Безпека життєдіяльності та охорона праці

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
218Кірсанова О. В.ДШС-11
118Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ДШС-11Кірсанова О. В.
118ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.

Опис курсу

 Вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з  урахуванням ризику виникнення техногенних аварій, природних та соціальних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»  «молодші спеціалісти» у відповідних напрямах підготовки повинні  знати:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;
 • сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміти визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;
 • основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;
 • організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
 • методичне забезпечення до проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;
 • стан готовності організації до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

Студент повинен вміти:

 • оцінити середовище перебування щодо особистісної безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;
 • орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;
 • оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо його підвищення;
 • обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
 • забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднаходити шляхи відвернення  їхньої уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;
 • оцінити безпеку техногенних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
 • обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації техногенного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
 • надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;
 • аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : навч. пос.  / Є.Желібо, Н.Заверуха, В.Зацарний. – Львів : Новий Світ, 2002. – 328 с.
 2. Мохняк С.М. Безпека життєдіяльності : навч. пос. / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. [та ін.]. – Львів : Вид-во НУ «Львівська Політехніка», 2009. – 264 с.
 3. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності : навч. пос. / Р.Яким. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 304 с.
 4. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності : навч. пос. / З.Яремко. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 301с.

Допоміжна

 1. Бачинський Г.О. Основи соціології : навч. пос. / Г.О.Бачинський, Н.В.Бернада, В.Д.Бондаренко. – К. : Вища шк., 1995. – 238 с.
 2. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності : навч. пос. / І.Пістун. – Суми : Університетська книга, – 301 с.
 3. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування : підручн. / В.Смоляр. – К. : Здоров’я, 2000. – 335 с.
 4. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності: Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : навч. пос. / Б.Халмурадов. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.
 5. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності / Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. – К. : НМЦ, 1997.– 292 с.
 • ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Офіційне інтернет-представництво Презедента України http://www.president.gov.ua//.
 2. Верховна Рада України http:/www.rada.kiev.ua//.
 3. Кабінет Міністрів України http:/www.kmu. gov.ua//.
 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http:/www. mon. gov.ua/. www.osvita.com//.
 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:/www.menr. gov.ua//.
 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns. gov.ua\.
 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow. gov.ua\. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при раді національної безпеки і оборони України http://www.erriu.ukrtel.net\index.htm.
 8. http://www.nau. ua- інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».