ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Химочка Г. М.ПКБ-21, ПКБ-22, ПКК-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Химочка Г. М.
ПКБ-22Химочка Г. М.
ПКК-22Химочка Г. М.

Опис курсу

Основною метою викладання курсу “Економічна теорія” є формування у студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, адекватних умовам переходу країни до ринкових відносин, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.
Предметом вивчення курсу  є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості ринкових перетворень економіки України, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.

Основними завданнями дисципліни є:

– пізнання економічної теорії як науки, її предмету, методів та функцій;
– розкриття основного змісту сучасних шкіл економічної теорії;
– засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства, а саме: основних економічних категорій, законів, закономірностей, тенденцій;
– аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;
– характеристика основних рис та особливостей розвитку перехідних економік;
– розкриття закономірностей суспільного відтворення економічного зростання;
– формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, дотримання законності тощо;
– сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, виробника, платника податків, користувача суспільних благ тощо;
– оволодіння деякими прийомами економічного аналізу.

Процес вивчення курсу «Економічна теорія» передбачає, що студенти повинні знати:

– основні категорії та економічні закони;
– сутність економічних відносин власності на засоби виробництва;
– об’єктивні основи суспільного виробництва;
– теорії вартості, грошей, капіталу;
– ринкову організацію господарювання;
– взаємодію попиту і пропозиції;
– теорію споживчої поведінки;
– основні організаційно-правові форми підприємств;
– основні причини виникнення економічних криз, інфляції, безробіття;
– основні чинники фінансово-кредитної політики;
– основні риси світового господарювання і валютних систем.

Заплановані результати навчання: студенти повинні вміти:

– застосовувати основні категорії і економічні закони, розв’язувати складні задачі та вирішувати практичні економічні проблеми;
– вільно орієнтуватися у системі суспільного виробництва;
– використовувати набуті знання для підвищення ефективності виробництва, зниження витрат підприємств;
– здатність самостійно здійснювати економічний вибір, оперативно приймати правильні економічні рішення і нести за них відповідальність;
– здійснювати аналіз конкретної економічної ситуації і пошук найбільш оптимальних шляхів використання наявних ресурсів;
– обчислювати конкретні макро- та мікроекономічні показники;
– проявляти  творчу   підприємницьку ініціативу та  індивідуальні здібності.

Навчальна дисципліна “Економічна теорія” охоплює три змістовних модулів і здійснюється протягом третього семестру. Вона розрахована в межах 54 аудиторних годин, з яких 36 годин лекційних і 18 годин семінарських та практичних занять, 36 годин – самостійної роботи студента. Загальний обсяг навчальної дисципліни для другого року навчання: 90 годин, що відповідає 3 кредитам ECTS за кредитно-модульною системою навчання.

Рекомендована література

Основна

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник.: у 2 кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка / [С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.]; за ред. С.Панчишина і П.Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2009. ––
723с.
2. Вступ до економічної теорії: Підручник. –Вид. третє, доповнене / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин та ін.]; за ред. З.Ватаманюка. –Львів: “Новий Світ –2000”, 2006. – 504c.
3. Воробйов Є.М. Економічна теорія. Модульний курс. Основи мікроекономіки. Основи макроекономіки: Навч. посібник. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 320 с.
4. Економічна теорія: макро і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.];
за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608c.
5. Економічна теорія: Політична економія: Підручник. / Кол. авт.: Юрій С.І., Буян І.В., Березюк Р.М., Сарай М.І., Вербінський. – К.: Кондор. – 2009. – 690 с.
6. Сірко А. Економічна теорія. Політекономія. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 448с.

Додаткова

1. Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. –Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.
2. Макконнелл К.Р. Мікроекономіка / К.Р.Макконнел, С.Л.Брю. –Львів: Просвіта, 1999. – 650с.
3.Стирський М.В. Вступ до економічної теорії: Практикум. / М.В.Стирський. – Видання друге, випр. і доп. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 78с.
4. Мочерний С.В., Устенко О.А. «Основи економічної теорії». Навчальний посібник 3те видання, Київ, «Академія». 2009 р. – 502 с.
5. Юрій С.І. Економічна теорія: політична економія. Підручник. Київ. Кондор. 2018.  604с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1.Освітній портал «Экономика. Социология. Менеджмент» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу з: http://www.ecsocman.edu.ru
2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу з: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Освітній портал «Экономическая школа» [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.economicus.ru
4. Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу з: http://www.nbuv.gov.ua.
5. Економічна теорія Політекономія/ за ред Базилевича В.Д. URL:  https://vpu7.com.ua/documents/e-library/economy/ekonomichna_teoriia_bazylevych.pdf

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус