Екологічний контроль на внутрішній та зовнішній митниці

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Гілета Л. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536Гілета Л. А.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з основними положеннями та термінологією предмету «Основи прикордонного екологічного контролю»; основними положеннями про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць; особливостями проведення радіологічного, хіміко-аналітичного та документального видів контролю транспортних засобів, вантажів, в тому числі небезпечних відходів, об’єктів тваринного та рослинного світу тощо; з законодавчими та нормативними документами про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць; основними положеннями міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

Завдання:

 • ознайомити студентів з методами та засобами контролю об’єктів довкілля, що перетинають державні кордони України;
 • дати знання щодо правильного використання законодавчих та нормативних документів при здійсненні екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць;
 • дати практичні навики щодо здійснення радіологічного, хіміко-аналітичного та документального видів контролю транспортних засобів, вантажів (в тому числі небезпечних відходів), об’єктів тваринного та рослинного світу тощо при перетині ними державних кордонів України;
 • ознайомити студентів з основними положення міжнародних конвенцій та договорів у сфері екологічної політики, учасником яких є Україна.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць;
 • зміст основних законодавчих та нормативних документів для здійснення прикордонного екологічного контролю;
 • обов’язки та права працівників екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України;
 • нормативи часу при здійсненні прикордонного екологічного контролю;
 • методики розрахунків розмірів стягнень за шкоду завдану навколишньому середовищу у прикордонних територіях та в межах діяльності митниць призначення та відправлення;
 • основні положення про транскордонне забруднення навколишнього середовища України;
 • основні положення міжнародних конвенцій природоохоронного характеру.

вміти:

 • здійснювати прикордонний екологічний контроль транспортних засобів;
 • здійснювати прикордонний екологічний контроль вантажів, в тому числі небезпечних відходів;
 • здійснювати прикордонний екологічний контроль об’єктів тваринного та рослинного світу, особливо тих, що підлягають під дію міжнародної конвенції CITES;
 • здійснювати радіологічний прикордонний екологічний контроль вантажів та транспортних засобів ;
 • вимірювати рівень димності у відпрацьованих газах двигунів транспортних засобів, що перетинають державний кордон України;
 • розраховувати розмір матеріальних відшкодувань за збитки завдані навколишньому середовищу при переміщенні вантажів та транспортних засобів через державні кордони України;
 • складати акти, протоколи та постанови про адміністративні правопорушення у галузі природоохоронного законодавства.

Рекомендована література

Базова

 1. Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник. – Львів, 2012.
 2. Величко О., Зеркалов Д. Контроль забруднення довкілля. Навчальний посібник. ­ – Київ, 2002.
 3. Сівак В., Солодкий В., Робулець С. Природоохоронне інспектування: Посібник. – Чернівці, 2004.
 4. Іванюк Д. Шульга І. Управління природоохоронною діяльністю: Навч. посібник. ­– Київ, 2007.
 5. Клименко М., Скрипчук П. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник. — Київ, 2006.
 6. Збірник  законодавчих  актів   України  про   охорону навколишнього природного середовища – в 11-ти т. – Чернівці, 1996-2005.
 7. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. – в 2-х т. – Київ, 1997.
 8. Колесник О., Солодкий В., Масікевич Ю. Ефективні технологічні    підходи  до  збереження   лісових  екосистем Буковинських   Карпат   //   Науковий   вісник   Ужгородського університету, “Серія біологія”, № 10. Ужгород, 2001- с. 107-109.
 9. Коренчук  А.,  Солодкий   В.   Збірник  методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. – Чернівці, 1996.
 10. Костров М.,Сівак В., Солодкий В. Державний      екологічний контроль. – Чернівці, 2006.
 11. Сівак   В.,   Солодкий   В.,   Основи  екологічної  безпеки територій та акваторій. – Чернівці, 2000.

Допоміжна

 1. Дук Н. Митна діяльність і зовнішньоторговельні операції України: географічний аналіз, картографування, регіональні особливості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія.– Тернопіль, 2005. – №2. – С. 176-179
 2. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь /за заг. ред. В. Гейця [та ін.]. — Київ, 2009.
 3. Прицюк Н. Географічні аспекти зовнішньоторговельних зв’язків України // Вісн. Львів. у-ту. Серія географ., 2009.– Вип. 36. – С. 271-281.