Екологічне законодавство

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
434Химочка Г. М.ПКБ-21, ПКБ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
434ПКБ-21Химочка Г. М.
ПКБ-22Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами основних положень екологічного законодавства України, принципів його застосування та вдосконалення, а також вивчення основних норм міжнародного екологічного права.
Предметом сучасного екологічного законодавства є три групи суспільних відносин:
– природоресурсні відносини: щодо охорони і раціонального використання окремих видів природних об’єктів;
– природоохоронні відносини: щодо охорони і раціонального використання окремих природних комплексів;
– забезпечення екологічної безпеки: щодо убезпечення здоров’я людини, її майна і господарської діяльності від різних екологічних загроз.
Завдання: ознайомити студентів з основними законодавчими актами та міжнародними нормами у сфері екології, провести їх аналіз, а саме:
вивчити питання про предмет, метод і систему екологічного законодавства, його принципи, джерела, об’ єкти та суб’єкти, правові основи екологічного управління, екологічні права та обов’язки громадян, право власності на природні ресурси, загальні положення права природокористування;
дослідити правове забезпечення екологічної безпеки, економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища, формування і функціонування екологічної мережі, екологічні спори, правове регулювання використання та охорони земель, вод, надр, рослинного та тваринного світу, атмосферного повітря, курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних територій і зон, поводження з відходами, правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій, правове забезпечення використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України, міжнародне екологічне право та міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля, а також засвоєння таких підгалузей права, як: водне, гірниче, лісове, фауністичне, атмосферне;
сформувати у студентів потребу в постійній самоосвіті і вдосконаленні своїх теоретичних знань та практичних навичків щодо застосування відповідних норм і в цілому поглибити знання про право завдяки ознайомленню з особливостями його застосування у сфері взаємодії людини та природи;
Процес вивчення курсу «Екологічне законодавство»
передбачає, що студенти повинні знати:
загальні положення, принципи і методи екологічного права;
поняття природних ресурсів як об’єктів правової охорони, право власності та користування природними ресурсами та їх зміст;
екологічні права та обов’язки громадян України;
юридичну відповідальність за екологічні правопорушення;
особливості правового регулювання використання окремих природних ресурсів: землі, надр, лісів тощо.

Заплановані результати навчання
студенти повинні вміти:
аналізувати особливості екологічних правовідносин, розрізняти види юридичної відповідальності, що настає за порушення вимог екологічного законодавства та особливості її застосування залежно від суб’єкта, який вчинив правопорушення;
готувати документи, рішення з питань, що прямо чи опосередковано пов’язані із впливом на довкілля, споживанням ресурсів природи.

Рекомендована література

Основна
1. Екологічне право. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання / уклад. : А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв, Г.В. Анісімова та ін.. – Х.: Нац.ун-т “Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого”, 2012. – 96 с.
2. Екологічне право: підруч. / Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”; за ред.. А.П. Гетьмана. – Х.: Право, 2013. – 432 с.
3. Екологічне право України. Особлива частина: навч. посібник / О.М. Шуміло (кер. авт. кол.), В.А. Зуєв, І.В. Бригадир та ін..- К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 432 с.

Додаткова
1. Конституція України.
2. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14 червня 1992 року.
3. Стокгольмська декларація (щодо питань навколишнього середовища) від 16 червня 1972 року.
4. Конвенция по морскому праву от 30 апреля 1982 года.
5. Конвенція про доступ до інформації і участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, від 25 червня 1998 року.
6. Конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду в ред. Від 12 вересня 1997 року.
7. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів від 2 лютого 1971 року.
8. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року.
9. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року.
10. Господарський кодекс України.
11. Господарський процесуальний кодекс України.
12. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року.
13. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
14. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року.
15. Кримінальний кодекс України.
16. Лісовий кодекс України.
17. Закон України Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку від 8 лютого 1995 року.
18. Закон України Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень від 1 липня 2004 року.
19. Закон України Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів від 31 травня 2007 року.
20. Закон України Про екологічний аудит від 24 червня 2004 року.
21. Закон України Про екологічну мережу України від 24 червня 2004 року.
22. Закон України Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру від 8 червня 2000 року.
24. Закон України Про зону надзвичайної екологічної ситуації закон України від 13 липня 2002 року.
25. Закон України Про курорти від 15 жовтня 2000 року.
26. Закон України Про мисливське господарство та полювання від 22 лютого 2000 року.
27. Закон України Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах карпатського регіону від 10 лютого 2000 року.
28. Закон України Про об’єкти підвищеної небезпеки від 18 січня 2001 року.
29. Закон України Про охорону атмосферного повітря від 21 червня 2001 року.
30. Закон України Про охорону земель від 19 червня 2003 року.
31. Закон України Про охорону навколишнього природного середовища від 25 липня 1991 року.
32. Закон України Про питну воду та питне водопостачання від 10 січня 2002 року.
33. Закон України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи від 27 лютого 1991 року.
34. Закон України Про природно-заповідний фонд від 16 липня 1992 року.
35. Закон України Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них від 6 лютого 2003 року.
36. Закон України Про рослинний світ від 9 квітня 1999 року.
37. Закон України Про тваринний світ від 13 грудня 2001 року.
38. Закон України Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення від 13 грудня 2001 року.
39. Закон України Про Червону книгу України від 7 лютого 2002 року.
40. Цивільний кодекс України.
41. Постанова Пленуму Верховного Суду України Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля від 10 грудня 2004 року.
42. Закон України Про захист прав споживачів від 12 травня 1991 року.
43. Закон України Про доступ до публічної інформації від 13 січня 2011 року.
44. Закон України Про звернення громадян від 02 жовтня 1996 року.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Ільків Н.В. Екологічне право України. Курс лекцій. – Львів, 2013. Режим доступу: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/207/1/Ilkiv%20ekolog%20kurs%20lekts.pdf
2. Нормативні акти, розміщені на сайті Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус