Безпека життєдіяльності та охорона праці (Дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Бача О. В.ДШВ-11,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ДШВ-11Бача О. В.
Бача О. В.

Опис курсу

Мета: вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з  урахуванням ризику виникнення техногенних аварій, природних та соціальних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання: дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу, дітей та  захисту населення в  небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обгрунтованих критеріїв прийнятного ризику. Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та охорона праці» майбутні молодші бакалаври повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних  завдань, пов’язаних  із гарантуванням збереження  життя та здоров’я, поведінки в небезпечних і надзвичайних ситуаціях.

Заплановані результати навчання:

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці»  фахові молодші бакалаври у відповідних напрямах підготовки повинні  знати:

 • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;
 • сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміти визначати коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків;
 • основні нормативно-правові акти в області забезпечення безпеки;
 • організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та вміти обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;
 • методичне забезпечення до проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;
 • стан готовності організації до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

Студент повинен вміти:

 • оцінити середовище перебування щодо особистісної безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;
 • приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;
 • орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;
 • оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо його підвищення;
 • обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;
 • забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
 • ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного середовищ і віднаходити шляхи відвернення  їхньої уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі;
 • оцінити безпеку техногенних процесів і обладнання та обґрунтувати заходи щодо її підвищення;
 • обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації техногенного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій;
 • надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;
 • аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів.

 

Студент набуде компетентностей:

 1. Загальні:
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 1. Спеціальні:
 • Здатність до фізичного розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, формування життєво необхідних умінь та навичок, рухового досвіду тарозвитку фізичних якостей.
 • Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) вікунавичок безпечної поведінки в довкіллі,навичок орієнтування на сталийрозвиток.
 • Здатність до формування в дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку основ здорового способу життя, здоров’язбережувальних навичок.
 • Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) вікувзаємин з оточенням (предметним,природним, соціальним).
 • Здатність до розвитку психічно-емоційної сфери особистості дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.
 1. Програмні результати навчання:
 • Організовувати умови безпечного середовища у природному, предметному та соціальному оточенні в процесі організації різних видів діяльності дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку.
 • Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку
 • Здійснювати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітнього процесу закладу дошкільної освіти на засадах етики професійного спілкування та оцінювати результативність педагогічної взаємодії.
 • Володіти методиками та технологіями зони актуального та ближнього розвитку дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку різного рівня розвитку.
 • Формувати національно-патріотичні почуття у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку, а також ціннісне ставлення до культурних надбань українського народу, повагу до представників різних національностей і культур.

Рекомендована література

Основна

 1. Березуцький В.В. Управління охороною праці: навчальний посібник. Харків: ФОП , 412 с.
 2. Левченко О.Г., Землянська О. В., Праховнік Н.А. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник. Київ: Каравела, 2021. 268 с.
 3. Сокуренко В.В., Бандурка О.М., Бортник С.М. та ін. Безпека життєдіяльності та охорона праці : підручник / за заг. ред. В. В. Сокуренка. Харків : ХНУВС, 2021. 308 с.

 Допоміжна

 1. Березуцький В.В., Березуцька Н.Л., Богодист А.О. та ін. .Безпека людини у сучасних умовах: монографія / за заг. ред. проф. В.В. Березуцького.Харків: ФОП, 2018. 208 с.
 2. Горбаченко С.А., Дикий О.В., Флюнт М.О. Методичні вказівки з дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології». Одеса: НУ «ОЮА», 2020. 37 с.
 3. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. Ірпінь, 2020. 256 с.
 4. Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності: підручник затверджений МОН України. Київ: ЦУЛ, 2019. 448 с.
 5. Запорожець О.І., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільний захист: підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 264 с.
 6. Кіт Л.Я., Наливайко Н.В. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані: навчально-методичний посібник. Львів: Друк на потребу, 2017. 135 с.
 7. Стиценко Т.Є., Пронюк Г.В., Сердюк Н.М., Хондак І.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник. Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с.
 8. Ткачук А .І., Пуляк О.В. .Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітнім рівнем “бакалавр”. Кропивницький: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2019. 204 с.

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційне інтернет-представництво Презедента України http://www.president.gov.ua//.
 2. Верховна Рада України http:/www.rada.kiev.ua//.
 3. Кабінет Міністрів України http:/www.kmu. gov.ua//.
 4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України http:/www. mon. gov.ua/. www.osvita.com//.
 5. Міністерство екології та природних ресурсів України http:/www.menr. gov.ua//.
 6. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns. gov.ua\.
 7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow. gov.ua\. Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів при раді національної безпеки і оборони України http://www.erriu.ukrtel.net\index.htm.
 8. http://www.nau. ua- інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус