Дитяча психологія (Спеціальність 012 Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
41.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,
420Колобич О. П.ДШВ-21, ДШВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.
410ДШВ-21Колобич О. П.
ДШВ-22Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з предметом, структурою і завданнями дитячої психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку в онтогенезі, особливостей соціальної ситуації в кожному віковому періоді , психологічних новоутворень дошкільного віку і ведучого типу діяльності , які характеризують особливості в певному періоді особистості, засвоєння комплексу теоретичних і практичних знань.

Предмет:процес розвитку психічних явищ дітей на різних вікових етапах дошкільного дитинства

Завдання:сформувати в студентів систему психологічних знань і вмінь застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності.Курс дитячої психології орієнтує студентів на засвоєння наукових даних про вікові та індивідуальні особливості розвитку дошкільника , що допоможе їм краще пізнати своїх вихованців і на підставі цих знань ефективно керувати формуванням особистості кожної дитини і групи в цілому , застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності .

Заплановані результати навчання:

Студенти повинні

Знати:

– основи дитячої психології;

– загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому періоді;

– психічні новоутворення вікових періодів і ведучий тип діяльності ;

– методи формування творчої активності особистості;

– основи спілкування та взаємодії в групі дітей дошкільної установи.

Вміти:

– застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та спілкування особистості;

– вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості;

– використовувати засоби і прийоми психологічного впливу;

– проектувати та прогнозувати ті методи психологічного дослідження, які сприятимуть найбільш ефективному розвитку дітей дошкільного віку.

 

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:
 • Загально – культурна ерудиція, широке коло інтересів.
 • Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої професії.
 • Збереження національних духовних традицій.
 • Здатність вільно спілкуватися державною мовою відповідно до норм культури мовлення.
 • Здатність до міжособистісного спілкування.
 • Здатність до ефективного використання інформаційних технологій в соціальній і професійній діяльності.
 • Володіння науково-дослідними  методами відповідно до фахового спрямування.
 • Здатність до нестандартних рішень типових задач і здатність вирішувати нестандартні завдання.
 • Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку.
 • Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізації.
 1. Фахові:
 • Володіння базовими знаннями з педагогіки, психології, фахових методик та вміння їх реалізувати.
 • Застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей.
 • Здатність створювати умови для збереження та зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку.
 • Забезпечувати гармонійні умови для самоцінних видів дитячої діяльності;

 

Програмні результати навчання

 • Розуміння значущості обраної професії.
 • Сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості.
 • Здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології в освітній процес дошкільного навчального закладу.
 • Володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін програми та уміння їх творчо реалізовувати у професійній діяльності.
 • Володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя.
 • Володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та сім’ї.
 • Готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань.
 • Уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань.
 • Здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення.

Рекомендована література

 1. Основна
  1. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія: навч. посіб., – К., 2012.
  2. Павелків Р.В., Цигипало О.П. «Дитяча психологія» : Навчальний посібник. – К., 2008р.

  Допоміжна

  1. Крайніков Е.В. Психологія розвитку: Словник-довідник. – К. 2004.
  2. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К., 1998.
  3. Айзенк Г., Еванс Д. Як перевірити здібності вашої дитини: тести для дітей. – К., 2001.
  4. Кулачківська С.Є., Ладивір О.С. Я – дошкільник /вікові та індивідуальні аспекти психічного розвитку. – К., 1998.
  5. Дошкільна педагогічна психологія /за ред. Д.Ф.Ніколенка/ – К., 1987.
  6. Терлецька Л. Психологія дитинства: практикум:Навч. пос. – К., 2006
  7. Соколова Ю. Тести на готовність до школи 6-7 років. – К., 2005
  8. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи? – К., 2003
  9. Програми навчання і виховання в дошкільних закладах
  10. Шпагіна Л. Психологічна криза як творчий процес//Психолог.- 2010, №38.
  11. Коган І.Виховання волі у дошкільників / Психолог дошкілля.- К: 2012, №4.– С.10– 14.
  12. Шкодіна О. Обдарована дитина в сучасному світі. / Психолог дошкілля. – К: 2012, № 9. – С. 22 – 26.

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дітей.
 2. Завдання та проблеми дитячої психології, її зв’язок з іншими науками.
 3. Методи дитячої психології. Застосування методів дослідження вихователем ЗДО.
 4. Середовище як умова й джерело психічного розвитку дитини.
 5. Роль активності й власної діяльності в психічному розвитку дитини.
 6. Роль вроджених передумов у психічному розвитку дитини.
 7. Провідна роль навчання  і  виховання у психічному розвитку дитини. Поняття сензитивного періоду розвитку.
 8. Критерії вікової  періодизації.   Рушійні   сили  розвитку.   Поняття   про вікові та індивідуальні особливості.
 9. Кризові періоди. Особливості формування позитивних і негативних симптомокомплексів у кризових періодах.
 10. Психічний розвиток дитини   у   фазі   новонародженості.   Виникнення комплексу пожвавлення.
 11. Особливості психічного розвитку немовляти: а)  анатомо-фізіологічна характеристика віку; б)  розвиток психіки немовляти.
 12. Розвиток провідної діяльності немовляти.
 13. Розвиток рухів і дій на першому році життя та їх вплив на психічний розвиток дитини.
 14. Новоутворення дитини першого року життя. Криза першого року життя.
 15. Розвиток предметної діяльності дітей раннього віку.
 16. Розвиток мовлення у ранньому віці.
 17. Зародження нових видів діяльності в ранньому віці.
 18. Новоутворення у пізнавальній сфері дітей раннього віку.
 19. Оволодіння ходьбою і її значення в психічному розвитку дитини.
 20. Розвиток відчуттів і     сприймань     та     утворення     уявлень     про властивості предметів у ранньому віці.
 21. Особливості мислення переддошкільників.
 22. Виникнення уяви в ранньому дитинстві.
 23. Передумови розвитку особистості в ранньому віці. Криза трьох років.
 24. Спілкування як важливий фактор психічного розвитку дошкільника.
 25. Спілкування дитини з дорослими. Особливості пізнання вихователем дошкільників.
 26. Розвиток спілкування дошкільників з ровесниками та його значення для психічного розвитку.
 27. Становлення і розвиток сюжетно-рольової гри як провідної діяльності в дошкільному віці.
 28. Ігри дошкільника та їх місце в психічному розвитку.
 29. Психологічні основи керівництва ігровою діяльністю дошкільників.
 30. Психологічні передумови формування  навчальної   діяльності   в дошкільному віці.
 31. Умови та основні    рівні    розвитку    навчальної    діяльності    дітей дошкільного віку.
 32. Конструктивна діяльність та її вплив на психічний розвиток дітей.
 33. Формування продуктивних видів діяльності та їх вплив на психічний розвиток дітей.
 34. Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільників.
 35. Психологічні особливості побутової діяльності в дошкільному віці.
 36. Умови розвитку особистості    дошкільника.    Вплив    дорослого    на розвиток особистості дошкільника.
 37. Вплив ровесників на розвиток особистості дошкільника.
 38. Психологічні основи статевого виховання дошкільників.
 39. Розвиток мотивів поведінки в дошкільному віці.
 40. Особливості розвитку самосвідомості     й     самооцінки     у     дітей дошкільного віку.
 41. Розвиток моральної поведінки у дошкільному віці.
 42. Особливості почуттів дошкільників.
 43. Виникнення і розвиток вищих почуттів дошкільників.
 44. Розвиток вольової сфери дошкільника.
 45. Особливості мислення дошкільників.
 46. Розвиток образного мислення дошкільників.
 47. Розвиток пам’яті у дошкільників.
 48. Розвиток уяви у дошкільників.
 49. Сенсорний розвиток дошкільника.
 50. Сприймання простору і часу дітьми дошкільного віку.
 51. Сприймання дошкільниками художніх творів, малюнків та картин.
 52. Сприймання людини дітьми дошкільного віку.
 53. Розвиток уваги дошкільників.
 54. Розвиток мовлення дошкільників.
 55. Виявлення темпераменту і його розвиток у дітей дошкільного віку.
 56. Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дошкільниками.
 57. Формування здібностей у дітей дошкільного віку.
 58. Формування характеру у дітей дошкільного віку.
 59. Психологічна готовність дитини до навчання в школі.
 60. Психологія особистості і діяльності вихователя ЗДО.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму