Економічна теорія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
49Сенич Г. Б.ДШВ-22, ДШВ-21
410Сенич Г. Б.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
49ДШВ-22Сенич Г. Б.
ДШВ-21Сенич Г. Б.
410ДШС-21Сенич Г. Б.

Опис курсу

 

Мета курсу:  забезпечити  необхідні    знання  майбутніх педагогів  з  основ  економічної теорії, сприяти формуванню нового економічного мислення  та громадянському становленню студентської молоді. Курс має стати науковим орієнтиром  в розумінні   людиною сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної  громадянської України.

 Завдання  дисципліни   «Економічна теорія» ознайомити студентів з економікою суспільства  як системним утворенням,  допомогти розібратись в сутності його структурних елементів, простежити зв’язок між ними. Значна увага  в процесі вивчення  приділяється  ролі людського потенціалу в розвитку  ринкових відносин, виробляється власне ставлення студентів до змін у суспільстві.

    У  результаті   вивчення  курсу  студенти  повинні  знати:

 • предмет, методи пізнання, функції   економічної  науки, механізм  дії  і  використання  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;
 • основні етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;
 • суть економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;
 • сутність економічних  явищ  і  процесів;
 • економічний зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;
 • поняття світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

      У  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  вміти:

 • оперувати основними  економічними  поняттями  та  термінами;
 • виконувати практичні завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;
 • приймати практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних обовязків

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

результатів роботи під час семінарських занять (30 балів). Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для щотижневих консультацій викладачів;

– двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2);

– самостійна робота передбачає виконання різних видів робіт: конспектування завдання, виконання тестів, індивідуальних робіт, тощо – 30 балів за семестр.

         . Поточне оцінювання упродовж семестру:

Опитування та самостійна робота Загальна кількість
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т.7 Т.9 Срс Мкр Т11 Т12 Т14 Т 15 Т 18 Срс Мкр 100
5 5 20 20 4 4 4 4 4 10 20
Максимальна кількість балів – 50 Максимальна кількість балів- 50

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар –5 балів (макс.10 балів)
 2. Самостійна робота студентів упродовж семестру (макс.20 балів):

тематичні завдання – до 3 балів;

творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів

повідомлення   –   1 бал

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінар – 4 бал (20 балів)
 2. Самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс. 10 балів):

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

          

      Сума балів за семестр і є заліковим балом

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за заліковою шкалою
90-100 А Зараховано
81-89 В
71-80 С
61-70 D
51-60 Е
0-50

(за роботу в семестрі)

FX Не зараховано

 

 

Матеріали

Питання для підсумкового контролю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму