Економічна теорія (Основи економічної теорія)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік
31.5Залік
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
420Сенич Г. Б.ДШВ-22, ДШВ-21
410Сенич Г. Б.ДШС-21
310Сенич Г. Б.ШКВ-21, ШКВ-22
216Сенич Г. Б.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
410ДШВ-22Сенич Г. Б.
ДШВ-21Сенич Г. Б.
410ДШС-21Сенич Г. Б.
38ШКВ-21Сенич Г. Б.
ШКВ-22Сенич Г. Б.
218ДШВ-11Сенич Г. Б.
ДШВ-12Сенич Г. Б.

Опис курсу

 

Мета курсу:  забезпечити  необхідні    знання  майбутніх педагогів  з  основ  економічної теорії, сприяти формуванню нового економічного мислення  та громадянському становленню студентської молоді. Курс має стати науковим орієнтиром  в розумінні   людиною сутності ринкових економічних процесів, механізмів та закономірностей їх розгортання, помагає знаходити дійові рішення, спрямовані на успішне вирішення життєвих економічних  проблем. Економічна теорія покликана виробляти  новий тип економічного мислення і таким чином формувати сучасний світогляд людини. Молодь, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання  працювати  і  жити добре має стати  свідомим, активним громадянином оновленої демократичної  громадянської України.

 Завдання  дисципліни   «Економічна теорія» ознайомити студентів з економікою суспільства  як системним утворенням,  допомогти розібратись в сутності його структурних елементів, простежити зв’язок між ними. Значна увага  в процесі вивчення  приділяється  ролі людського потенціалу в розвитку  ринкових відносин, виробляється власне ставлення студентів до змін у суспільстві.

    У  результаті   вивчення  курсу  студенти  повинні  знати:

 • предмет, методи пізнання, функції   економічної  науки, механізм  дії  і  використання  економічних  законів  на  макро-  і  мікрорівнях;
 • основні етапи  розвитку  світової  та  української  економічної  думки;
 • суть економічної  системи, її основні  складові   та   типізацію  економічних  систем, основні  проблеми  національної  економіки  та  шляхи  їх  розв’язання;
 • сутність економічних  явищ  і  процесів;
 • економічний зміст  відносин  власності, розподілу, обміну  і  споживання  матеріальних  і  духовних  благ  у  суспільстві, суперечностей  господарського  розвитку, економічних  потреб  та  інтересів;
 • поняття світового  господарства, його  складові, тенденції  розвитку  та  їх  вплив  на  Україну.

      У  результаті  вивчення  курсу  студенти  повинні  вміти:

 • оперувати основними  економічними  поняттями  та  термінами;
 • виконувати практичні завдання  в ході  навчальної аудиторної  роботи   та  самоперевірки,  самостійно  опрацьовувати  новий  матеріал  згідно з вказівками  викладача, розв’язувати  базові  економічні  задачі  використовуючи  відповідні   формули;
 • приймати практичні  рішення  щодо  оптимального  застосування  набутих  знань при  виконанні  своїх  професійних обовязків

Оцінювання знань, вмінь та навиків студентів: результат роботи студента протягом семестру (100 балів) складається з наступних компонентів:

результатів роботи під час семінарських занять (30 балів). Передбачається, що викладач оцінюватиме знання студента не менше, як на половині від запланованих у семестрі семінарських занять. Пропущені з поважних причин (через хворобу тощо) заняття студенти можуть відпрацювати у години, передбачені для щотижневих консультацій викладачів;

– двох модульних контрольних робіт (20 балів х 2 = 40 балів), що проводиться за результатами вивчення частини навчального курсу (змістовного модуля 1, змістовного модуля 2);

– самостійна робота передбачає виконання різних видів робіт: конспектування завдання, виконання тестів, індивідуальних робіт, тощо – 30 балів за семестр.

         . Поточне оцінювання упродовж семестру:

Опитування та самостійна робота Загальна кількість
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т.7 Т.9 Срс Мкр Т11 Т12 Т14 Т 15 Т 18 Срс Мкр 100
5 5 20 20 4 4 4 4 4 10 20
Максимальна кількість балів – 50 Максимальна кількість балів- 50

Змістовий модуль 1:

 1. Семінар –5 балів (макс.10 балів)
 2. Самостійна робота студентів упродовж семестру (макс.20 балів):

тематичні завдання – до 3 балів;

творчо – пошукові роботи, реферати  –   до 5 балів

повідомлення   –   1 бал

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

Змістовий модуль 2:

 1. Семінар – 4 бал (20 балів)
 2. Самостійна робота студентів  упродовж семестру (макс. 10 балів):

тематичні завдання – до 3 балів

творчі роботи, реферати  –  до 5 балів;

повідомлення  – 1бал .

 1. Модульна контрольна робота – 20 балів

          

      Сума балів за семестр і є заліковим балом

 

Шкала перерахунку підсумкових оцінок

(за результатами роботи в семестрі)

Оцінка за 100-бальною рейтинговою шкалою Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за заліковою шкалою
90-100 А Зараховано
81-89 В
71-80 С
61-70 D
51-60 Е
0-50

(за роботу в семестрі)

FX Не зараховано

 

 

Рекомендована література

Література

 • Ватаманюк 3.І.Вступ до економічної теорії/ Зеновій Панчишин, Степан Панчишин. Курс лекцій. – Новий Світ – 2000, 2005. – 408 c.
 • Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин,В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи,
  2001. – 606с.
 • Економічна теорія: Навч. посібник / [В.Білик, П.Саблук та ін.] ; за ред.
  В.О. Білика. – К.:ІАЕ, 2004.- 560 с.
 • Ха-Юн Чанг. Економіка.Інструкція з використання/Ха-Юн Чанг; пер.з англ.Андрій Лапін. – К.: Наш Формакт, 2016. – 400с.
 • Додаткова:

 • Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник.: у 2
  кн. – Кн.1.: Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка /[С.М.Панчишин, П.І.Островерх, В.Б.Буняк та ін.]; за ред. С.Панчишина і
  П.Островерха. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2009. –– 708 с.
 • Андрусь О.І. Економічна теорія: практикум. Інтерактивні методи вмодульному навчанні: навчальний посібник/ О.І.Андрусь. – К.: КНТ,
  2008. – 480с.
 • Історія економічних вчень: Підручник / [В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, Т.В. Гайдай та ін. ]; за ред.В.Д.Базилевич.– К.: Знання, 2004. – 1300 с.
  4. Історія економічної думки: Навч. посіб./ [Л.Я. Корнійчук, А.М.Поручник,Н.О. Татаренко та ін. ]; за ред.П.Я.Корнійчук. – К.: Фенікс, 1999. – 415 с.
 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / відп.
  ред. Г.Н. Климко.- 4-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання Прес, 2002.-615 с.
 • Політекономія: Навчальний посібник / [К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О.Бєляєв та ін]; за ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т. Кривенка. – К.:КНЕУ,
  2001. -508с .
 • Основи економічної теорії: Навчальний посібник// [Мельник Л.Ю.,Корецький М.Х, Огаренко В.М. та ін];за ред.Л.Ю.Мельника. – К.:Центр
  навчальної літератури, 2005. – 528с.
  8. Самуэльсон П.А. Экономика/ П.А Самуэльсон., В.Д Нордхаус. – М.:Бином-Кно Рус, 1997. – 800 с.
 •  Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал / рос., ред., пер., передм.); Київський нац-ий екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004.-198 с

Матеріали

Питання для підсумкового контролю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму