Безпека довкілля

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624Химочка Г. М., ПКТ-31, ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624Химочка Г. М.
Химочка Г. М.
ПКТ-31Химочка Г. М.
Химочка Г. М.

Опис курсу

Мета: засвоєння студентами знань про основні джерела небезпеки у довкіллі як у природних умовах, так і умовах техногенного впливу, що призводять до порушення норм екологічної безпеки; основних характеристик ймовірних кризових екологічних ситуацій, шкідливих або загрозливих для життя та здоров’я людей, живих організмів; вивчення систем спостереження і контролю за станом навколишнього природного середовища з метою розробки природоохоронних заходів, раціонального використання природних ресурсів, природних та техногенних комплексів та об’єктів.

Предметом вивчення є:
природне навколишнє середовище, середовище життя людини та їх найважливіші характеристики;
ризики, небезпеки і надзвичайні ситуації в системі «людина – навколишнє середовище»;
природні та антропогенні чинники активізації стихійних лих та техногенних катастроф, причинно-наслідкові зв’язки;
попередження, захист, поведінка в умовах надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків;

Завдання:
методичні: розглянути основні характеристики навколишнього середовища, виявити загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків їх впливу на організм людини, основи захисту здоров’я та життя, довкілля від небезпек;
пізнавальні: встановити причинно-наслідкові зв’язки між будовою та функціями екотопу, його розвитком у природних умовах та в умовах техногенного впливу та з адаптацією до умов проживання людини;
практичні: уміти приймати управлінські рішення, застосовувати захисні засоби та заходи в умовах надзвичайних ситуацій та для підтримки норм екологічної безпеки, створення і підтримки безпечних умов життя і діяльності людини як у звичайних умовах побуту та виробництва, а також в умовах стихійних лих та техногенних катастроф.

Процес вивчення курсу «Безпеки довкілля» передбачає, що студенти повинні
знати:
загальну характеристика геосфер (літосфери, гідросфери, атмосфери);
динамічна рівновага в природному середовищі та її порушення;
умови безпечного функціонування природних та техногенних систем;
принципи сучасної методології кількісної оцінки природних та техногенних небезпек, їх аналіз та керування ризиками;
чинники негативного впливу на довкілля та людину;
характеристики, класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів;
захисні механізми природного середовища та чинники його стійкого функціонування.
вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;
основні принципи колективної безпеки.

Заплановані результати навчання студенти повинні вміти:
аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;
визначати стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори;
вміти запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх негативних наслідків;
ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки.

Рекомендована література

Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. — К., 2000. — 236 с.
Буравльов Є. П. Безпека навколишнього середовища. — К., 2004. — 320 с.
Буравльов Є. П., Гетьман В. В. Управління техногенною безпекою України. — К., 2006. — 235 с.
Гайченко В. А., Коваль Г. М., Буравльов Є. П. Основи безпеки життєдіяльності людини. — К.: МАУП. — 2006. — 435 с.
Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — К., 2002. — 104 с.
Дробноход М. І. Концепція переходу України до стійкого екологічно безпечного розвитку. — К.: МАУП, 2002. — 17 с.
Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 2017. – 266 c.
Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз покращення. — К.: НІСД, 2001. — 312 с.
Штоков Є. Ф., Шестопалов В. М., Яковлев Є. О. Екологічна геологія України. — К.: Наук. думка, 1993. — 407 с.

Додаткова

Гайченко В.А., Тордій  Н.В. Навчальна програма дисципліни “Екологічна безпека” (для спеціалістів, магістрів) // МАУП. – Київ 2006. 15 с.
Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології, Київ, Либідь, 1995, 367с.
Іванюта С.П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України / С.П. Іванюта // Стратегічна панорама. – 2014. – № 1. – С. 53-60.
Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: Підручник // 3-є вид., випр. і доп. — Харків: «ОВС», 2004. — 256 с.

Інформаційні ресурси

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р. – № 2818-VI від 21.12.2010 р. // Урядовий кур’єр. -09.02.2011. – № 24; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: закон України від 21.09.2000 р. – № 1989-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/zakon1.rada.gov.ua/
cgi-bin/lavs/main.cgi
Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020”. Указ Президента України від 12 січня 2015 року – № 5/2015: [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Трегубчук В.М. Ресурсно-екологічна безпека / В.М. Тегубчук [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/panorama/tregob.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус