Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ДШС-21

Опис курсу

Мета: оволодіння студентами основами соціально-педагогічної роботи з молодіжними та дитячими організаціями, формування практичних навичок використання їх потенціалу для розв’язання соціально-педагогічних проблем дітей і молоді.

Завдання:

1. Показати роль громадських організацій у вирішенні соціальних проблем, в системі соціалізації молоді та громадського виховання.

 1. Ознайомити з нормативно-правовою базою щодо створення та функціонування дитячих та молодіжних громадських організацій.
 2. Познайомити з історією виникнення та розвитку молодіжного і дитячого руху в Україні.
 3. Ознайомити з теоретичними та практичними засадами діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій в Україні; напрямами та формами роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними об’єднаннями.
 4. Вивчити досвід діяльності дитячо-підліткових та молодіжних громадських організацій.

Заплановані результати навчання:

знати:

 • правові та організаційні основи створення дитячих та молодіжних громадських організацій, тенденції і закономірності розвитку, особливості формування дитячих та молодіжних організацій на території України;
 • мету, завдання, зміст, принципи діяльності дитячих та молодіжних організацій, їх структуру, традиції, символи та ритуали;
 • соціально-педагогічні аспекти діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій: соціалізуючий потенціал, основні напрями і форми соціальної роботи в дитячих та молодіжних організаціях, зміст діяльності в них соціального педагога;

 

вміти:

 • аналізувати статутні документи дитячих та молодіжних громадських організацій;
 • надавати допомогу по створенню та організації життєдіяльності організацій на основі співробітництва, співтворчості, спільної діяльності;
 • проводити соціально-педагогічну роботу по організації спілкування і змістовного дозвілля, спільної діяльності дітей, молоді, дорослих безпосередньо в організації чи в об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні, у сімейно-сусідських спільнотах, в умовах неформального та відкритого соціального середовища;
 • планувати діяльність організації, складати проекти програм;
 • координувати діяльність дитячих та молодіжних організацій в школі, місті, районі тощо;
 • застосовувати різноманітні форми і методи роботи дитячих громадських об’єднань.

Рекомендована література

Основна

 1. Алєксєєнко Т. Ф. Виховання особистості у Пласті: моногр. / Т. Ф. Алєксє-єнко, Ю. М. Жданович. – К.: ПП «Проспект-А», 2006. – 262 с.
 2. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / За ред. В. М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.
 3. Дитячі об’єднання України у вимірах минулого та сучасного: Довідник-посібник / Р. М. Охрімчук, Л. В. Шелестова, О. В. Кравченко та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 256 с.
 4. Заверико Н. В. Особливості соціалізації підлітків і молоді в умовах сучасності / Н. В. Заверико // Соціальна педагогіка: теорія і практика. –
  2005. – №1. – С. 30-35.
 5. Лісовець О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України: навч. посіб. / О. В. Лісовець. К:ВЦ «Академія»-2011.-256 с.
 6. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч. / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

Допоміжна

 1. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Урядовий кур’єр. – 1999. – 12 січня. – №4. – С. 10. Закон України «Про громадські об’єднання». – С. 15. Закон України «Про соціальні послуги». – С.20.
 2. Новохацький В. Д. Неурядові організації як фактор розбудови грома-дянського суспільства в Україні: автореф. дис. канд. політ. наук; Дніпро-петровський нац. ун-т / В. Д. Новохацький. – Дніпропетровськ, 2005. – 16 с.
 3. Нормативно-правова основа діяльності молодіжних громадських організацій: посіб. для НУО України. – К., 2002. – С. 6.
 4. Поліщук Ю. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань в Україні / Ю. Поліщук; за ред. Н. Г. Никало. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – 432 с.
 5. Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – К.: Ін-т проблем виховання, НАПН України, 2011. – С. 158.
 6. Диба С. Г. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації / С. Г. Диба // Рідна школа. – 2003. – №1. – С. 25-27.
 7. Дитячі громадські організації України на захисті прав та інтересів дітей // Початкова школа. – 2004. – №8. – С. 11-16.
 8. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 749 с.
 9. Поліщук Ю. Й. Теорія самовиховання як фундаментальна основа соціально-педагогічної діяльності сучасних молодіжних об’єднань / Ю. Й. Поліщук // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2004. – №1. – С. 16-21.

Матеріали

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. Історія дитячо-молодіжного руху в Україні.
 2. Характеристика молодіжних організацій на початку XX ст. – “Сокіл”, “Січ”, “Пласт”.
 3. Основні періоди розвитку дитячого та молодіжного руху.
 4. Характеристика формальних дитячо-молодіжних об’єднань та організацій.
 5. Неформальні групи та об’єднання, що діють на основі спільних інтересів.
 6. Молодіжні організації, об’єднання при політичних партіях і рухах, творчих спілках.
 7. Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації'”.
 8. Закон України “Про громадські об’єднання”.
 9. Функції соціального педагога в роботі з дитячо-молодіжними  організаціями.
 10. Основні напрямки діяльності дитячих та молодіжних організацій
 11. Методики діагностичних досліджень і розвитку особистості дитини, підлітка.
 12. Методи роботи з сім’єю педагогічно занедбаними дітьми, способи надання допомоги та підтримки, форми та методи роботи комісій у справах неповнолітніх, правоохоронних органів та організацій.
 13. Управління та планування діяльності громадської організації в соціально – педагогічній сфері.
 14. 3авдання, форми і методи соціально – педагогічної роботи в дитячо-молодіжній організації, засоби вирішення особистих і соціальних проблем.
 15. Вивчення міжособистісних взаємин дітей, підлітків з метою створення виховного середовища.
 16. Соціально-педагогічна робота для організації спілкування дітей,  молоді, дорослих в дитячо-молодіжній організації чи в дитячих об’єднаннях за інтересами в мікрорайоні, у сімейно-сусідських стосунках.
 17. Культурно-освітня, профілактично-виховна, спортивно-оздоровча, творча робота членів організації та установи, громадських організацій, творчих спілок, окремих громадян.
 18. Робота з батьками членів дитячих та молодіжних організацій.
 19. Індивідуальна робота з членами дитячих та молодіжних організацій, які потребують опіки та піклування.
 20. Форми виховної роботи соціального педагога в середовищі дитячо-молодіжних організаціях.

Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль І

Теоретичні засади діяльності дитячо-молодіжних організацій.

Тема 1. Вступ до курсу. Громадські дитячі та молодіжні організації як суб’єкт і об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

Предмет та основні завдання курсу. Громадська організація як форма об’єднання. Етапи створення дитячих та молодіжних громадських організацій. Структурні характеристики громадської організації.

Тема 2. Історія дитячих та молодіжних організацій.

 Зародження юнацьких об’єднань у XVI-XIX ст. Формування громадських структур дитячо-молодіжного руху наприкінці ХІХ на початку ХХ ст.

Тема 3. Основні тенденції виникнення і розвитку дитячих та молодіжних організацій.

Основні тенденції виникнення і розвитку  дитячих та молодіжних організацій в Україні на сучасному етапі. Нормативно-правова основа діяльності громадських дитячих і молодіжних організацій. Класифікація дитячих та молодіжних організацій. Варіативність програм і напрями діяльності організацій. Актуальні проблеми в сучасному дитячому та молодіжному русі.

Тема 4. . Дитячі громадські організації.

Дитячі громадські організації. Особливості сучасних громадських організацій в Україні. Скаутських рух в Україні. Пласт. Гайдівський рух. Дитячий козацький рух в Україні.

Тема 5. Молодіжні громадські організації.

Молодіжні громадські організації. Виникнення і характеристика сучасного організованого молодіжного  руху в Україні. Студентські організації в Україні. Молодіжні організації політичної спрямованості.

Змістовний модуль ІІ

Соціально-педагогічна діяльність в дитячих та молодіжних організаціях.

Тема 6. Модель професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями.

Напрями співпраці соціального педагога з дитячими і молодіжними організаціями. Складові моделі професійної діяльності соціального педагога з громадськими дитячими та молодіжними організаціями.

Тема 7. Соціально-педагогічна діагностика та здійснення профілактичної діяльності в громадських дитячих та молодіжних організаціях.

Поняття соціально-педагогічної діагностики. Зміст соціально-педагогічного діагностування. Поняття соціально-педагогічної профілактики.

Тема 8. . Надання соціально-педагогічної допомоги членам організації.

 Поняття соціально-педагогічної допомоги. Сприяння соціально-педагогічній діяльності.

Тема 9. Взаємодія дитячих та молодіжних громадських організацій з соціальними інститутами, адміністративними органами.

Основні напрями взаємодії дитячих та молодіжних організацій з іншими соціальними інститутами.

Тема 10. Робота соціального педагога з неформальними  молодіжними групами та об’єднаннями.

Психологічні та соціальні фактори виникнення неформалізму. Поняття «неформального об’єднання», «субкультури». Особливості роботи соціального педагога з неформальними групами та об’єднаннями.