Економіка природокористування

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Химочка Г. М.ПКБ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета: вивчення економічних основ взаємодії суспільства і природи, формування у студентів еколого-економічного світогляду та надання їм відповідних знань про раціональне й ефективне використання природно-ресурсного потенціалу у промисловому комплексі, управлінням природокористуванням, методи визначення еколого-економічної ефективності природоохоронних заходів, оцінки еколого-економічних збитків від антропогенного порушення навколишнього середовища, формування фінансово-економічного механізму охорони навколишнього середовища та узагальнення міжнародного досвіду та розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища і природокористування.

Предмет: система економічних відносин, спрямовану на охорону, збереження, відтворення і раціональне використання природних ресурсів і навколишнього природного середовища.

Завдання:
– сформувати у студентів стійкі знання з теорії економіки природокористування;
– навчити студентів давати еколого-економічну оцінку різним видам природних ресурсів;
– отримання студентами вмінь та навичок щодо передбачення масштабів завданого збитку як природним ресурсам, так і в цілому суспільству, оцінювати супінь шкоди завданої навколишньому природному середовищу, обчислювати величину плати за використання природних ресурсів, забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, розміщення відходів.

Процес вивчення курсу «Економіка природокористування» передбачає, що студенти повинні знати:
– основні поняття і принципи природокористування;
– методи економічної оцінки природних ресурсів;
– організацію управління природокористуванням;
– систему кадастрів природних ресурсів;
– основи платного природокористування в Україні;
– фінансування відтворення природних ресурсів і навколишнього природного середовища;
– систему матеріального заохочення, спрямовану на раціональне використання природних ресурсів і навколишнього природного середовища;
– основні проблеми раціонального природокористування у сучасних умовах;
– перспективні напрямки розвитку суспільного виробництва з урахуванням стану якості навколишнього середовища;
– напрямки комплексного використання природних ресурсів.

Заплановані результати навчання
студенти повинні вміти:
– проводити розрахунки збору платежів за використання природних ресурсів, за їх забруднення, розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів;
– складати запити на виділення коштів з Державного фонду ОНПС для здійснення природоохоронних заходів і т. ін.

Рекомендована література

1. Борейко В. І. Економіка довкілля та природокористування: Навч. посібник. / В. І. Борейко. – Рівне: НУВГП, 2011. – 255 с.
2. Макарова Н.С. Економіка природокористування: Навч. посібник для вузів / Н.С.Макарова, Л.Д.Гармідер, Л.В.Михальчук – К.: Центр Учбової Літератури, 2007. – 320с.
3. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. / Л. Г. Мельник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 346 с.
4. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 759 с.
5. Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування. Курс лекцій : навчальний посібник / О. М. Царенко, О. О. Нєсвєтов, М. О. Кадацький. – Суми : Вид. “Університетська книга”, 2011. – 326 с.
6.Химочка Г.М. Економіка природокористування / Навч.-метод.посібник. – Львів, 2020. – 138 с.

Додаткова

1.Борщук Є. М. Екологічні основи економіки / Є. М. Борщук, В. С. Загорський. – Львів : Інтелект-Захід, 2005. – 310 с.
2. Генсірук С. А. Регіональне природокористування: Навч. посібник. / С. А. Генсірук – Львів: Світ, 1992. – 336 с.
3. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / В. Шевчук, М. Пилипчук, Н. Карпенко [та ін.] – К. : Геопринт, 2000. – 412 с.
3. Економіко – правове регулювання природокористування / М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський. – Київ: Кондор, 2004. – 524 с.
4. Сафронов Т. А. Екологічні основи природокористування: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2-ге видання, стереотипне. / Т. А. Сафронов. – Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 248 с.
5. Царенко О. М., Злобін Ю. А. Екологічна економіка. / О. М. Царенко, Ю. А. Злобін. – Суми: Університетська книга, 2006. – 368 с.
6. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – 189 с.
7. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища // Екологія і закон. – Кн. І. – К., 1998. – 425 с.
Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 25. – 354 с.
Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – 340 с.
8. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №303 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2003 р. № 402).

Інформаційні ресурси

1. http://100pudov.com.ua/manual/ukr/28/129/6219 (Економіка природокористування. Г. В. Черевко, М. І. Яцків.)
2. http://www.webdi rectory.com. WEB-каталог з довкілля.
3. http://www.nature.org.ua. Екологічні сторінки України комісії.
4. http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/ Збитки від забруднення довкілля, їх види та методи нарахування.
5. www.profiwins.com.ua/ru/comentsnk/1628, http://www.kyivsta.gov.ua/blanki_dovidky/blanki.htm Податковий кодекс України : коментарі, бланки.

Силабус:

Завантажити силабус