Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Верхоляк М. Р.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Верхоляк М. Р.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 231 – соціальна робота.

Професія соціального педагога, соціального працівника впродовж останніх десятиліть набуває все більшої актуальності. За своїм призначенням діяльність таких фахівців спрямована на комплексне вирішення соціальних проблем людини у суспільному середовищі, пошук оптимальних шляхів та засобів їх розв’язання, надання допомоги, підтримки й захисту всім, хто цього потребує.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників у вищих навчальних закладах України та особливості соціально-педагогічної та соціальної роботи в сучасних умовах, враховуючи досвід вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею вивчаються. Враховуючи це, навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності», має тісні міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Людина  в сучасному соціумі», «Вікова фізіологія та валеологія»,

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності

Змістовий модуль 2. Професійний портрет соціального педагога

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат соціально-педагогічної діяльності; сутність та соціальне призначення майбутньої професії, головні професійні вимоги, етичні норми та цінності, посадові обов’язки соціального працівника / соціального педагога; моделі роботи соціального працівника / соціального педагога з різними категоріями клієнтів; систему закладів і установ соціально-педагогічного спрямування;

вміти: працювати з навчально-програмовим матеріалом; вибирати та аналізувати інформацію щодо соціальних дій неповнолітніх та молоді; контактувати та взаємодіяти зі спеціалістами соціальних служб; оцінювати результативність дій соціального працівника / соціального педагога; планувати основні етапи майбутньої діяльності; планувати самостійну навчально-дослідницьку діяльність.

Студент набуде компетентності:
Інтегральна компетентність:
– Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні
проблеми у соціальній̆ сфері або у процесі навчання, що вимагає
застосування положень і методів соціальної̈ роботи, та може
характеризуватися певною невизначеністю умов;
– нести відповідальність за результати своєї діяльності; здійснювати
контроль інших осіб у визначених ситуаціях.
Загальні компетентності:
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного, демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні;
– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
– здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні компетентності:
– здатність розуміти сутність, напрямки та види соціальної роботи;
– здатність використовувати на практиці знання нормативно-правових актів
соціальної роботи і соціального забезпечення;
– здатність застосовувати сучасні технології та методи професійної
діяльності;
– здатність до соціальної взаємодії у професійній сфері;
– здатність дотримуватися етики професійного спілкування і стандартів
соціальної роботи.
Програмні результати навчання:
– здійснювати пошук, аналіз та оброблення інформації для розв’язання
професійних завдань.
– Розв’язувати типові задачі в професійній діяльності;
– застосовувати інформаційні ресурси та методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп;
– застосовувати етичні принцип і стандарти соціальної роботи у
професійній діяльності;
– визначати зміст і види співпраці з представниками різних професій, груп, громад у професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна:
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі :
навч. посіб. Київ, 2009. 208 с.
2. Карпенко О. Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» :
Навчально – метод. посіб. Київ, 2009. 242 с.
3. Міщик Л. І., Демченко О. П. Вступ до спеціальності «Соціальна
педагогіка» : Навч. посіб. Київ, 2013. 328 с.
4. Семигіна Т. В., Мигович І. І. Вступ до соціальної роботи : Навч.
посіб. Київ, 2005. 303 с.
Допоміжна:
1. Дудкевич Т. В., Савицька О. В. Практична психологія: вступ у
спеціальність : Навч. посіб. Київ, 2007. 256 с.
2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / упоряд.: В. Г. Панок, І. І. Цушко, А. Г. Обухівська. Київ, 2008. 256 с.
3. Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: практикум : Навч. посіб. Київ, 2008. 336 с.
Інтернет- ресурси:
1. Чернета С. Ю. Соціальний педагог у системі соціально-правового
захисту дітей та молоді.
URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153579873.pdf (дата звернення: 23.09.2021).

Матеріали

Перелік питань для заліку :

1. Система освіти в Україні, її структура та управління.
2. Характеристика системи дошкільної освіти. Основні типи
дошкільних навчальних закладів.
3. Характеристика системи загальної середньої освіти. Основні типи загальноосвітніх навчальних закладів.
4. Види та типи навчальних закладів вищої освіти.
5. Особливості організації освітнього процесу у навчальних закладах І – IV рівнів акредитації системи вищої освіти.
6. Види навчальних аудиторних занять у ЗВО, їх характеристика.
7. Роль самостійної роботи студента у системі вищої освіти, її
характеристика.
8. Ступенева система професійної підготовки фахівців з соціальної
педагогіки України.
9. Вимоги до соціального педагога як фахівця – професійні вимоги.
10. Вимоги до соціального педагога як фахівця – особистісні вимоги.
11. Професійні ролі соціального педагога.
12. Етичні основи професійної діяльності соціального педагога.
13. Поняття соціально-педагогічної діяльності, її особливості.
14. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.
15. Об’єкти соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика.
16. Роль соціального педагога у вирішенні соціальних проблем
суспільства.
17. Співпраця соціального педагога з громадськими організаціями. Роль громадських організацій у вирішенні соціально педагогічних проблем.
18. Основні соціальні проблеми сучасної молоді
19. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності.
Характеристика підлітків як групи волонтерів.
20. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності.
Характеристика студентства як групи волонтерів.
21. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності.
Характеристика фахівців як групи волонтерів.
22. Роль волонтерської роботи у соціально-педагогічній діяльності.
Характеристика батьків – груп підтримки як групи волонтерів.
23. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за А.Й. Капською): соціально-політичні.
24. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за А.Й. Капською): психолого-педагогічні.
25. Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за А.Й. Капською): організаційні.
26.Характеристика принципів соціально-педагогічної роботи в Україні (за А.Й. Капською): специфічні для соціальної роботи.
27. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика
педагогічних методів, які застосовуються у соціально-педагогічній
діяльності.
28. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика
психологічних методів, які застосовуються у соціально-педагогічній діяльності.
29. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика
соціологічних методів, які застосовуються у соціально-педагогічній
діяльності.
30. Методи соціально-педагогічної роботи. Характеристика методів
соціальної роботи, які застосовуються у соціально-педагогічній
діяльності.
31. Соціально-педагогічна діяльність у сфері охорони здоров’я.
32. Соціально-педагогічна діяльність у сфері соціального захисту.
33. Соціально-педагогічна діяльність у пенітенціарній системі.
34. Соціально-педагогічна діяльність у системі культурного дозвілля.
35. Спілкування соціального педагога, основні функції комунікації.
36. Вербальні засоби спілкування їх роль у налагодженні контакту
соціального педагога з клієнтом.
37. Імідж соціального педагога.
38. Невербальні засоби спілкування їх роль у налагодженні контакту соціального педагога з клієнтом.
39. Основні механізми впливу на співбесідника («зараження»,
навіювання, переконання, наслідування).
40. Види спілкування у комунікативному процесі (ділове,
міжособистісне).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Вступ до спеціальності 2021 - 2022 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: Вступ до спеціальності 2023-2024 н.р.

Завантажити силабус