Психологія (загальна, вікова, педагогічна) (спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Колобич О. П.ДШС-11
218Колобич О. П.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Колобич О. П.
216ДШС-11Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з предметом, структурою і завданнями загальної, вікової та педагогічної психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку та навчання особистості на різних вікових етапах.

Предмет: закономірності психічного розвитку та навчання особистості на різних етапах її індивідуального життя.

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної, вікової та педагогічної психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання:

Студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, її сучасні теоретичні концепції;
 • основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.

Вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем;
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки.

Студент набуде компетентності:

 1. Загальні:
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
 • здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертів з інших галузей знань).
 1. Фахові:
 • здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати професійну діяльність і взаємодію її суб’єктів;
 • здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації;
 • здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи;
 • здатність спілкуватися із представниками інших професійних груп різного рівня (експертів з інших галузей /видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підгрунті соціального партнерства;
 • здатність оцінювати процес і результат виконаної роботи, розробляти та впроваджувати програми забезпечення якості соціальних послуг;
 • здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій;
 • здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.

Програмні результати навчання:

 • розуміння значущості обраної професії;
 • вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати соціальні проекти, курсові роботи;
 • критично осмислювати проблеми в професійній діяльності на межі предметних галузей, розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог;
 • автономно приймати рішення у складних і непередбачуваних ситуаціях;
 • аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання у складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи;
 • демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності;
 • демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи;
 • самостійно й автоматично знаходити інформацію, необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Рекомендована література

Основна

 1. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2007. – 400 с.
 2. Загальна психологія : Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огородійчук та ін. – К. : Каравела, 2012. – 464 с.
 3. Колобич О. П. Загальна психологія. Навчально-методичний посібник . – Львів: Растр-7, – 2019. -172 с.
 4. Партико Т. Б. Загальна психологія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с.
 5. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В. Савчин, Л. А. Василенко. – Київ: Академвидав, 2005. – 360 с.
 6. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / М. В. Савчин. — К. : Академвидав, 2007. – 424 с.

Допоміжна

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник / О. І. Власова. – Київ: Либідь, 2005. – 400 с.
 2. Заброцький М. Основи вікової психології: Навчальний посібник / М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 112 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.
 4. Левус Н. І. Педагогічна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник / Н. І. Левус, О. В. Волошок. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. – 340 с.
 5. Поліщук М. Вікова та педагогічна психологія / М. Поліщук. — Суми : Університетська книга, 2005.— 220 с.
 6. Поліщук В. М. Криза 7 років: феноменологія, проблеми / В. М. Поліщук. – ВТД «Університетська книга»: Суми, 2005. – 118 с.
 7. Савчин М.В. Загальна психологія : Навчальний посібник / М.В. Савчин. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с.
 8. Сергєєнкова О.П.,Столярчук Педагогічна психологія. Навчальний посіб. / О. П. Сергеєнкова, О. А.Столярчук , О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012.

Інформаційні ресурси

 1. Повнотекстові підручники з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.psylib.kiev.ua
 2. Психологічна газета [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://glavnyk.com.ua/PG.htm.
 3. Журнал практической психологии и психоанализа [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psyjournal.ru/index.php
 4. Психодіагностичні методики [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://vch.narod.ru/full_test.htm
 5. Психологічний словник, психологічний практикум та тестування знань з психології [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://psi.webzone.ru/

 

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет психології. Основні галузі психологічних знань.
 2. Завдання психології та її зв’язок з іншими науками.
 3. Психологічні методи дослідження, їх особливості, характеристика.
 4. Психологічна структура особистості.
 5. Поняття про діяльність. Структура діяльності.
 6. Знання, вміння, навички і звички та їх характеристика.
 7. Основні види діяльності. Характеристика видів діяльності.
 8. Поняття про групи. Види груп. Взаємовідносини між особистостями в групі.
 9. Поняття про спілкування. Види та засоби спілкування.
 10. Поняття про мову і мовлення. Види мовлення. Культура мовлення педагога.
 11. Види відчуттів та їх взаємодія.
 12. Сприймання людини, їх основні особливості.
 13. Види сприймань. Розвиток процесу сприймання в особистості.
 14. Пам’ять людини. Різновиди пам’яті. Значення пам’яті в житті людини.
 15. Основні процеси пам’яті, їх характеристика.
 16. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності Види мислення.
 17. Розумові дії та мислительні операції.
 18. Форми мислення, їх характеристика.
 19. Увага людини. Властивості уваги та їх характеристика.
 20. Види уваги. Розвиток і виховання уваги у особистості.
 21. Уява людини. Шляхи створення образів уяви.
 22. Види уяви. Значення уяви для професійної майстерності педагога.
 23. Види почуттів і їх характеристика.
 24. Емоційні стани та їх характеристика.
 25. Поняття про волю. Аналіз складної вольової дії. Самовиховання волі.
 26. Вольові якості людини та їх формування.
 27. Психологічна характеристика типів темпераменту.
 28. Характер людини. Головні риси типового характеру.
 29. Види здібностей. Педагогічні здібності.
 30. Рівні розвитку здібностей.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
 2. Галузі психології. Практичне значення психології.
 3. Методи вивчення психіки людини.
 4. Умови та чинники формування психіки людини.
 5. Види відчуттів та їхня класифікація.
 6. Види сприймання та їхня класифікація.
 7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті.
 8. Види мислення та їхня класифікація.
 9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
 10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
 11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви.
 12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги.
 13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
 14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика.
 15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
 16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
 17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
 18. Форми, засоби та стилі спілкування.
 19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп.
 20. Міжособистісні стосунки в групі.
 21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
 22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.
 23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
 24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
 25. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
 26. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології.
 27. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
 28. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
 29. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
 30. Особливості психічного розвитку новонароджених.
 31. Психічний розвиток немовляти.
 32. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
 33. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
 34. Криза трьох років і шляхи її подолання.
 35. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
 36. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 37. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
 38. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
 39. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
 40. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
 41. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
 42. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
 43. Тенденції розвитку людини в дорослому віці.
 44. Криза середнього віку її ознаки та причини виникнення. Психологічні особливості людей похилого віку.
 45. Стабільність та зміни у пізній дорослості. Задачі розвитку у похилому віці. Об’єкт та предмет педагогічної психології.
 46. Завдання та проблеми педагогічної психології.
 47. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
 48. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика.
 49. Суть та завдання психології виховання.
 50. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
 51. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
 52. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
 53. Навчальна мотивація. Чинники навчальної мотивації. Види навчальних мотивів.
 54. Контроль в навчальній діяльності.
 55. Показники та критерії вихованості особистості.
 56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
 57. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
 58. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
 59. Психологія педагогічного колективу.
 60. Професійно важливі якості керівника навчального закладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму