Дитяча психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Колобич О. П.ДШВ-21
410Колобич О. П.ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ДШВ-21Колобич О. П.
410ДШВ-21Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з предметом, структурою і завданнями дитячої психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку в онтогенезі, особливостей соціальної ситуації в кожному віковому періоді , психологічних новоутворень дошкільного віку і ведучого типу діяльності , які характеризують особливості в певному періоді особистості, засвоєння комплексу теоретичних і практичних знань.

Предмет:процес розвитку психічних явищ дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства

Завдання:сформувати в студентів систему психологічних знань і вмінь застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.Курс дитячої психології орієнтує студентів на засвоєння наукових даних про вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника , що допоможе їм краще пізнати своїх вихованців і на підставі цих знань ефективно керувати формуванням особистості кожної дитини і групи в цілому , застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності .

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні

Знати:

– основи дитячої психології;

– загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому періоді;

– психічні новоутворення вікових періодів і ведучий тип діяльності ;

– методи формування творчої активності особистості;

– основи спілкування та взаємодії в групі дітей дошкільної установи.

Вміти:

– застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості;

– вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості;

– використовувати засоби і прийоми психологічного впливу;

– проектувати та прогнозувати ті методи психологічного дослідження, які сприятимуть найбільш ефективному розвитку дітей дошкільного віку.

 

Студенти набудуть компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 7. Здійснення безпечної діяльності.

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 Спеціальні компетентності:

СК 1. Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

СК 5. Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним).

СК 6. Здатність до розвитку психічно-емоційної сфери особистості дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.

СК 13. Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах.

СК 15. Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу.

Результати навчання:

РН 3. Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових особливостей;

РН 9. Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності (предметно-практичної, ігрової, пізнавальної) та організовувати їх відповідно до освітніх програм;

РН 11. Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку;

РН 15. Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому процесі закладів дошкільної освіти;

РН 20. Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти.

Рекомендована література

Основна

 1. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 424 с.
 2. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 304 с.
 3. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 392 с.
 4. Олійник М.І., Журат Ю.В., Фесун Г.С. Розвиток та діагностика пізнавальних процесів дошкільника: навчально-методичний посібник. Чернівці: Родовід, 2019. 176с.

Допоміжна

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – Піроженко Т. О. 37с.
 2. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку “Українське дошкілля” / ред. Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с.
 3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.
 4. Іванова В.В. Психологія дитяча: навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Мукачево: МДУ, 2019. 104 с.
 5. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 6. Костик Л.Б. Вікова психологія (курс лекцій для студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта») : навч. посібник. Чернівці, 2018. 116 с.
 7. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник, 2-ге видання, виправлене. Київ : Академвидав, 2015. 400 с.
 8. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник для сам. роботи студента. Київ : Академвидав, 2011. 376 с.
 9. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 10. Яценко Т.В. Дитяча психологія з психологією дитячої творчості. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Кременчук : ПП «Бітарт», 2020. 42 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – Піроженко Т. О. 37с.  URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
 2. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку “Українське дошкілля” / ред. Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2336-programa-ukranske-doshkllya.
 3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 424 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf.
 1. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Академ-видав, 2008. 432 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/498-dityacha-psihologya-pavelkv-rv.html.
 2. Іванова В.В. Психологія дитяча: навчально-методичний посібник для самостійної роботи. Мукачево: МДУ, 2019. 104 с. URL: http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Ivanova_psyhologi_children.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Яценко Т.В. Дитяча психологія з психологією дитячої творчості. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Кременчук : ПП «Бітарт», 2020. 42 с. URL: https://cutt.ly/xTszFgo

