Психологія (загальна, вікова, педагогічна) (спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік
22Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Колобич О. П.ДШС-11
218Колобич О. П.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Колобич О. П.
216ДШС-11Колобич О. П.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з предметом, структурою і завданнями загальної, вікової та педагогічної психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку та навчання особистості на різних вікових етапах.

Предмет: закономірності психічного розвитку та навчання особистості на різних етапах її індивідуального життя.

Завдання:

 • ознайомити студентів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;
 • засвоєння фундаментальних законів, принципів, основних ідей загальної, вікової та педагогічної психології;
 • оволодіти такими базовими поняттями психології, як психічні явища, психічні процеси, психічні властивості, психічні особливості;
 • висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.

Заплановані результати навчання:

Студент повинен знати:

 • категорійно-понятійний апарат психології;
 • етапи становлення психологічної науки та її місце в системі сучасних наук;
 • способи відображення індивідом предметів та явищ навколишньої дійсності;
 • сутність та функції несвідомого, свідомого;
 • особливості протікання пізнавальних психічних процесів;
 • структуру особистості та етапи її розвитку, особливості міжособистісної взаємодії та спілкування;
 • різновиди та форми людських переживань;
 • індивідуально-типологічні особливості особистості;
 • основи вікової психології: предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру науки, її сучасні теоретичні концепції;
 • основи педагогічної психології: психологічні особливості навчання та виховання, види соціальних інститутів виховання і методів формування творчо активної особистості на різних етапах онтогенезу, психологічну сутність педагогічної діяльності.

Вміти:

 • працювати з науковою психологічною літературою;
 • вільно оперувати понятійним апаратом;
 • психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем;
 • визначати особливості протікання різних психічних процесів;
 • розрізняти емоційні переживання особистості;
 • розрізняти види темпераменту та прояви характерологічних особливостей людини;
 • пояснити складові елементи структури особистості та ролі несвідомого і свідомого в психічній діяльності людини;
 • вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;
 • розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки;
 • надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки.

Студенти набудуть компетентності:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

 Спеціальні компетентності:

СК 4. Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості.

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи.

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.

СК 9. Здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної діяльності.

СК 11. Здатність оцінювати результати та якість у сфері професійної діяльності.

Результати навчання:

РН 1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання професійних завдань.

РН 3. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності.

РН 4. Застосовувати сучасні інформаційні ресурси та методи соціальної роботи для вирішення професійних задач.

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших осіб у спеціалізованому контексті.

РН 15. Знати теорію і володіти практикою професійного спілкування.

Рекомендована література

Основна

 1. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с.
 2. Савчин М. В., Василенко Л. А. Вікова психологія: навч. посібник, 5-ге видання, перероблене, доповнене. Київ : ВЦ «Академія», 2021. 376 с.
 3. Савчин М. В. Загальна психологія : навч. посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 344 с.
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 376 с.
 5. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Просвіта, 2019. 400 с.

Допоміжна

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с.
 2. Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологія : підручник. Київ : Кондор, 2018. 420 с.
 3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 128 с.
 4. Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.
 5. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ: Каравела, 2019. 264 с.
 6. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 272 с.
 7. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр навч. літ., 2019. 168 с.
 8. Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін. Загальна психологія: навч. посібник. Київ : Каравела, 2012. 464 с.
 9. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навч. посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с.
 10. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: Каравела, 2020. 418 c.
 11. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с. URL: http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navchposibnik-k-libide.html
 2. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : Растр-7, 2019. 172 с. URL: http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/підручник-2018-колобич-Р7.pdf.
 3. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html.
 4. Сергєєнкова О.П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 168 с. URL: https://ukrtextbook.com/vikova-psixologiya-sergeyenkova-o-p/
 5. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с. URL: https://academiapc.com.ua/product/271
 6. Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1758

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Предмет психології. Основні галузі психологічних знань.
 2. Завдання психології та її зв’язок з іншими науками.
 3. Психологічні методи дослідження, їх особливості, характеристика.
 4. Психологічна структура особистості.
 5. Поняття про діяльність. Структура діяльності.
 6. Знання, вміння, навички і звички та їх характеристика.
 7. Основні види діяльності. Характеристика видів діяльності.
 8. Поняття про групи. Види груп. Взаємовідносини між особистостями в групі.
 9. Поняття про спілкування. Види та засоби спілкування.
 10. Поняття про мову і мовлення. Види мовлення. Культура мовлення педагога.
 11. Види відчуттів та їх взаємодія.
 12. Сприймання людини, їх основні особливості.
 13. Види сприймань. Розвиток процесу сприймання в особистості.
 14. Пам’ять людини. Різновиди пам’яті. Значення пам’яті в житті людини.
 15. Основні процеси пам’яті, їх характеристика.
 16. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності Види мислення.
 17. Розумові дії та мислительні операції.
 18. Форми мислення, їх характеристика.
 19. Увага людини. Властивості уваги та їх характеристика.
 20. Види уваги. Розвиток і виховання уваги у особистості.
 21. Уява людини. Шляхи створення образів уяви.
 22. Види уяви. Значення уяви для професійної майстерності педагога.
 23. Види почуттів і їх характеристика.
 24. Емоційні стани та їх характеристика.
 25. Поняття про волю. Аналіз складної вольової дії. Самовиховання волі.
 26. Вольові якості людини та їх формування.
 27. Психологічна характеристика типів темпераменту.
 28. Характер людини. Головні риси типового характеру.
 29. Види здібностей. Педагогічні здібності.
 30. Рівні розвитку здібностей.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Психологія як наука. Об’єкт та предмет психології.
 2. Галузі психології. Практичне значення психології.
 3. Методи вивчення психіки людини.
 4. Умови та чинники формування психіки людини.
 5. Види відчуттів та їхня класифікація.
 6. Види сприймання та їхня класифікація.
 7. Поняття про пам’ять та її основні функції. Види пам’яті.
 8. Види мислення та їхня класифікація.
 9. Поняття про мовлення та його функції. Види мовлення.
 10. Поняття про уяву. Функції уяви. Види уяви та їхня класифікація.
 11. Уява і творчість. Шляхи створення образів уяви.
 12. Поняття про увагу та її основні функції. Основні властивості уваги. Види уваги.
 13. Поняття про індивід, індивідуальність, особистість.
 14. Поняття про темперамент та його провідні риси. Типи темпераменту та їхня психологічна характеристика.
 15. Поняття про характер та його провідні риси. Чинники формування характеру.
 16. Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей.
 17. Поняття про спілкування, його структура та функції. Види спілкування.
 18. Форми, засоби та стилі спілкування.
 19. Поняття про соціальні групи. Види соціальних груп.
 20. Міжособистісні стосунки в групі.
 21. Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій і почуттів.
 22. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.
 23. Засоби діяльності та провідні види діяльності.
 24. Загальне поняття про вольову діяльність людини. Вольові дії людини.
 25. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології.
 26. Поняття про вік. Основні проблеми та завдання вікової психології.
 27. Місце вікової психології  в   системі   психологічних  наук.  Розділи  вікової психології.
 28. Вікова періодизація життєвого шляху людини.
 29. Специфіка застосування методів психологічних досліджень у роботі з дітьми.
 30. Особливості психічного розвитку новонароджених.
 31. Психічний розвиток немовляти.
 32. Розвиток психічних процесів у ранньому дитинстві.
 33. Розвиток емоційно-вольової сфери у ранньому дитинстві.
 34. Криза трьох років і шляхи її подолання.
 35. Розвиток психічних процесів у дитини дошкільного віку.
 36. Формування психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 37. Розвиток психічних процесів молодшого школяра.
 38. Особливості емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Криза семи років.
 39. Криза підліткового віку, її соціально-психологічні та внутрішньо-біологічні причини, шляхи подолання.
 40. Формування самосвідомості та Я-концепції у підлітковому віці.
 41. Особливості психічних процесів, емоцій та волі старшого школяра.
 42. Формування особистості старшого школяра. Криза юнацького віку. Особливості спілкування у юнацькому віці.
 43. Тенденції розвитку людини в дорослому віці.
 44. Криза середнього віку її ознаки та причини виникнення. Психологічні особливості людей похилого віку.
 45. Стабільність та зміни у пізній дорослості. Задачі розвитку у похилому віці. Об’єкт та предмет педагогічної психології.
 46. Завдання та проблеми педагогічної психології.
 47. Зв’язок педагогічної психології з іншими галузями психології.
 48. Експеримент, спостереження, анкетування, аналіз продуктів діяльності – методи педагогічної психології та їх психологічна характеристика.
 49. Суть та завдання психології виховання.
 50. Професійно важливі якості особистості вчителя. Зміст педагогічних здібностей та їх структура.
 51. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
 52. Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування.
 53. Навчальна мотивація. Чинники навчальної мотивації. Види навчальних мотивів.
 54. Контроль в навчальній діяльності.
 55. Показники та критерії вихованості особистості.
 56. Типи педагогічного спілкування та роль особистості педагога у перевихованні.
 57. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
 58. Культура педагогічного спілкування. Основні причини труднощів у педагогічній взаємодії.
 59. Психологія педагогічного колективу.
 60. Професійно важливі якості керівника навчального закладу.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: Силабус психологія (ЗВП) 1 курс 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус