Загальна психологія (спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Субашкевич І. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ДШС-11Субашкевич І. Р.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у розширенні фундаментальних психологічних знань студентів з питань історії психології, особливостей психіки людини та її структури, властивостей функціонування пізнавальних психічних процесів, особливостей емоційно-вольової та індивідуально-типологічної сфер, механізмів становлення особистості та її взаємодії з соціальним середовищем;

 

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної;
 • набуття теоретичних та практичних навичок з психології

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;

вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;

Рекомендована література

Базова

 1. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 2. Партико Т. Б. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.

 

Допоміжна

 

 1. Видатні психологи : біографічний довідник / Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ» : Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с.
 2. Грушко В. С. Акцентуації характеру : Хрестоматія / В. С. Грушко – Тернопіль: Видавництво Астон, 2008. – 352 с.
 3. Долинська Л. В. Психологія конфлікту : Навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. – К. : Каравела, 2010. – 304 с.
 4. Копець Л.В. Психологія особистості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / Л. В. Копець. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 458 с.
 5. Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : Навч. посіб / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К. : Каравела, 2012. – 328 с.
 6. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.
 7. Сидоренко І. Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозв’язку та відмінностей / Ірина Сидоренко, Світлана Панченко // Обдаровані діти : Діагностика та супровід / Уппоряд. Т.Червонна. –К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 8. Татенко В.О. Методологічні проблеми сучасної психології / В.О. Татенко // Педагогіка і психологія. – 2012. ‑ № 1. – С. 14-21.
 9. Роменець В. А. Історія психології / В. А. Роменець. — К.: Вища школа, 1978.— 440с.

Інформаційні ресурси

 

 1. Сайт кафедри культурології та історії ПУЕТ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.culture.uccu.org.ua
 2. Повнотекстові підручники з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.kiev.ua
 3. Психологічна газета [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://glavnyk.com.ua/PG.htm.
 4. Журнал практической психологии и психоанализа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psyjournal.ru/index.php
 5. Психодіагностичні методики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vch.narod.ru/full_test.htm
 6. Психологічний словник, психологічний практикум та тестування знань з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psi.webzone.ru/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму