БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Бача О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ШКМ-11Бача О. В.

Опис курсу

Мета: вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з  урахуванням ризику виникнення техногенних аварій, природних та соціальних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Предмет: основи безпеки життєдіяльності людини.

Завдання: дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та  захисту населення в  небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обгрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні спеціалісти повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних  завдань, пов’язаних  із гарантуванням збереження  життя та здоров’я, поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуацій.

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»  «молодші спеціалісти» у відповідних напрямах підготовки повинні  знати:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;
 • сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміти визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;
 • основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;
 • організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
 • методичне забезпечення до проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;
 • стан готовності організації до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

Студент повинен вміти:

 • оцінити середовище перебування щодо особистісної безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;
 • орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;
 • оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо його підвищення;
 • обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
 • забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднаходити шляхи відвернення  їхньої уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;
 • оцінити безпеку техногенних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
 • обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації техногенного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
 • надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;
 • аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів.

Рекомендована література

Основна

 

 1. Безпека життєдіяльності : навч. пос. / Мохняк С. М. та ін. Львів : Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2009. 264 с.
 2. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності : навч. пос. Львів : Новий Світ, 2002. 328 с.
 3. Яким Р. С. Безпека життєдіяльності : навч. пос. Львів : Бескид Біт, 2005. 304 с.
 4. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. пос. Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. 301 с.

 

 

Допоміжна

 

 1. Бачинський Г. О., Бернада Н. В., Бондаренко В. Д.. Основи соціології : навч. пос. Київ : Вища школа, 1995. 238 с.
 2. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності : навч. пос. Суми : Університетська книга, 1999. 301 с.
 3. Смоляр В. І. Фізіологія та гігієна харчування : підручн. Київ : Здоров’я, 2000. 335 с.
 4. Халмурадов Б. Д. Безпека життєдіяльності: Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : навч. пос. Київ : Ц-р навчальної л-ри, 2006. 138 с.
 5. Ярошевська В. М., Ярошевський М. М., Москальов І. В. Безпека життєдіяльності. Київ : НМЦ, 1997. 292 с.

 

Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: http://president.gov.ua//.
 2. Верховна Рада України. URL: http:/www.rada.kiev.ua//.
 3. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)». URL: http://www.nau.ua-
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http:/www.kmu. gov.ua//.
 5. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. URL: http:/www. mon. gov.ua/. www.osvita.com//.
 6. Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: http:/www.menr. gov.ua//.
 7. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. URL: http://www.mns. gov.ua\.
 8. Рада національної безпеки і оборони України. URL: http://www.rainbow. gov.ua\.
 9. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при раді національної безпеки і оборони України. URL: http://www.erriu.ukrtel.net\index.htm.

Матеріали

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-
бальною шкалою.
Результат роботи студента протягом семестру
складається з наступних компонентів:
1. Результат роботи під час семінарських занять
(10х2=20 балів).
2. Двох модульних контрольних робіт (2×20=40
балів);
3. Самостійної роботи студентів:
– опрацювання наукової літератури (3х5=15 балів);
– доповідь (практична демонстрація) 5-10 б.;
– пошук матеріалів в Інтернеті -5 б.;
– підготовка та представлення презентації (10 балів).
На підставі отриманих впродовж семестру суми
балів виставляється підсумкова оцінка (залік).
Очікується, що письмові роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями і
характеризуватимуться самостійність суджень та вмінням
робити власні висновки. Відсутність посилань на використані
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в
роботу інших студентів становлять, але не обмежують,
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення
ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для незарахування викладачем,
незалежно від масштабу плагіату, обману.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть
знайти самостійно, буде надана викладачем, виключно в
освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студент
заохочується до використання також й іншої літератури, якої
немає серед рекомендованих.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються

 

Силабус:

Завантажити силабус