагогіки Василя Сухомлинського. Василь Сухомлинський: наукові праці / упоряд. П.Сікорський, Д.Герцюк. Львів: Бадікова Н.О. 2018. С.221-228.
 7. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 159 с.
 8. Українська етнопедагогіка:  історичний  контекст : навч. посіб. / ред.  Н. Лисенко.  Івано-Франківськ , 2005. 184 с.
 9. Українська етнопедагогіка:  навч. посіб. / ред. В.Кононенко. Івано-Франківськ: Плай, 2005. 508 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

http://www.novapedahohika.com/noloms-1503-1.html

http://www.pedagogika/etnopedagogika_narodna_pedagogika

http://www.pedagogika/vstup_sutnist_narodnoji_pedagogiki_ta_etnopedagogiki/6-1-0-133

https://studopedia.su/16_13453_etnopedagogIka-yak-nauka-struktura-etnopedagogIki.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус