Етнопедагогіка

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217Рудкевич Н. І.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ДШС-11Рудкевич Н. І.

Опис курсу

Назва курсу              Етнопедагогіка

Спеціальність           Соціальна робота

Кваліфікація             Соціальний педагог

Освітній рівень         Молодший спеціаліст

Рік навчання              І

Семестр                      ІІ

Кількість годин – 90 (34 – аудиторних, 56 – самостійна робота)

Кількість  кредитів 2,5

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Українська етнопедагогіка – це символ створення української національної школи, національного відродження, відтворення кращих народних традицій.

Навчальна дисципліна «Етнопедагогіка» орієнтує на вивчення і усвідомлення народного виховного досвіду для підвищення рівня духовності майбутніх соціальних педагогів..

Мета курсу: подати основні відомості й  поняття  з української етнопедагогіки,  проаналізувати  її  походження, особливості процесу  формування  та відродження в умовах незалекжності України.

Завдання курсу:

 • проаналізувати закономірності  розвитку етнопедагогіки;
 • розкрити роль  народної  педагогіки  у  розвитку  педагогічної  теорії  і  практики;
 • засвоєння студентами народних поглядів на мету, зміст, методи, форми виховання дітей та молоді;
 • сприяти відродженню національної культури, звичаїв, традицій;
 • творчо використовувати багатовіковий морально-педагогічний досвід українського народу в соціально-педагогічній діяльності.

Студенти повинні знати:

 • історію розвитку етнопедагогіки, її структуру;
 • етнопедагогічні теорії, ідеї, концепції;
 • джерела вивчення української етнопедагогіки;
 • основні принципи і засоби української етнопедагогіки;
 • основи українського народного дитинознавства, народної родинної педагогіки, народної дидактики, педагогічної деонтології;
 • народні погляди на мету, зміст, методи, засоби, форми навчання і виховання підростаючого покоління;
 • сутність виховного ідеалу української народної педагогіки;
 • народну мудрість і досвід щодо створення, збереження та розвитку міцної, здорової, щасливої сім’ї;
 • педагогіку народного календаря та його виховний потенціал;
 • загальні положення педагогіки народознавства;
 • сучасні тенденції розвитку української етнопедагогіки.

Студенти повинні вміти:

 • аналізувати провідні джерела вивчення української етнопедагогіки;
 • вивчати  та  узагальнювати  спадщину  українських  педагогів,  які зробили вагомий внесок у розвиток української етнопедагогіки;
 • зібрати і  систематизувати  народні  знання  про  навчання і виховання  дітей; народну  мудрість релігійних  вчень,  притч, казок, фольклору, ігр, іграшок;
 • знаходити зв’язки  народної  педагогічної мудрості з педагогічною наукою;
 • творчо використовувати  здобутки  української  етнопедагогіки  у  соціально-педагогічної діяльності.

Рекомендована література

 1. Ващенко Г.Г. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, молоді і батьків. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 191 с.
 2. Воропай О.  Звичаї  нашого  народу.  Етнографічний  нарис:  У 2 т. – К.: Оберіг, 1991. – Т. 1. 450 с; Т. 2. – 445 с.
 3. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2001. – 172 с.
 4. Кіт Г.Г.,  Тарасенко  Г.С.  Українська  народна  педагогіка:  курс  лекцій. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 301 с.
 5. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К : ІЗМН, 1997. – 232 с.
 6. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка : Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 288с.
 7. Стельмахович М.Г. Вибрані педагогічні твори // У двох томах. – Т.1: Українське національне виховання / Упоряд.: Л.Калуська, В.Ковтун, М.Козак / За заг. ред. Л.Калуської. – Івано-Франківськ – Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2011. – 520с.
 8. Стельмахович М.Г. Вибрані педагогічні твори // У двох томах. – Т.у: Українська етнопедагогіка / Упоряд.: Л.Калуська, В.Ковтун, М.Козак / За заг. ред. Л.Калуської. – Івано-Франківськ– Коломия: Видавничо- поліграфічне товариство «Вік», 2012. – 464с.
 9. Ступарик Б.М.  Національна  школа:  витоки  й  становлення:  навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.
 10. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 159 с.
 11. Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К. : Наук. думка, 1974. – 149 с.
 12. Тимофієнко Ю.  В.,  Кузьменко  В.  В.  Українська  народна  педагогіка  і проблеми естетичного виховання шкільної молоді : навч. посіб. – Херсон: [б.в.], 2000. – 64 с.
 13. Українознавство в системі освіти. Навч.посібник. – К.: Міленіум, 2004. – 312с.
 14. Українська етнопедагогіка:  історичний  контекст : навч.  посібник / ред. Н. Лисенко. – Івано-Франківськ : [б.в.], 2005. – 184 с.
 15. Українська етнопедагогіка : конспект лекцій / уклад. Б. П. Іщенко. – Х. : [б.в.], 1998. – 41 с.
 16. Українська етнопедагогіка : навч.-метод. посібник / ред. В. Кононенко. – К. ; Івано-Франківськ : Плай, 2005. – 508 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму