Теорія ймовірностей і математична статистика

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності комп'ютерні науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336ArrayПКК-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКК-22

Опис курсу

Дисципліна “Теорія ймовірностей і математична статистика”
викладається для студентів ІІ-го курсу впродовж третього
семестру в обсязі 3-ох кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS)

Загальний обсяг: 3-ий семестр -120 години; аудиторних занять:
72 год., з них 36 год. лекційних та 36 год. практичних занять,
самостійної роботи: 48 год.

Теорія ймовірностей і її важливий розділ – математична
статистика – знайшли і продовжують знаходити надзвичайно
вагомі застосування як теоретичні, в різних розділах сучасної
математики, так і суто практичні в моделюванні результатів
дослідження різноманітних явищ, які вивчають сучасні фізика,
хімія, біологія, соціологія, економічна теорія, психологія і т.п.
Одним з найсучасніших застосувань математичної статистики є
застосування в моделюванні інформаційних потоків у великих
базах даних.  Курс теорії ймовірностей і математичної
статистики включає в себе відповідний практикум, що дає
змогу студентам опанувати основні прийоми та методи теорії
ймовірностей і математичної статистики і набути необхідні
навики для практичного застосування теоретичного матеріалу.

Мета вивчення основної дисципліни “Теорія ймовірностей і
математична статистика” – ознайомити студентів із основними
поняттями і фактами з теорії ймовірностей, що базується на
асимптотичному підході Колмогорова, та основними
принципами аналізу випадкових явищ ймовірнісними
методами математичної статистики.

У результаті вивчення даного курсу студент буде:
знати:
поняття елементарної події, ймовірності і умовної ймовірності
події, випадкової величини, випадкового вектора, незалежних:
подій, сигма-алгебр, експериментів, випадкових величин, –
функції розподілу, характеристичної і твірної функцій
випадкових величин, щільності розподілу, моментів
випадкових величин, математичного сподівання і дисперсії
випадкових величин, умовного математичного сподівання і
умовного розподілу.
вміти: складати ймовірнісні моделі випадкових явищ, на основі
яких знаходити або оцінювати ймовірності випадкових подій і
числових характеристик випадкових величин, вміти
застосовувати основні факти (теореми) теорії ймовірностей до
розв’язання задач, які при цьому виникають.

Рекомендована література

1. І. Гіхман, А. Скороход, М. Ядренко “Теорія ймовірностей та
математична статистика”.
2. А.В. Скороход “Елементи теорії ймовірностей та теорії
випадкових процесів”, К. 1975.
3.Лебєдєв Є.О., Шарапов М.М. Курс лекцій з теорії
ймовірностей. – К.: Норіта-плюс, 2007. – 168 с
4.Скасків О.Б. Теорія ймовірностей. Львів: Число, 2012.
5.Бордуляк М.Т., Скасків О.Б., Сумик О.М., Чижиков І.Е.
Теореми і задачі теорії ймовірностей. Львів: Число, 2013.

Силабус:

Завантажити силабус