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дітей.
 2. Завдання та проблеми дитячої психології, її зв’язок з іншими науками.
 3. Методи дитячої психології. Застосування методів дослідження вихователем ЗДО.
 4. Середовище як умова й джерело психічного розвитку дитини.
 5. Роль активності й власної діяльності в психічному розвитку дитини.
 6. Роль вроджених передумов у психічному розвитку дитини.
 7. Провідна роль навчання  і  виховання у психічному розвитку дитини. Поняття сензитивного періоду розвитку.
 8. Критерії вікової  періодизації.   Рушійні   сили  розвитку.   Поняття   про вікові та індивідуальні особливості.
 9. Кризові періоди. Особливості формування позитивних і негативних симптомокомплексів у кризових періодах.
 10. Психічний розвиток дитини   у   фазі   новонародженості.   Виникнення комплексу пожвавлення.
 11. Особливості психічного розвитку немовляти: а)  анатомо-фізіологічна характеристика віку; б)  розвиток психіки немовляти.
 12. Розвиток провідної діяльності немовляти.
 13. Розвиток рухів і дій на першому році життя та їх вплив на психічний розвиток дитини.
 14. Новоутворення дитини першого року життя. Криза першого року життя.
 15. Розвиток предметної діяльності дітей раннього віку.
 16. Розвиток мовлення у ранньому віці.
 17. Зародження нових видів діяльності в ранньому віці.
 18. Новоутворення у пізнавальній сфері дітей раннього віку.
 19. Оволодіння ходьбою і її значення в психічному розвитку дитини.
 20. Розвиток відчуттів і     сприймань     та     утворення     уявлень     про властивості предметів у ранньому віці.
 21. Особливості мислення переддошкільників.
 22. Виникнення уяви в ранньому дитинстві.
 23. Передумови розвитку особистості в ранньому віці. Криза трьох років.
 24. Спілкування як важливий фактор психічного розвитку дошкільника.
 25. Спілкування дитини з дорослими. Особливості пізнання вихователем дошкільників.
 26. Розвиток спілкування дошкільників з ровесниками та його значення для психічного розвитку.
 27. Становлення і розвиток сюжетно-рольової гри як провідної діяльності в дошкільному віці.
 28. Ігри дошкільника та їх місце в психічному розвитку.
 29. Психологічні основи керівництва ігровою діяльністю дошкільників.
 30. Психологічні передумови формування  навчальної   діяльності   в дошкільному віці.
 31. Умови та основні    рівні    розвитку    навчальної    діяльності    дітей дошкільного віку.
 32. Конструктивна діяльність та її вплив на психічний розвиток дітей.
 33. Формування продуктивних видів діяльності та їх вплив на психічний розвиток дітей.
 34. Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільників.
 35. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці.
 36. Умови розвитку особистості    дошкільника.    Вплив    дорослого    на розвиток особистості дошкільника.
 37. Вплив ровесників на розвиток особистості дошкільника.
 38. Психологічні основи статевого виховання дошкільників.
 39. Розвиток мотивів поведінки в дошкільному віці.
 40. Особливості розвитку самосвідомості     й     самооцінки     у     дітей дошкільного віку.
 41. Розвиток моральної поведінки у дошкільному віці.
 42. Особливості почуттів дошкільників.
 43. Виникнення і розвиток вищих почуттів дошкільників.
 44. Розвиток вольової сфери дошкільника.
 45. Особливості мислення дошкільників.
 46. Розвиток образного мислення дошкільників.
 47. Розвиток пам’яті у дошкільників.
 48. Розвиток уяви у дошкільників.
 49. Сенсорний розвиток дошкільника.
 50. Сприймання простору і часу дітьми дошкільного віку.
 51. Сприймання дошкільниками художніх творів, малюнків та картин.
 52. Сприймання людини дітьми дошкільного віку.
 53. Розвиток уваги дошкільників.
 54. Розвиток мовлення дошкільників.
 55. Виявлення темпераменту і його розвиток у дітей дошкільного віку.
 56. Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дошкільниками.
 57. Формування здібностей у дітей дошкільного віку.
 58. Формування характеру у дітей дошкільного віку.
 59. Психологічна готовність дитини до навчання в школі.
 60. Психологія особистості і діяльності вихователя ЗДО.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус дитяча психологія 2 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус