Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Химочка Г. М.ПКБ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ПКБ-21Химочка Г. М.

Опис курсу

 • Мета: ознайомити майбутнього фахівця-еколога із сучасними методами та правилами нормування антропогенного навантаження на природне середовище, видами нормування та нормативними документами щодо якості навколишнього середовища. Дати основні відомості щодо нормування рівнів екологічної безпеки на стадіях розробки та проектування технологічних систем, елементів теорії надійності цих систем, нормування та регламентування їх роботи. Ознайомити з основними нормативними документами, державними та галузевими стандартами з охорони навколишнього середовища, правилами укладання нормативних документів.
 • Завдання: дати студентам загальне уявлення про причини виникнення, масштаби та можливі наслідки сучасної кризи у взаємовідносинах людського суспільства і природи.
 • Після завершення вивчення дисципліни студенти будуть здатні продемонструвати:
 • – знання загальних основ та принципи нормування і регламентування показників антропогенного навантаження на геосфери (атмосфера, гідросфера, літосфера);
 • – знання та розуміння основних показників технологічних систем як головних чинників тиску на природне середовище;
 • – розуміння особливостей меж та рівнів антропогенного тиску на екосферу, біологічні принципи встановлення граничнодопустимих концентрацій, викидів, скидів, нормативів і показників шкідливості речовин тощо;
 • – здатність застосовувати статистичні показники для диференційованих та інтегральних оцінок рівнів антропогенного навантаження на природне середовище, методи й правила застосування цих оцінок;
 • – знання елементів теорії надійності технічних та технологічних систем, принципи їх використання під час нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • – здатність використовувати нормативно-правові документи, наукову та іншу літературу при нормуванні забруднення навколишнього середовища;
 • – знання та розуміння концептуальних основ нормування антропогенного  навантаження на довкілля;
 • – знання програмного та інформаційного забезпечення нормування антропогенних  навантажень;
 • – уміння формувати структурну схему комплексу екологічних норм;
 • – здатність розраховувати та оцінювати стан санітарно-захисної
 • – зони  підприємства;
 • – здатність визначати показники небезпеки для забруднюючих речовин (інгредієнтів) атмосферного повітря;
 • – здатність визначати концентрацію шкідливих речовин в атмосферному повітрі;
 • – здатність проводити оцінку забруднення ґрунтів, водойм;
 • – здатність використовувати на практиці показники граничнодопустимих концентрацій, викидів, скидів, нормативних показників тощо;
 • – здатність складати звіти за показниками антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • – здатність розв’язувати проблеми у сфері нормування навколишнього середовища із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та міжнародного і вітчизняного досвіду;
 • – проводити оцінку впливу на стан довкілля різних технологій та видів природокористування, обумовлених веденням сільського господарства, до виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з агровиробництвом;
 • – здатність проводити дослідження на відповідному рівні;
 • – здатність адаптуватися до дії в новій ситуації.

Рекомендована література

Базова

 1. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження.Навчальний посібник (РНП, конспект лекцій). Частина 1. для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 «Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2018. – 75с.
 2. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження.Навчальний посібник (завдання для ЛПЗ). Частина 2. для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 «Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2018. – 59 с.
 1. Клименко Г.О., Шерстюк М.Ю. Нормування антропогенного навантаження.Навчальний посібник (завдання для самостійної роботи) Частина 3. для студентів 3 курсу факультету агротехнологій та природокористування, спеціальності 101 «Екологія», ОС «Бакалавр», денної форми навчання – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2018. – 135 с.
 2. КлименкоГ.О. Нормування антропогенного навантаження. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 3 курсу денної форми спеціальності: 101 Екологія. ОС «Бакалавр». – Суми: СНАУ, 2019. – 23 с.
 3. Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник. – Львів:ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 300 с.
 4. МаксименкоН. В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко, Е. О. Кочанов]. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015.
 5. ТерменаБ.К., Літвіненко С.Г. Охорона та раціональне використання природних ресурсів. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 168 с.
 6. КлименкоМ.О. Збалансоване використання земельних ресурсів : навч посібник / Клименко М.О., Борисюк Б.В., Колесник Т.М. – Херсон: Олді- плюс, 2014.
 7. ТретякА.М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч посібник / Третяк А.М., Другак В.М. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 254 с.
 8. Мальований М.С. Екологія та збалансоване природокористування : навч посібник / М.С. Мальований, Г.З Леськів . – Херсон: Олді-плюс, 2014. – 314 с.

Допоміжна

 1. ПосудінЮ.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Навч. посіб. – К.: Світ, 2003. – 287с.
 2. I.M. Kovalenko, G. О. Klymenko, R. А. Yaroschuk, М. І. Fedorchuk, O. A. Lykholat Optimization of Ginkgo biloba cultivation technology in open soil conditions / Regulatory Mechanisms  in Biosystems, 2018, 9(4), 58–62.
 3. Заходи та принципи озеленення на прикладі міста Cередина-Буда. Трубкіна К. В., Клименко Г.О. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (17 -20 квітня 2019 р). – Суми, 2019. – С.14.
 4. Дослідження розповсюдження Viscum album L. в місті Суми т а розробка рекомендації для боротьби з омелою білою / Савченко Л. П., Майборода В. Г., Романько Т. М., Клименко Г.О. // Матеріали НПК викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (17 -20 квітня 2019 р). – Суми, 2019. – С.13.

Інформаційні ресурси

Електронні інформаційні ресурси мережі інтернет з переліком сайтів:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус