Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”)

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Рудкевич Н. І.ДШС-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ДШС-11Рудкевич Н. І.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 231 – соціальна робота.

Професія соціального педагога, соціального працівника впродовж останніх десятиліть набуває все більшої актуальності. За своїм призначенням діяльність таких фахівців спрямована на комплексне вирішення соціальних проблем людини у суспільному середовищі, пошук оптимальних шляхів та засобів їх розв’язання, надання допомоги, підтримки й захисту всім, хто цього потребує.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: система професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників у вищих навчальних закладах України та особливості соціально-педагогічної та соціальної роботи в сучасних умовах, враховуючи досвід вітчизняної та світової соціально-педагогічної практики.

Міждисциплінарні зв’язки. Соціальна педагогіка як інтегративна наука спирається на результати досліджень інших наук, з метою запозичення інформації, необхідної для всебічного пояснення соціальних феноменів, які нею вивчаються. Враховуючи це, навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності», має тісні міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: «Загальна психологія», «Педагогіка», «Людина  в сучасному соціумі», «Вікова фізіологія та валеологія»,

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціально-педагогічної діяльності

Змістовий модуль 2. Професійний портрет соціального педагога

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат соціально-педагогічної діяльності; сутність та соціальне призначення майбутньої професії, головні професійні вимоги, етичні норми та цінності, посадові обов’язки соціального працівника / соціального педагога; моделі роботи соціального працівника / соціального педагога з різними категоріями клієнтів; систему закладів і установ соціально-педагогічного спрямування;

вміти: працювати з навчально-програмовим матеріалом; вибирати та аналізувати інформацію щодо соціальних дій неповнолітніх та молоді; контактувати та взаємодіяти зі спеціалістами соціальних служб; оцінювати результативність дій соціального працівника / соціального педагога; планувати основні етапи майбутньої діяльності; планувати самостійну навчально-дослідницьку діяльність.

Рекомендована література

 Базова 

  1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі. Навчальний посібник / О.В.Безпалько. – К., 2009. – 208 с.
  2. Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності «Соціальна робота». Навчально – методичний посібник / О.Г. Карпенко. – К., 2009. – 242 с.
  3. Міщик Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка». Навчальний посібник  / Л.І. Міщик, О.П. Демченко. – К., 2013. – 328 с.
  4. Семигіна Т.В. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник  / Т.В. Семигіна, І.І. Мигович – К., 2005. – 303 с. 

Допоміжна 

  1. Дудкевич Т.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник / Т.В.Дудкевич, О.В.Савицька.  – К., 2007. – 256 с.
  2. Збірник нормативно – правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України. / Упоряд. В.Г. Панок, І.І. Цушко, А.Г. Обухівська – К., 2008. – 256 с.
  3. Подоляк Л.Г., Психологія вищої школи: Практикум.  Навчальний посібник / Л.Г. Подоляк, В.І.Юрченко. – К., 2008. – 336 с.

Матеріали

Перелік питань для іспиту